Samsvarvurdering

Her finner du en oversikt over HMS-regelverket og andre rammevilkår som gjelder UiO koblet opp mot HMS-systemet til UiO.

HMS-system Rammevilkår Aktuelt for kontorarbeidsplasser
Farlig avfall Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap11 Farlig avfall og kap 16 Radioaktivt avfall   
Farlig avfallFarlig avfallFarlig avfallFarlig avfall

GDPR Art. 6 punkt 3b

x
Mobbing og trakassering Arbeidsmiljøloven § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet x
O-SAK 3, Møte nr. 4/2011 i Universitetsstyret Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid x
Organisering og roller i HMS-arbeidet Arbeidsmiljøloven § 1-6 Personer som ikke er arbeidstakere x
Organisering og roller i HMS-arbeidet Arbeidsmiljøloven § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt x
Organisering og roller i HMS-arbeidet Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) b Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Prosedyre for risikovurdering Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) d Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Leders ansvar for oppfølging av sykefravær Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) f Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Organisering og roller i HMS-arbeidet Arbeidsmiljøloven Kap 6 Verneombud x
Organisering og roller i HMS-arbeidet Arbeidsmiljøloven Kap 7 Arbeidsmiljøutvalg x
Organisering og roller i HMS-arbeidet Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere x
Organisering og roller i HMS-arbeidet Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter x
Organisering og roller i HMS-arbeidet Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven – medbestemmelse for tilsatte i staten x
Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier Arbeidsmiljøloven  
Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier Arbeidsplassforskriften Kap 8 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer  
Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier Forskrift om utførelse av arbeid Kap 15 Ioniserende stråling  
Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)  
Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier Forskrift om utførelse av arbeid Kap 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse  
Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier Forskrift om utførelse av arbeid Kap 6 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer  
Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier Forskrift om utførelse av arbeid Kap 7 Kapittel 7. Arbeid med fare for forplantningsskader  
Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier

GDPR Art. 6 punkt 3b

 
Policy for kjemikaliehåndtering Arbeidsplassforskriften Kap 7 Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren  
Policy for kjemikaliehåndtering Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)  
Policy for kjemikaliehåndtering Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)  
Policy for kjemikaliehåndtering Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid  
Policy for kjemikaliehåndtering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse  
Policy for kjemikaliehåndtering

