FARM3130 – Farmasøytisk praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omfatter et semesters farmasøytisk praksis, der det sentrale er å lære å løse legemiddelrelaterte problemstillinger i aktiv kontakt med apotekets brukere og helsepersonell. Dette gjøres gjennom at studenten deltar i alle funksjoner i et apotek som for eksempel resepthåndtering, veiledning i legemiddelbruk, logistikk og økonomi/administrasjon/arbeidsledelse. Praksistiden skal gi studenten trening i å anvende sine kunnskaper og tilegne seg ferdigheter som bare kan læres gjennom praksis, slik at en master i farmasi ved aktiv bruk av sin kompetanse om legemidler, kan bidra til at helse og livskvalitet fremmes for individ og samfunn.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • mestrer du alle aspekter ved ekspedisjon av legemidler og tilgrensende varer og tjenester, inklusive bruk av teknologiske løsninger 
 • kan du anvende kunnskap og ferdigheter fra tidligere kurs i gjennomføringen av praksisrelaterte og kliniske oppgaver, samt prosjekter som farmasøytiske tjenester 
 • kan du kommunisere om farmasifaglige problemstillinger på en forståelig måte med legemiddelbrukere og helsepersonell, inkludert spesialister, og kan bidra til tverrfaglig problemløsning for å skape best mulig helse, både på individ og samfunnsnivå
 • kan du analysere etiske og lovmessige problemstillinger knyttet til kontakt med legemiddelbrukere og helsepersonell og forstå og vurdere skriftlig dokumentasjon i form av lover og forskrifter
 • kan du analysere, herunder identifisere, vurdere og håndtere legemiddelrelaterte problemer 
 • har du kunnskap om apotekdrift og -ledelse, inklusive internkontroll og kvalitetssystemer

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå i utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Overlappende emner

Undervisning

Praksis i apotek (og eventuelt tilgrensende institusjoner) med trening i alle aspekter av farmasøytens arbeidsoppgaver under veiledning fra en provisorfarmasøyt (MSc.). Studenten forventes å være på apotek 7,5 timer per dag. Det vektlegges å gi studentene mulighet for trening i tverrfaglig samarbeid.

Mappeinnlevering av 18 obligatoriske oppgaver av varierende omfang, hvor reseptvurderinger, formidling, refleksjoner og planlegging blir trenet (totalt omtrent 2 ukers arbeide) både skriftlig og som lydfiler, i treningsperioden er forutsetting for eksamen, liksom veileders anbefaling om godkjent praksisperiode.

I løpet av praksisperioden gjennomføres det tre fellessamlinger på UiO:

 • prepraksis (4½ dager, 7,5 timer per dag)
 • midtpraksis (4 dager, 7,5 timer per dag)
 • postpraksis (1 dag, 7,5 timer)

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og rollespill.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til en ny praksisperiode

Praksisperioder som ikke blir godkjent, må gjennomføres på nytt. Det er ikke mulig å gjennomføre praksisperioden flere enn to ganger.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent praksisopphold er gyldig i 3 år.

Eksamen

Eksamen består av 2 deler: 

 • en tre timers skriftlig digital eksamen 
 • en muntlig eksamen med 45 minutter forberedelsestid og 15 minutter eksamen

Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for å bestå emnet.

For å kunne gå opp til eksamen må praksisoppholdet være godkjent. Praksisoppholdet vurderes som godkjent på bakgrunn av:

 • alle obligatoriske oppgaver må være innlevert og godkjent innenfor fastsatte frister
 • veileders vurdering av studenten i følge et gitt vurderingsskjema
 • tilstedeværelse: Fravær over 10% vil normalt føre til at praksis ikke godkjennes. Dette gjelder også gyldig fravær. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

På begge eksamener har studenten lov til å bruke egne notater og relevante oppslagsverk som de medbringer, samt internettsider. Kommunikasjon mellom studentene mens eksamen pågår er ikke tillatt, dette gjelder både skriftlig og muntlig eksamen.

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 15:10:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk