STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette er et prosjektemne der man får opplæring og trening i viktige aspekter ved et prosjekt. Det tilbys varierte prosjektoppgaver innen finans, forsikring, teknisk/økonomisk risiko, og andre anvendelsesområder for statistikk, som f.eks. medisin, biologi, teknologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

  • gjennom et prosjektarbeid fått innsikt i bruken av matematikk, statistikk og dataverktøy til å løse aktuelle problemstillinger under veiledning;
  • fått trening i å analysere problemstillinger;
  • lært å strukturere og skrive en oppgave/rapport, som skrives ved å bruke LaTeX;
  • fått trening i å formidle resultatene.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter ett av tre emner:

Emnet bygger på:

Overlappende emner

Undervisning

I de første ukene gis en kort innføring i bruk av LaTeX, biblioteket og nettressurser og mulige oppgaver/veiledere presenteres for studentene. I tilknytning til dette gis en obligatorisk oppgave.

Endelig fordeling av oppgaver/veiledere gjøres av emneansvarlig med hensyn på innsendte ønsker fra studentene.

Det meste av semesteret arbeides det så selvstendig med oppgaven, under veiledning av veileder.

Innen en fastsatt frist mot slutten av semesteret skal et skriftlig arbeid leveres, etterfulgt av en muntlig presentasjon og høring.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Innlevering av prosjektbesvarelse og muntlig presentasjon.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 00:18:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk