Nettredaktør hovedenhet - fakultet, museum

Nettredaktør ved hovedenhet er nettredaktør for nettstedet til hele hovedenheten, og er bindeleddet til UiOs nettredaktør og nettredaksjon.

Rollebeskrivelse

Nettredaktør ved hovedenhet

 • Er en viktig del av informasjons- og kommunikasjonsarbeidet ved hovedenheten.
 • Sitter i eller har møterett i lederforum eller har nær kontakt med den øverste ledelsen på hovedenheten.
 • Rapporterer faglig direkte til direktørnivå eller dekannivå.

Myndighet

Han/hun er nettredaktør for nettstedet til hele hovedenheten, med rett til å:

 • Gi eller ta bort retten til å publisere
 • Gi pålegg til redaktører ved grunnenheter om å følge retningslinjer eller håndheve disse til egne publisister og lokale redaktører
 • Gjøre endringer på nettsider som på tross av pålegg ikke følger retningslinjer og standarder
 • Gjøre endringer på nettsider uten å rådføre seg med lokal informasjonseier når en akutt situasjon gjør det nødvendig, eller etter pålegg fra overordnet.

Nettredaktør ved hovedenhet har myndighet til å gjøre innkjøp av varer og tjenester innenfor det budsjetterte.

Ansvar

 • Lede lokal redaksjon ved hovedenhet.
 • Operativt redaksjonelt ansvarlig for hele hovedenheten sitt nettsted.
 • Melde inn lokale behov til nettredaktøren ved UiO og sørge for at informasjon derfra blir distribuert til underliggende enheter.
 • Melde inn behov og gi informasjon til ledelsen ved hovedenheten.
 • Distribuere informasjon fra ledelsen til underliggende enheter.
 • Foreslå budsjett for nettstedet til hele hovedenheten.
 • Sørge for at retningslinjer for nettstedet blir fulgt. Gi rettigheter til publisister og redaktører ved grunnenheter, og ha oversikt over hvem som har hvilke rettigheter.
 • Ta avgjørelser om nettstedet innenfor retningslinjene, eller ta saken videre til rett beslutningsnivå.
 • Lede utviklingsprosjekter eller være prosjekteier.

Nettredaktør på hovedenheten sitter også i UiOs nettredaksjon. Nettredaktør på hovedenhet skal:

 • delta aktivt i utvikling av planer, behovsprøving, erfaringsutveksling og kvalitetssikring
 • følge opp gjennomføring av felles planer, prosjekter og tiltak på egen enhet i etterkant
 • ha oversikt over organisering av arbeidet med nettsider i egen organisasjon
 • dele relevant informasjon i nettverket og lokalt
 • delta på kompetansetiltak
 • delta i arbeidsgrupper for felles prosjekter
 • ha tett kontakt med studiewebredaktør på egen enhet, være orientert om arbeidet med studie-nettsider og bidra til at felles beslutninger i studiewebredaksjonen følges opp på egen enhet
 • sikre at innmeldte utviklingsønsker er forankret i prioriterte behov på egen og underliggende enheter.
 • ha tett kontakt med egen leder på enheten, for å sikre realistiske planer og prioriteringer
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 11. sep. 2019 15:26