GDPR Art. 6 punkt 3b

 
Policy for risikostyring innen HMS-området Arbeidsmiljøloven x
Policy for risikostyring innen HMS-området Brann- og eksplosjonsvernloven Kap 2 og 4 x
Policy for risikostyring innen HMS-området El-tilsynsloven x
Policy for risikostyring innen HMS-området Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter x
Policy for risikostyring innen HMS-området Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid x
Policy for risikostyring innen HMS-området Forurensningsloven  
Policy for risikostyring innen HMS-området Genteknologiloven  
Policy for risikostyring innen HMS-området Produktkontrolloven  
Policy for risikostyring innen HMS-området Strålevernloven  
Policy for risikostyring innen HMS-området GDPR Art. 6 punkt 3b  
Policy for risikostyring på laboratorier Arbeidsplassforskriften Kap 7 Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren  
Policy for risikostyring på laboratorier Arbeidsplassforskriften Kap 8 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer  
Policy for risikostyring på laboratorier GDPR Art. 6 punkt 3b  
Prosedyre for sikkert arbeid Arbeidsplassforskriften Kap 8 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om utførelse av arbeid Kap 15 Ioniserende stråling  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om utførelse av arbeid Kap 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om utførelse av arbeid Kap 6 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om utførelse av arbeid Kap 7 Kapittel 7. Arbeid med fare for forplantningsskader  
Policy for risikostyring på laboratorier Forskrift om utførelse av arbeid Kap 16 Kunstig optisk stråling  
Policy for risikostyring på laboratorier GDPR Art. 6 punkt 3b  
Policy for samordningsavtaler innen HMS Arbeidsmiljøloven § 2-2 Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere x
Policy for samordningsavtaler innen HMS Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen  
Policy for samordningsavtaler innen HMS Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid x
Policy for samordningsavtaler innen HMS GDPR Art. 6 punkt 3b x
Policy for strålevern Forskrift om utførelse av arbeid Kap 15 Ioniserende stråling  
Policy for strålevern Forskrift om radioaktiv forurensing og avfall  
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om radioaktiv forurensing og avfall  
Policy for strålevern Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)  
Policy for strålevern Forskrift om utførelse av arbeid Kap 16 Kunstig optisk stråling  
Policy for strålevern GDPR Art. 6 punkt 3b  
Prosedyre for arbeid med strålekilder Forskrift om utførelse av arbeid Kap 15 Ioniserende stråling  
Prosedyre for arbeid med strålekilder Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall  
Prosedyre for arbeid med strålekilder Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)  
Prosedyre for arbeid med strålekilder Forskrift om utførelse av arbeid Kap 16 Kunstig optisk stråling  
Prosedyre for arbeid med strålekilder GDPR Art. 6 punkt 3b  
Prosedyre for avhending av radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall  
Prosedyre for avhending av radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensing og avfall  
Prosedyre for avhending av radioaktivt avfall Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)  
Prosedyre for avhending av radioaktivt avfall GDPR Art. 6 punkt 3b  
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) g Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Arbeidsmiljøloven § 3-3 Bedriftshelsetjeneste x
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Arbeidsmiljøloven § 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne x
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter x
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 13 Bedriftshelsetjeneste x
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 14 Meldeplikt og helseovervåkning x
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Forskrift om utførelse av arbeid § 3-20 Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for farlige kjemikalier  
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Forskrift om utførelse av arbeid § 3-25 Helseundersøkelse ved arbeid med bly og blyforbindelser  
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Forskrift om utførelse av arbeid § 6-11 Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for biologiske faktorer  
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Forskrift om utførelse av arbeid § 14-11 Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for hørselsskadelige arbeidsforhold  
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Forskrift om utførelse av arbeid § 14-12 Helseundersøkelse av arbeidstakere som utsettes for mekaniske vibrasjoner  
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester Forskrift om utførelse av arbeid § 16-7 Helseundersøkelse av arbeidstakere som utsettes for kunstig optisk stråling  
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for databriller Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 14 Meldeplikt og helseovervåkning x
Prosedyre for databriller GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for dosimetri ved arbeid med ioniserende stråling Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)  
Prosedyre for dosimetri ved arbeid med ioniserende stråling GDPR Art. 6 punkt 3b  
Prosedyre for gjennomføring av vernerunde Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) g Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Prosedyre for gjennomføring av vernerunde Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter x
Prosedyre for gjennomføring av vernerunde GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for HMS-opplæring Arbeidsmiljøloven § 3-2 (1) Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten  
Prosedyre for HMS-opplæring Arbeidsmiljøloven § 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Prosedyre for HMS-opplæring Arbeidsmiljøloven § 6-5 Utgifter, opplæring mv. x
Prosedyre for HMS-opplæring Arbeidsmiljøloven § 7-4 Utgifter, opplæring mv. x
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 15 Bruk av personlig verneutstyr  
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 3 Valg, opplæring m.m. av verneombud og arbeidsmiljøutvalg x
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 15 Bruk av personlig verneutstyr  
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 8 Opplæring x
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)  
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-2 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om utførelse av arbeid Kap 10 Krav til bruk av arbeidsutstyr  
