English version of this page

Standard for forskningsintegritet

Universitetsstyret vedtok 19. oktober 2021 en standard for forskningsintegritet for å tydeliggjøre hvilke normsett for forskningsintegritet som er relevante for universitetet og de ansattes virksomhet. Samlet uttrykker standarden hva som utgjør redelig atferd innen forskning.

Integritet i forskning er en sentral og grunnleggende målsetting for UiO. Forskningsintegritet kan oppsummeres som pålitelighet, ærlighet, respekt og ansvarlighet, og den omfatter «de grunnleggende prinsippene for forskning, herunder å definere kriterier for god forskningspraksis, å styrke forskningens kvalitet og pålitelighet, og å reagere adekvat på trusler mot eller brudd på forskningsintegritet.» (ALLEA)

Forskningsintegritet viser i all hovedsak til forskningens interne normer, og utgjør en sentral del av forskningsetikken. Forskningsetikk omfatter også eksterne normer. Disse skal beskytte forskningsdeltakere gjennom samtykke, personvern, risikovurderinger m.m., samt sikre forskningens bidrag til samfunnsnytte og velferd.

Universitetet i Oslo etablerer en standard for forskningsintegritet for å tydeliggjøre hvilke normsett for forskningsintegritet som er relevante for universitetet og de ansattes virksomhet. Samlet uttrykker standarden hva som utgjør redelig atferd innen forskning. Den skal gjøres kjent for alle, danne grunnlag for opplæring og følges i planlegging, gjennomføring og ferdigstillelse av forskning.

På bakgrunn av standarden, gis det følgende anbefalinger:

  1. Forskeren har rett til å velge emne og metode for sin forskning. Forskeren og universitetet skal verne om forskningens frihet og uavhengighet.
  2. Akademisk frihet er betinget av forskningens redelighet. Forskeren og universitetet skal sikre at sannhetsnormen følges i all forskning.
  3. All forskning skal følge god henvisningsskikk. Opplæring i dette er en nødvendig forutsetning for å unngå alle former for plagiat.
  4. Forskere skal vurdere og opplyse om interessekonflikter.
  5. Vancouver-kriteriene fastsetter minstestandard for berettiget akademisk medforfatterskap for alle fagområder.
  6. Forskere har rett til å offentliggjøre sine resultater og skal sørge for at slik offentliggjøring skjer. Det relevante forskningsgrunnlaget skal stilles til rådighet i overensstemmelse med god skikk på vedkommende fagområde.
  7. Forskningsledere og veiledere skal gjøre sitt beste for å skape og etablere kultur for forskningsintegritet og etterlevelse, og være seg bevisst asymmetri i makt og posisjon.
  8. All forskning skal bedømmes etter vitenskapelig kvalitet, ikke bare etter kvantitative mål.
  9. Ved forskning som innebærer samarbeid på tvers av fag, institusjoner eller land, bør det inngås samarbeidsavtaler som også regulerer spørsmål om forskningsintegritet.
Se også

Standard for forskningsintegritet for UiO (fulltekst pdf)

Normer og normsett

Emneord: Forskningsetikk
Publisert 20. okt. 2021 15:33 - Sist endret 30. juni 2022 14:54