FARM4130 – Anvendt statistikk for farmasøyter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i anvendt statistikk - hvordan tall og data skal organiseres og forstås, og hvordan man skal trekke konklusjoner fra dem.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du fått en generell introduksjon til statistisk beskrivelse av tall, fordelinger og tilfeldigheter
  • kjenner du til et antall relevante statistiske og epidemiologiske metoder inkludert parametriske og ikke-parametriske tester, og regresjonsmodeller for numeriske og binomiale data
  • kan du velge riktig statistisk metode og anvende et egnet statistikkprogram innen hovedområdene statistisk forsøksplanlegging, eksperimentelle laboratoriefag, kliniske forsøk og epidemiologiske studier
  • kan du forstå, tolke og forholde deg kritisk til resultater av statistiske analyser

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå i utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet er tilrettelagt for fjernundervisning. Læringsformene består av video-forelesninger og gruppearbeid med oppgaveløsning på datamaskin med veiledning lokalt eller via en chatte-funksjon.

  • 30 timer forelesning
  • 40 timer annen studentaktiv undervisning inkl. seminar/kollokvier, og regneøvelser

Innlevering og godkjenning av obligatoriske oppgaver er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent obligatorisk undervisning og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 19:10:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk