Retningslinjer for å tildele forsknings- og utdanningstermin ved Det teologiske fakultet

De reviderte retningslinjene ble vedtatt 20. oktober 2020.


1. Formål

Formålet med forsknings- og utdanningstermin er å fremme kvalitet i forskingen, gi anledning til sammenhengende tid til forskning, utvikle undervisningsvirksomhet og drive pedagogisk utviklingsarbeid. Forsknings- og utdanningstermin er et tilbud som alle fast vitenskapelig ansatte kan søke om og som dekanen tildeler etter visse retningslinjer. Se ellers Retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved UiO.

2. Vilkår for å søke om forsknings- og utdanningstermin

Fast vitenskapelig ansatte (amanuensis, førsteamanuensis, professor) kan søke om forsknings- og utdanningstermin dersom disse vilkårene er oppfylt:

 • Søkeren har tjent opp rett til å søke forsknings- og utdanningstermin etter gjeldende regler (punkt 3 nedenfor)
 • Forsknings- og utdanningsterminen må støtte opp under fakultetets faglige utviklingsbehov
 • Søkeren har utformet en konkret og gjennomførbar plan av høy kvalitet for bruken av terminperioden
 • I planen skal inngå refleksjoner knyttet til mulig prosjektutvikling med tanke på søknad om ekstern forskingsfinansiering
 • Søknaden bør inneholde et element av internasjonalisering
 • Det foreligger godkjent rapport om resultatene av tidligere forsknings- og utdanningstermin
 • Søkeren skal i perioden etter siste forsknings- og utdanningstermin ha vært aktiv forsker, det vil si ha publisert i godkjente kanaler registrert i Cristin.
 • Fakultetet har dekning for utgiftene knyttet til vikar i sammenheng med forsknings- og utdanningsterminen i den aktuelle perioden.

I vurderingen og prioriteringen av søkerne skal det i tillegg til vilkårene for å søke forsknings- og utdanningstermin også legges vekt på følgende forhold:

 • Omfattende administrative oppgaver ved fakultetet siden forrige forsknings- og utdanningstermin
 • Faglige bedømmelsesoppgaver siden forrige forsknings- og utdanningstermin
 • Status for undervisningsregnskapet. Normalt skal forsknings- og utdanningstermin tildeles personer som ikke har omfattende underleveranser på undervisning. Omfattende underleveranse er å forstå som tilsvarende undervisningsplikten for ett semester eller mer.
 • Hensynet til den samlede undervisningsaktiviteten ved fakultetet
 • Særlig tyngende omsorgsoppgaver og behovet for kvinner til å kvalifisere seg til toppstillinger

3. Opptjening av forsknings- og utdanningstermin

Grunnlaget for å tjene opp rett til å søke forsknings- og utdanningstermin er tjeneste i fast vitenskapelig stilling, der den ansatte oppfyller de forpliktelsene knyttet til utdanningsaktivitet, forskning og administrasjon som er lagt til stillinga.

Tjenestetid i midlertidig vitenskapelig stilling med undervisningsplikt, som blir etterfulgt direkte av ansettelse i fast stilling ved fakultetet, teller på lik linje med tjenestetid som fast ansatt.

Som hovedregel er det to måneder opptjening for hevert tjenesteår, dvs. seks måneder forsknings- og utdanningstermin etter tre år. Maksimal sammenhengende terminperiode er normalt 12 måneder. Ansatte som har tjent opp forsknings- og utdanningstermin for mer enn 12 måneder, kan normalt ikke bli tildelt ny termin før hun/han har vært i ordinær tjeneste i minst ett år.

Ansatte som har fått tildelt forsknings- og utdanningstermin, er fritatt fra undervisning, administrative oppgaver og bedømmelsesoppdrag ved fakultetet i den aktuelle perioden. En må søke særskilt om å bli fritatt fra pågående veiledningsplikt på master- og doktorgradsnivå.

For dekan og prodekaner som går tilbake til ordinær vitenskapelig stilling ved fakultetet, gjelder regler i Særavtale for valgt og ansatt ledelse ved Universitetet i Oslo.

4. Saksbehandling

Administrativt ledermøte lager en rullerende femårsplan for gjennomføring av forsknings- og utdanningstermin. Denne oppdateres årlig, og etter behandling i ledermøtet sendes den ut til alle fast ansatte med en to-ukes frist til å komme med innspill. Femårsplanen godkjennes av dekanen.   

De som ligger an til å ha termin inviteres hver høst for påfølgende høst- og vårtermin til å levere inn en formell søknad om forskningstermin, inkludert faglig plan. Søknadene vurderes og godkjennes av forskningsdekanen. Ingen forskningstermin er endelig godkjent før formell søknad med faglig plan er sendt inn og godkjent.

Søknad om forsknings- og utdanningstermin skjer i et særskilt søknadsskjema på fakultetets nettsider. Søknaden skal inneholde plan for aktiviteten og mulig publisering. Rapport fra siste forsknings- og undervisningstermin og CV med oppdatert publikasjonsliste må lastes opp i søknadsskjemaet.

5. Rapport frå forsknings- og utdanningstermin

Den som har hatt forsknings- og utdanningstermin, skal sende inn en rapport om resultatene av terminen og planer for publisering. Rapporten må foreligge innen en måned etter at forsknings- og utdanningsterminen er avslutta. Rapporten kan bli fulgt opp i medarbeidersamtaler eller seinere vurdering av søknad om forsknings- og utdanningstermin.

Publisert 2. nov. 2015 15:55 - Sist endret 17. nov. 2020 15:41