Forsknings- og utdanningstermin ved KHM

Ordningen med forsknings- og utdanningstermin gjelder for KHMs førsteamanuenser og professorer. Søknadsfrist er 1. juni 2022 for forsknings- og utdanningstermin som ønskes gjennomført i 2023.

UiOs retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ligger til grunn for vurdering og tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved KHM.

Ordningen ved KHM

KHM tildeler forsknings- og utdanningstermin for 6-12 måneder ad gangen. Det legges ikke til rette for å innvilge termin for mindre enn 6 måneder.

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan legger opp til full bemanning på alle seksjoner, og vikarmidler ved forsknings- og utdanningstermin tildeles dermed i ikke, med mindre seksjonen har generert vikarmidler gjennom totalbudsjettering basert på UiOs retningslinjer for dette. Seksjonsleders vurdering av seksjonens samlede arbeidsbelastning ligger til grunn for eventuell innvilgelse av termin.

For forskningsmiljøer hvor direktør og seksjonsleder mener det er særlig ønskelig å stimulere til økt internasjonal orientering, vil planlagt forskningsopphold i utlandet telle positivt ved vurdering av søknad om forsknings- og utdanningstermin.

KHMs forskere oppfordres til å benytte Erasmus+ og andre ordninger for økonomisk støtte til utenlandsopphold.

Museumsdirektøren fatter beslutning om tildeling av forsknings- og utdanningstermin på grunnlag av innstilling fra seksjonsleder.

Prioritering mellom likestilte søkere

Der det er behov for prioritering mellom ellers likestilte søkere legges prioriteringskriteriene i UiOs retningslinjer til grunn (pt. 3, andre avsnitt). I tillegg legges særlig vekt på følgende:

 1. Planene for forskning under terminperioden.
 2. Planenes potensiale for å løfte forsker/ forskningsmiljø forskeren er del av, i meritterende sammenheng.
 3. Faglig produksjon de siste seks årene, eventuelt siden forrige forsknings- og utdanningstermin.
 4. Annen faglig virksomhet av meritterende karakter
 5. Byrdefulle administrative/ forvaltningsmessige oppgaver ved institusjonen siden forrige forsknings- og utdanningstermin.

Utforming av søknad

UiOs søknadsskjema (word) benyttes med følgende vedlegg:

 • CV (kortversjon)
 • Publikasjonsliste fra de siste 5 år
 • Eventuell invitasjon fra utenlandsk institusjon
 • Kort (2 – 3 sider) redegjørelse for anvendelse av terminen, der følgende punkter berøres:
  • Planlagte utenlandsopphold (korte/lange)
  • Plan/skisse for forskningen som bl.a. angir eventuelle fellesprosjekt med kollegaer ved besøksinstitusjonen
  • Forventet utbytte, som ny kompetanse, fremtidig verdi for egen forskningsgruppe/for instituttet m.m.

 

Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 21. apr. 2022 06:41