English version of this page

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

Kvalitetssystemet ved UiO skal bidra til at helsefaglig forskning, herunder klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr, planlegges, gjennomføres og rapporteres på en slik måte at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas. Det skal også sikre at forskningen holder en faglig forsvarlig standard

Slik skal systemet forstås og brukes

Kvalitetspolicyen uttrykker mål og retning for medisinske og helsefaglige forskningsaktiviteter ved UiO. I et forskningsprosjekt tilskrives man forskjellige roller, med bestemte oppgaver og ansvar. Rutinene beskriver hvordan disse oppgavene skal gjennomføres slik at lovens krav blir innfridd. Prosjektdokumentene sikrer dokumentasjon av prosjektet i alle dets faser.

Kvalitetspolicy

UiOs mål for forskningen, ansvars- og delegeringsforhold knyttet til forskningen samt strukturell tilrettelegging og organisering av medisinsk- og helsefaglig forskning ved UiO.

Rutinebeskrivelser og skjemaer

Rutinene ivaretar håndtering av alle aspekter ved medisinsk og helsefaglig forskning.

Roller og ansvar ved UiO

Oversikt over hvilke roller som ligger til de forskjellige stillingstitler, samt hvilket ansvar og hvilke oppgaver som forvaltes av den enkelte rolleinnehaver.

Regelverket

Oversikt over hvilke lover og forskrifter som må etterleves ved gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning ved UiO.

 

Kontakt

Seniorrådgiver
Mette Sollihagen Hauge

Seniorrådgiver
Thomas Østerhaug

Forskpro

Forskpro er UiOs system for løpende oversikt over forskningsprosjekter. Her skal du registrere dine helsefaglige og medisinske forskningsprosjekter.

Les mer om Forskpro