Infotyper i SAPUiO til bruk for personalkonsulenter

Personalkonsulenter har LES-tilgang i SAPUiO og skal sjekke at det som er sendt til Seksjon for lønn er lagt inn korrekt i SAPUiO. Her er det en oversikt over aktuelle oppslag. Se også veiledning i SAP for LES-brukere.

Saksganger

  • I SAPUiO er det satt opp en rekke saksganger som benyttes av Lønningsseksjonen.
  • Saksganger er et sett av informasjonstyper som benyttes i ulike tilfeller, f.eks. ved tilsetting, fratredelse, gjeninntredelse, pensjonering, permisjoner, lønnsendring ved årlige lønnsoppgjør osv.
  • For personalkonsulenter er spesielt saksgangen Ny innplassering org./lønn viktig siden den benyttes ved endringer av lønnstrinn, stillingskode, tilsettingsforhold, stillingsprosent osv.
  • For alle saksganger er det visse infotyper som brukes, og historikk og gyldighetsdato for hver post er viktig.

Tilsvarende begreper i SAPUiO og økonomisystemet

Postering i SAPUiO Postering i økonomisystemet
K-element 4 Tiltakskode
Kostnadssted Stedkode
K-element 7 Prosjekt

Sentrale infotyper (IT)

IT-nr. IT-navn IT-innhold
0000 Saksbehandling Denne viser hvilken type saksbhandling som er foretatt og årsaken til den slik at det dannes historikk i tilsettingsforholdet.
0001 Plass i organisasjonen Den viktigste informasjonen her er knyttet til stillingsskode, sted for stilling (6-siffret stedkode) og stillingsnr.-ID. disse opplysningene sees under området Organisasjonsplan. Hvis det er aktuelt å sjekke lønnsavregningsromådet, fremkommer dette også i dene infotypen (99 eller UO).
0002 Persondata Inneholder blant annet navn, fødselsnummer, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap. I tillegg finnes det her en forhåndsdefinert liste hvor man kan få lagt inn personlig tittel (fakultetsdirektør, gruppeleder mv.).
0006 Adressedata Inneholder bostedsadresse, trygdekontor og fysisk arbeidsstedsadresse. I HR-portalen vedlikeholder den ansatte selv sin bostedsadresse (gyldighet fra d.d. eller frem i tid).
0007 Planlagt arbeidstid Her finner man arbeidsplaner som viser planlagt arbeidstid og arbeidsplanregel. I forbindelse med HR-portalen er det viktig å sjekke at type arbeidsplan er korrekt og at tidevaluering er satt på, særlig for deltidsansatte. Det er viktig å være obs på at det er den totale arbeidstiden ved UiO som skal gjenspeiles i arbeidsplanen (for eksempel ved flere aktive tilsettingsforhold).
0008 Grunnlønn Her finnes informasjon om fastlønn knyttet til stillingen i infotype 0001 (hovedstilling i SAPUiO): Regulativ, spenn eller lønnsramme m/alternativ, dellønnsprosent og lønnstrinn. For de som er på lønnsrammer må det være sammenheng mellom lønnstrinn og lønnsansiennitetsdato i infotype 0041 – Datoangivelser.
0009 Bankforbindelse Her finnes den ansattes lønnskonto. Det er kun mulig å ha én aktiv konto. I HR-portalen vedlikeholdes dette av den ansatte selv (gyldighet fra d.d. eller frem i tid).
0014 Faste tillegg/trekk Her finnes opplysninger om B-tillegg, stedfortreder-godtgjørelse, EK-tjenester, sykepengerefusjon mv.
0015 Variable tillegg/trekk Her finnes informasjon om utgiftsrefusjoner, honorarutbetalinger mv. For de som er på HR-portalen vil utgiftsrefusjoner registreres i reisemodulen (kan sjekkes i s_ahr_61016401).
0016 Kontraktsinnhold Denne er under utredning for mer systematisk bruk. Formålet vil være å få frem en reell tilsettingshistorikk. P.t. fremkommer den på ansatt på månedslønn.
