FARM5170 – Legemidler ved behandling av degenerative- og livsstilssykdommer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet bygger på grunnstudiet i farmasi og skal gi fordypning innen legemiddelbehandling av nevrodegenerative sykdommer, degenerative beinsykdommer (osteoporose, artrose), kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), type 2-diabetes og fedme. Emnet vil gi avansert kunnskap om nåværende legemiddelbehandling og mulig fremtidig legemiddelbehandling for ulike pasientgrupper, inkl. barn og eldre. Emnet inkluderer også «biologiske» legemidler, polyfarmasi, diagnostikk, nye biomarkører og samfunnsfarmasøytiske aspekter som legemiddeløkonomi og bruk av individbaserte helseregistre og databaser (big data) for farmakoepidemiologiske studier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du god forståelse for patofysiologien ved de nevnte sykdomsgrupper/tilstander
  • kan du anvende og kommunisere kunnskap om dagens legemiddelterapi og mulig fremtidig legemiddelbehandling for helsepersonell og ulike pasientgrupper, inkludert barn og eldre
  • kan du bruke kunnskap om diagnostiske metoder og identifisering av nye biomarkører for å kartlegge forebyggende og behandlende tiltak, og for å overvåke effekten av ulike medisinske tiltak
  • kan du identifisere problemer knyttet til anvendelse av flere legemidler samtidig (polyfarmasi), bl.a. legemiddelinteraksjoner
  • kan du vurdere viktige samfunnsfarmasøytiske aspekter for legemiddelbehandling inkludert effektivitet og sikkerhet på individ- og samfunnsnivå med fokus både på barn og eldre, samt legemiddelprioriteringer i helsetjenesten

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved Universitetet i Oslo. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet består av 6 sykdomstema. Hvert tema undervises over en periode på to uker hvor studentene inndeles i grupper og det utleveres oppgaver til gruppearbeid på første temadag (1-2 timer). På siste temadag avsluttes temaet med en studentdrevet diskusjon/gjennomgang og oppsummering av oppgavene i plenum (kollokvium, seminar, journal club), varighet 1-2 timer. 

Ca. 29 undervisningstimer totalt.

Ved få antall påmeldte deltakere kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digtial eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk. Engelsk på forespørsel.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2021 00:10:59

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)