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om utførelse av arbeid Kap 14 Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner  
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om utførelse av arbeid Kap 16 Kunstig optisk stråling  
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om utførelse av arbeid Kap 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse  
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om utførelse av arbeid Kap 5 Varmt arbeid  
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om utførelse av arbeid Kap 6 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer  
Prosedyre for HMS-opplæring GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for HMS-revisjon Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) h Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Prosedyre for HMS-revisjon GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for ledelsens gjennomgåelse Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) h Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Prosedyre for ledelsens gjennomgåelse GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for risikovurdering Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) c Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr (dyreforskriften)  
Prosedyre for risikovurdering GDPR Art. 6 punkt 3b  
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)  
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr (dyreforskriften)  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.  
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften)  
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften)  
Prosedyre for sikkert arbeid GDPR Art. 6 punkt 3b  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 12 Arbeid av barn og ungdom x
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter x
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 7 Risikovurdering x
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 14 Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 16 Kunstig optisk stråling  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 23 Risikovurderinger, opplæring og informasjon ved manuelt arbeid  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 30 Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 5 Varmt arbeid  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 6 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 7 Arbeid med fare for forplantningsskader  
Prosedyre for risikovurdering Universitets- og høyskoleloven § 4-3 Læringsmiljø x
Prosedyre for samsvarsvurdering Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-1 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Prosedyre for samsvarsvurdering GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for stoffkartotek Arbeidsmiljøloven § 4-5 Særlig om kjemisk og biologisk helsefare  
Prosedyre for stoffkartotek Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)  
Prosedyre for stoffkartotek Forskrift om utførelse av arbeid Kap 2 Stoffkartotek  
Prosedyre for stoffkartotek Forskrift om utførelse av arbeid Kap 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse  
Prosedyre for stoffkartotek GDPR Art. 6 punkt 3b  
Prosedyre for utpeking av lokale strålevernskoordinatorer Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)  
Prosedyre for utpeking av lokale strålevernskoordinatorer GDPR Art. 6 punkt 3b  
Prosedyre for utvikling, implementering og vedlikehold av plan for HMS-revisjoner Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) h Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Prosedyre for utvikling, implementering og vedlikehold av plan for HMS-revisjoner Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter x
Prosedyre for utvikling, implementering og vedlikehold av plan for HMS-revisjoner GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) e Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Arbeidsmiljøloven § 6-2 Verneombudets oppgaver x
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Arbeidsmiljøloven § 5-2 Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt x
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr (dyreforskriften)  
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer  
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften)  
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 14 Meldeplikt og helseovervåkning  
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter x
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for valg av lokalt hovedverneombud, ledende verneombud og vara for disse Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 3 Valg, opplæring m.m. av verneombud og arbeidsmiljøutvalg x
Prosedyre for valg av lokalt hovedverneombud, ledende hovedverneombud og vara for disse GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for valg av medlemmer og varamedlemmer til lokale arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøloven Kap 7  Arbeidsmiljøutvalg x
Prosedyre for valg av medlemmer og varamedlemmer til lokale arbeidsmiljøutvalg Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 3 Valg, opplæring m.m. av verneombud og arbeidsmiljøutvalg x
Prosedyre for valg av lokalt hovedverneombud, ledende verneombud og vara for disse Arbeidsmiljøloven Kap 6 Verneombud x
Prosedyre for valg av medlemmer og varamedlemmer til lokale arbeidsmiljøutvalg GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for valg av verneombud og varaverneombud Arbeidsmiljøloven Kap 6 Verneombud x
Prosedyre for valg av verneombud og varaverneombud Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 3 Valg, opplæring m.m. av verneombud og arbeidsmiljøutvalg x
Prosedyre for valg av verneombud og varaverneombud GDPR Art. 6 punkt 3b x
Tilpasningsavtalen ved UiO Kapittel 7 Forholdet til arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven Kap 8 Informasjon og drøfting x
Tilsvarer samsvarsvurdering for AML § 3-1 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
UiOs årsplan Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) a Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid x
UiOs årsplan Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter x
UiOs årsplan Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 9 Informasjon til arbeidstakerne x
UiOs årsplan Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid x
Uten egen HMS-prosedyre Arbeidsmiljøloven § 1-7 Utsendt arbeidstaker x
Prosedyre for behandling av varsel om alvorlige kritikkverdige forhold fra student eller ansatt Arbeidsmiljøloven § 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

x

Prosedyre for behandling av varsel om alvorlige kritikkverdige forhold fra student eller ansatt Arbeidsmiljøloven § 2 A-2.Vern mot gjengjeldelse ved varsling x
Prosedyre for sikkert arbeid Arbeidsmiljøloven § 3-2 (2) Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten  
Policy for risikostyring innen HMS-området Arbeidsmiljøloven § 3-2 (2) Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten  
Uten egen HMS-prosedyre Arbeidsmiljøloven§ 3-4 Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet x
Prosedyre for behandling av varsel om alvorlige kritikkverdige forhold fra student eller ansatt Arbeidsmiljøloven § 2 A-3.Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling x
Uten egen HMS-prosedyre Arbeidsmiljøloven § 5-1 Registrering av skader og sykdommer x
Uten egen HMS-prosedyre Arbeidsmiljøloven § 5-4 Produsenter og importører av kjemikalier og biologisk materiale  
Uten egen HMS-prosedyre Arbeidsplassforskriften Kap 2 Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler x
Prosedyre for sikkert arbeid Arbeidsplassforskriften Kap 5 Skilting og merking x
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer  
Policy for risikostyring innen HMS-området Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om landtransport av farlig gods  
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 10 Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift x
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 11 Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 4-2 og 4-3 Grenseverdier for kunstig optisk stråling og elektromagnetiske felt  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Kap 6 Klassifisering av biologiske faktorer  
Momentliste for målrettet helseundersøkelse Forskrift om utførelse av arbeid Kap 14 Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner  
Momentliste for målrettet helseundersøkelse Forskrift om utførelse av arbeid Kap 4 Asbestarbeid  
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om utførelse av arbeid § 6-3 Melding til Arbeidstilsynet  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om utførelse av arbeid Kap  9 Arbeid med cytostatika  
Momentliste for målrettet helseundersøkelse Forskrift om utførelse av arbeid Kap 15 Ioniserende stråling  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om utførelse av arbeid Kap 17 Arbeid i høyden  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om utførelse av arbeid Kap 20 Høytrykkspyling  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om utførelse av arbeid Kap 21 Gravearbeid  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om utførelse av arbeid Kap 31 Register over eksponerte arbeidstakere  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om utsendte arbeidstakere x
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område  
Uten egen HMS-prosedyre Hovedavtalen x
Uten egen HMS-prosedyre Plan og bygningsloven med Teknisk forskrift Kap 13 Miljø og helse x
Uten egen HMS-prosedyre Produsentforskriften Kap 2 Krav til arbeidsutstyr m.m.  
Uten egen HMS-prosedyre Samordningsavtale mellom Rikshospitalet og Universitetet i Oslo x
Uten egen HMS-prosedyre Samordningsavtale mellom Ullevål Sykehus og Universitetet i Oslo, september 2001 x
Uønsket seksuell oppmerksomhet Arbeidsmiljøloven § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet x
Prosedyre for sikkert arbeid Arbeidsmiljøloven § 4-5 Særlig om kjemisk og biologisk helsefare  
Policy for risikostyring innen HMS-området Arbeidsmiljøloven § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet x
Personalarbeid Arbeidsmiljøloven § 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne x
Personalarbeid Arbeidsmiljøloven § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling x
Organisering og roller i HMS-arbeidet Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
UiOs årsplan Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-4 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Prosedyre for samsvarsvurdering Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-1 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-2 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-6 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-7 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Prosedyre for HMS-revisjon Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-8 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Prosedyre for ledelsens gjennomgåelse Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-8 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Prosedyre for utvikling, implementering og vedlikehold av plan for HMS-revisjoner Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-8 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon x
Verneombud Arbeidsmiljøloven § 6-3 Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid x
Policy for risikostyring innen HMS-området Arbeidsmiljøloven § 4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet x
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 16A Elektromagnetisk felt  
Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester  Forskrift om utførelse av arbeid § 16-A 7 Helseundersøkelse av arbeidstakere som utsettes for elektromagnetisk felt  
Prosedyre for HMS i feltarbeid Arbeidsmiljøloven § 4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet x
Prosedyre for HMS i feltarbeid Arbeidsplassforskriften Kap 3 Krav til personalrom, rom for renholdsutstyr, førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr x
Prosedyre for HMS i feltarbeid GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for hjertestarter Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr § 8 og § 11 x
Prosedyre for hjertestarter GDPR Art. 6 punkt 3b  
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område  x
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om miljørettet helsevern Kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol x
Uten egen HMS-prosedyre Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver  
Prosedyre for dokumentstyring GDPR Art. 6 punkt 3b x
Momentliste for målrettet helseundersøkelse Forskrift om utførelse av arbeid Kap 6 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer  
Momentliste for målrettet helseundersøkelse Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kap 14 Meldeplikt og helseovervåkning  
Momentliste for målrettet helseundersøkelse Forskrift om utførelse av arbeid Kap 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse  
Momentliste for målrettet helseundersøkelse Forskrift om utførelse av arbeid Kap 14 Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner  
Momentliste for målrettet helseundersøkelse Forskrift om utførelse av arbeid Kap 16 Kunstig optisk stråling  
Prosedyre for sikkert arbeid Forskrift om utførelse av arbeid Kap 31 Register over eksponerte arbeidstakere  
Policy for kjemikaliehåndtering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 31 Register over eksponerte arbeidstakere  
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik Forskrift om utførelse av arbeid Kap 31 Register over eksponerte arbeidstakere  
Prosedyre for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid Kap 31 Register over eksponerte arbeidstakere  
Prosedyre for dosimetri ved arbeid med ioniserende stråling

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 4-1 Grenseverdier for ioniserende stråling

