English version of this page

Mottak av gjesteforelesere og gjesteforskere ved PSI

Rammebetingelser og praktiske gjøremål ved mottak av gjesteforelesere gjesteforskere  ved Psykologisk institutt


Gjesteforelesere

Det er mulig å invitere gjesteforelesere til både ordinær undervisning og til gjesteforelesninger/-seminarer.

Ordinær undervisning

 • Dersom man ønsker å bruke innbudte forelesere i ordinær undervisning, skal det avklares med programrådet ved undervisningsleder.
 • Studiekonsulent utsteder en kontrakt for gjesteforeleseren før forelesningen finner sted. Kontrakten tar utgangspunkt i instituttets fastsatte satser for gjesteforelesere.
 • Godtgjørelse for gjesteforelesninger holdt av UiO-ansatte skjer kun etter avtale om frikjøp. Kontorsjef formaliserer avtaler om frikjøp med vedkommendes institutt.
 • Godtgjørelse for gjesteforelesninger holdt av UiO-eksterne skjer kun ved utbetaling av lønn. UiO behandler ikke fakturaer for undervisningstjenester.

Gjesteforelesning og -seminar

Forelesere på ekstraordinære gjesteforelesninger eller på seminarer skal ha kontrakt dersom de skal godtgjøres.

Gjesteforskere

Forskere ansatt ved PSI kan invitere gjesteforskere de har et faglig samarbeid med.

Et slikt opphold har visse forutsetninger:

 • at oppholdet er fullfinansiert; av et prosjekt, andre instanser, gjesteforskeren selv eller lignende.

 • at gjesteforskeren har et faglig samarbeid med en forsker ved PSI, og at denne tar på seg et særlig ansvar for gjesteforskeren, både sosialt og faglig

 • at instituttet har ressurser til å ta i mot gjesteforskeren.

 • at det avtales i forkant dersom gjesteforskeren også skal ta undervisningsoppdrag.

Merk: Instituttledelsen skal godkjenne alle gjesteforskeropphold, før det sendes ut en invitasjon.

Når det formelle er avklart, kan det praktiske arbeidet starte.

Praktisk mottaksinformasjon

Forutsetninger

Når du skal invitere en gjest til PSI, skal du alltid først avklare økonomi og faglig relevans med ledelsen.

Hvem kan hjelpe deg?

Forskningskonsulenten er instituttets kontaktpunkt for gjesteopphold. Men hvis det dreier seg om en ren gjesteforelesning, vil normalt den aktuelle studiekonsulenten være et naturlig kontaktpunkt.

Før ankomst

Hvordan kan du invitere gjesteforskere/forelesere?

 • Selve innbydelsen sendes fra den vitenskapelig ansatte som inviterer gjesteforeleseren. UiO har brevmaler med ulike forslag til en formell invitasjon. Merk at det kun er fast vitenskapelig ansatte som kan invitere gjester.
 • Les mer om mottak av internasjonale forskere.

Praktisk rundt bolig

 • Ved kortere opphold er det formålstjenlig å benytte seg av UiOs hotellavtaler.
 • Ved lengre opphold er det naturlig å først søke plass ved UiOs forskerboliger. Evt andre leilighetsalternativer dersom det ikke er tilgjengelig forskerbolig.
 • Ta kontakt med forskningskonsulenten for hjelp.

Reise

Dersom PSI skal betale for reisen, brukes UiOs reisebyrå. Forskningskonsulenten er behjelpelig ved slik bestilling.

Brukerkontoer

 • Forskere ved de fleste universiteter i Europa kan få hjelp av IT-tjenesten ved instituttet (e-post) til å bruke brukernavn og passord fra hjemuniversitetet.
 • Andre gjesteforskere vil få en gjestekonto der de får tilgang til aktuelle IT-tjenester.

Rom og nøkler

 • Kontorsjefen har oversikt over ledige kontorer og fordelingen av disse til eventuelle gjesteforskere. Vær oppmerksom på at kontortilgangen er rimelig liten og at instituttet ikke kan garantere for eget kontor til gjesteforskere i hele perioden.
 • Nøkler og tilgangskort til gjester utleveres av ekspedisjonen.

Andre aktuelle forhold det kan være verdt å tenke på

Under oppholdet

Kan jeg ta med gjesten ut på lunsj/middag?

Dette må avklares på forhånd. Ta kontakt med kontorsjefen.

Utbetaling av lønn til utenlandske gjesteforelesere

Gjesteforskere får normalt ikke lønn fra ISS for forskningsoppholdet sitt her. Dersom gjesteforskeren også har gjennomført undervisning, vil han/hun få lønn etter gjeldende satser og kontrakt, se administrasjon av bilagslønn.

Må gjester skatte?

Hvis arbeidet er utført i tjeneste, må det skattes av inntekten. Gjesteforelesninger er vanligvis ikke for tjenesteforhold å regne, da den praksis som følges i Oslo er slik at oppdrag og lignende av inntil to dagers varighet normalt ikke regnes som tjenesteforhold. Hvis foreleseren derimot holder et ukelangt seminar, vil det regnes som tjenesteforhold og følgelig være skattepliktig. Hvis det holdes flere gjesteforelesninger i løpet av et år, vil det være en skjønnssak om dette er skattepliktig. Dette avhenger bl.a. av om forelesningene har karakter av å være en samlet enhet. Forelesninger som inngår i ordinær undervisningsplan vil normalt være skattepliktige.

Hva med tilgang til biblioteket?

Gjester får ikke automatisk tilgang, men instituttet er behjelpelige ved behov.

Før avreise

 • Nøkler og tilgangskort skal leveres før avreise.
 • Kontor skal ryddes.
 • Utbetalingsskjema bør leveres før avreise, dersom det er aktuelt.
 • Reiseregningsskjema ligger i hyllene på postrommet. Dette bør leveres gjesteforeleseren før vedkommende forlater UiO med beskjed om at skjemaet sammen med vedlegg kan sendes instituttet når de kommer hjem (hele flybillettstammen skal da sendes instituttet).
Publisert 5. nov. 2015 11:10 - Sist endret 7. feb. 2020 16:56