English version of this page

UiOs generelle rekrutteringspolitikk

Å rekruttere medarbeidere er en av de viktigste investeringene UiO gjør. Medarbeiderens kompetanse og integrering i organisasjonen er avgjørende for hvordan UiO som organisasjon lykkes med å realisere sin visjon, strategier og mål.

Viktige forhold for god rekruttering

  • Rekruttere medarbeidere med kompetanse på det nivå arbeidsoppgaver skal utføres, og med de krav som stilles.
  • Legge til rette for at rekrutteringsprosessen gjennomføres profesjonelt og effektivt og forholder seg til de sentrale og lokale retningslinjer som gjelder for denne type saker.
  • Legge til rette for at det gjennomføres saklige og grundige vurderinger gjennom hele prosessen, og at søkerne skal ha en positiv opplevelse av UiO også om de ikke når opp i konkurransen.

Mål for UiOs rekrutteringspolitikk

  • UiO vil utvikle en målrettet og offensiv rekrutteringspolitikk og ta aktivt i bruk tilgjengelige virkemidler for å rekruttere og beholde attraktiv kompetanse.
  • UiO vil drive langsiktig og helhetlig planlegging for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere, og tilpasse universitetets samlede kompetanse til egne prioriteringer og samfunnets behov.
  • UiO forplikter seg til å motarbeide all diskriminering. UiOs rekrutteringspolitikk skal være åpen og inkluderende med sikte på en god kjønnsbalanse i alle typer stillinger og bidra til at UiOs arbeidsstokk gjenspeiler mangfoldet i samfunnet også når det gjelder ulik etnisk bakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og alderssammensetning.
  • Rekrutteringspolitikken skal være basert på gode vurderinger av UiOs kompetansebehov både på kort og lang sikt.
  • Rekrutteringsprosessene skal gjennomføres effektivt og i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk.
  • Som søker på ledige stillinger skal du oppleve at du har fått en god og forsvarlig behandling av søknaden din og at rekrutteringsprosessen har vært ryddig og effektiv.
Publisert 25. sep. 2008 15:08 - Sist endret 7. feb. 2020 17:15