 
Policy for brannvern

Brann- og eksplosjonsvernloven Kap 2

x
Policy for brannvern Forskrift om brannforebygging x
Prosedyre for brannvernopplæring Forskrift om brannforebygging x
Prosedyre for brannvernopplæring GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for brannvernrunde Forskrift om brannforebygging x
Prosedyre for brannvernrunde GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for brannøvelse Forskrift om brannforebygging x
Prosedyre for brannøvelse GDPR Art. 6 punkt 3b x
Prosedyre for brannvern i studentpub Forskrift om brannforebygging  
Prosedyre for brannvern i studentpub GDPR Art. 6 punkt 3b  

Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 4.1 Forstå organisasjonen og organisasjonens kontekst

ISO 45001 4.1 Forstå organisasjonen og organisasjonens kontekst

 

Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 4.2 Forstå behovene og forventningene til interessepartene

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 4.3 Bestemme omfanget av ledelsessystemet for HMS

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 4.4 Ledelsessystem for HMS

 
Organisering og roller i HMS-arbeidet

ISO 45001 5.1 Lederskap og forpliktelse

 
Policy for risikostyring innen HMS-området

ISO 45001 5.2 HMS policy

 
Organisering og roller i HMS-arbeidet

ISO 45001 5.3 Organisasjonens roller, ansvar og myndighet

 
Arbeidsmiljøutvalg

ISO 45001 5.4 Ansattes medvirkning

 
Prosedyre for risikovurdering

ISO 45001 6.1.1 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter - Generelt

 
Prosedyre for risikovurdering

ISO 45001 6.1.2.1 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter - Fareidentifisering og vurdering av risikoer og muligheter

 
Prosedyre for risikovurdering

ISO 45001 6.1.2.2 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter - Risikoer

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 6.1.2.3 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter - Muligheter

 
Prosedyre for samsvarsvurdering

ISO 45001 6.1.3 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter - Samsvarsforpliktelser

 
Tilpasningsavtalen ved UiO Kapittel 7 Forholdet til Arbeidsmiljøoven

ISO 45001 6.1.3 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter - Samsvarsforpliktelser

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 6.1.4 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter - Planlegge tiltak

 
Mål og policyer

ISO 45001 6.2.1 HMS mål

 
UiOs årsplan

ISO 45001 6.2.2 Planlegge tiltak for å oppnå HMS mål

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 7.1 Ressurser

 
Prosedyre for HMS-opplæring

ISO 45001 7.2 Kompetanse

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 7.3 Bevisstgjøring

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 7.4.1 Kommunikasjon - Generelt

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 7.4.2 Kommunikasjon  - Intern kommunikasjon

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 7.4.3 Kommunikasjon - Ekstern kommunikasjon

 
Prosedyre for dokumentstyring

ISO 45001 7.5.1 Dokumentert informasjon - Generelt

 
Prosedyre for dokumentstyring

ISO 45001 7.5.2 Dokumentert informasjon - Oppretting og oppdatering

 
Prosedyre for dokumentstyring

ISO 45001 7.5.3 Dokumentert informasjon - Styring av dokumentert informasjon

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 8.1.1 Planlegging og styring av drift - Generelt

 
Prosedyre for risikovurdering

ISO 45001 8.1.2 Planlegging og styring av drift - Eliminere farer og redusere HMS risikoer

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 8.1.3 Planlegging og styring av drift - Styring av endringer

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 8.1.4.1 Planlegging og styring av drift - Anskaffelser - Generelt

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 8.1.4.2 Planlegging og styring av drift - Anskaffelser - Leverandører

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 8.1.4.3 Planlegging og styring av drift - Anskaffelser - Outsourcing

 
Beredskapsplan

ISO 45001 8.2 Beredskap og innsats

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 9.1.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering - Generelt

 
Prosedyre for samsvarsvurdering

ISO 45001 9.1.2 Overvåking, måling, analyse og evaluering - Samsvarsevaluering

 
Prosedyre for HMS-revisjon

ISO 45001 9.2.1 Intern revisjon - Generelt

 
Prosedyre for utvikling, implementering og vedlikehold av plan for HMS-revisjoner

ISO 45001 9.2.2 Intern revisjon - Internt revisjonsprogram

 
Prosedyre for ledelsens gjennomgåelse

ISO 45001 9.3 Ledelsens gjennomgåelse

 
Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 10.1 Forbedring - Generelt

 

Prosedyre for håndtering av HMS-avvik

ISO 45001 10.2 Forbedring - Avvik og korrigerende tiltak

 

Uten egen HMS-prosedyre

ISO 45001 10.3 Forbedring - Kontinuerlig forbedring

 
Publisert 4. juli 2013 13:38 - Sist endret 31. aug. 2021 12:18