English version of this page

Registrering av sidegjøremål og eierinteresser


Meldeplikt

  • Reglementet gjelder i utgangspunktet for alle ansatte.
  • Reglene om meldeplikt etter reglementets pkt. 5 gjelder imidlertid kun for noen ansattgrupper. Se reglementet og veiledningen for mer informasjon om unntakene.
  • Dersom den ansatte ønsker dette, kan også sidegjøremål og eierinteresser som faller utenfor meldeplikten meldes inn i selvbetjeningsportalen.

Hva er et sidegjøremål?

Med «sidegjøremål» forstås arbeid som utføres og verv som innehas i tillegg til den ordinære universitetsstillingen, uansett om det er lønnet eller ikke. Som sidegjøremål anses også arbeid som utføres gjennom et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte.

Noen sidegjøremål er ikke tillatt i det hele tatt, noen er ikke tillatt uten UiOs godkjenning. Dersom du lurer på om ditt sidegjøremål krever godkjenning av UiO, se reglementets pkt. 6.

Hva er en eierinteresse?

Med «eierinteresser» menes at den ansatte direkte eller indirekte eier virksomheter, andeler i virksomheter, verdipapirer eller andre formuesgoder som er egnet til å generere inntekter for den ansatte.

Noen eierinteresser er ikke tillatt i det hele tatt, noen er ikke tillatt uten UiOs godkjenning. Dersom du lurer på om din eierinteresse krever godkjenning av UiO, se reglementets pkt. 7.

Innmelding av sidegjøremål og eierinteresser

  • Ansatte melder inn sidegjøremål og/eller eierinteresse gjennom den elektroniske registerløsningen i selvbetjeningsportalen:
  • Innmelding må skje senest én måned etter tiltredelse.
  • Søknader behandles så snart som mulig, og den ansatte vil bli informert om godkjenning gis eller om videre prosess senest innen en måned.
  • Avslag på søknad om den ansatte kan påta seg eller fortsette med et sidegjøremål eller en eierinteresse kan påklages til sidegjøremålsnemnda, se reglementet pkt.16.

Offentliggjøring

Registrerte sidegjøremål og eierinteresser vil bli offentliggjort på oversikten Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO. Se reglementet pkt. 15 for nærmere informasjon om publisering.
 

Publisert 23. juni 2015 14:16 - Sist endret 5. mai 2021 13:35