0017 Reiseordning Her registreres at en person omfattes av reiseordningen i virksomheten. Alle må ha reiseordning for å få utbetalt reiseforskudd og oppgjør reiseregning.
0019 Terminovervåkning Inneholder termintype, avtaledato, påminnelsesdato. Når det gjelder påminnelsesdato er det p.t. ikke bevisst lagt inn ut fra arbeidskontraktens hjemmelsgrunnlag og denne infotypen sees på i sammenheng med utredningen av infotype 0016 - Kontraktsinnhold.
0021 Familie/kontaktperson I HR-portalen registrerer den ansatte selv antall barn fra 12 år og yngre, samt nærmeste pårørende hvis personen ønsker det. Den registrerte informasjonen i HR-portalen fremkommer i denne infotypen. Kvoter for fravær knyttet til syke barn vil beregnes på bakgrunn av informasjonen om antall barn.
0022 Utdanning Her registreres utdanningskode i henhold til statens kodeverk (SST). Lønnsmedarbeideren legger inn utdanning når dette fremkommer av ”Vedlegg til arbeidsavtalen”.
0023 Andre/tidligere arbeidsgivere Her registreres tidligere arbeidsgiver på bakgrunn av ”Vedlegg til arbeidsavtalen”.
0027 Kostnadsfordeling Kostnadsfordeling på lønn (subtype 01). Dette gjelder tilsetting i stillingen på infotype 0001 - Hovedstillingen. Det ligger også en kopi av lønnskonteringen i subtype 02 for kontering av reiser. Konteringsinformasjonen kan også prosentvis fordeles mellom kostnadssteder, prosjekter og tiltak. (I HR-portalen kan kontering på reiser overstyres.)
0041 Datoangivelser Inneholder lønnsansiennitet, startdato i staten. startdato i virksomheten, ansiennitetsopprykk med mer. Lønnsansiennitetsdatoen må sees i sammenheng med infotype 0008 - Grunnlønn for de som er på lønnsrammer og alternative stiger. Dette er datoen som får utslag på lønnstrinn og som må stemme med dato oppgitt i kontrakt.
0045 Lån Inneholder lønnsforskuddslån, innvilgningsdato, innvilget lånebeløp., betalingsdato, betingelser for nedbetaling mv.
0057 Medlemskap (formiddlingstrekk) Benyttes for registrering av bidragstrekk, fagforeningstrekk, inkassotrekk, påleggstrekk, husleietrekk, interessetrekk og diverse eksterne trekk.
0078 Betaling av lån Denne må sees i sammenheng med infotype 0045 - Lån og gjelder nedbetaling av velferdslån.
0105 Kommunikasjon Inneholder informasjon om brukernavn i SAP, jobbtelefon, mobiltelefon i tjenesten, faks, Unix brukernavn, sted for lønnslipp mv.
0173 Skatteopplysninger Norge Kommunenummer, tabelltrekk, skatteprosent mv.
0416 Kompensasjon for tidskvoter Inneholder ulike typer kompensasjon på fraværskvoter og må sees i sammenheng med infotype 2006 - Fraværskvoter.
0419 Tilleggsinformasjon lønn- og trekkoppgaver Dette gjelder særlig lønn utland.
0509 Flere stillinger/fungering Denne infotypen inneholder informasjon der en ansatt har flere aktive tilsettingsforhold og som løper parallelt. Infotypen inneholder stillingsprosent, sted for stilling, stillingskode, stillingsnr., informasjon om lønn, samt kontering av lønn. Må sees i sammenheng med infotype 0007, der den totale arbeidstiden skal fremkomme.
2001 Fravær Inneholder fravær knyttet til ferie, avspasering, permisjoner, sykefravær mv.
2002 Fremmøte Inneholder informasjon om fremmøtetyper for de som skal registrere tid i portal.
2006 Fraværskvoter Inneholder kvoter for fravær; Ulike typer feriekvoter, sykt barn-dager, velferdspermisjon, avspasering.
2010 Godtgjørelsesposter Her registreres sensorhonorar, overtid, lørdags- og søndagstillegg mv. For ansatte på HR-portal vil overtid fremkomme i infotype 2002 - Fremmøte.

 

Publisert 26. sep. 2013 13:08 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23