Oversikt over roller og rettigheter i Canvas

Canvas har fem basisroller: Lærer, Student, LA (Læringsassistent), Designer og Observatør. Alle andre roller er basert på disse fem grunntypene, med større eller mindre rettigheter.

Konto- og emneroller

Vi skiller mellom konto- og emneroller. 

Kontoroller er administrative roller som tildeles på underkonto i Canvas. Kontorollene gir tilgang til alle emner på underkontoen, og avhengig av rollen vil man også ha rettighet til å gjøre visse endringer på emner som tilhører underkontoen. Rettighetene "arves", som vil si at man har tilsvarende rettigheter på alle underkontoer av den kontoen man er lagt inn med adminrolle på. 

Emneroller er roller som man tildeles i ett og ett emne, ut i fra om man har en tilknytning til emnet eller ikke. Emneroller gir derfor kun tilgang til det emnet man har rollen i. De fleste får sin emnerolle på bakgrunn av registrering som student eller personrolle i FS. Alle basisrollene (lærer, student, designer, LA og observatør) er emneroller. 

Emne- og kontorollene er distinkte. Det vil si at du ikke kan legge til noen på et emne med en kontorolle (for eksempel studiekonsulent-enhet inne i et emne), og du kan heller ikke legge til noen med en emnerolle på underkontonivå (for eksempel student på en underkonto). 

Basisrollene

Basisrollene danner grunnlaget for rettighetene til de tilpassede rollene lenger ned i oversikten. Noen av rettighetene til basisrollene kan ikke endres, hverken for rollen i seg selv eller for andre roller som er basert på den. Disse rettighetene er listet under punktet "kan aldri". 

Alle roller kan se publisert innhold (filer, sider, og moduler) i et rom. Merk at studenter og observatører ikke får tilgang til menyvalg (som for eksempel personlisten eller modulene) som er fjernet fra venstremenyen i rominnstillingene, selv om de i utgangspunktet kan ha rettighet til å se disse. Merk også at roller i rom eller seksjoner som er opprettet fra und.akter i FS ofte kun kan se personer på samme und.akt. 

Lærer

 • Lærerrollen kan se alle personer i rommet, og sende meldinger til enkeltpersoner eller hele seksjoner. Lærer kan også se SIS- og innloggingsinformasjon, samt foretrukket e-postadresse for enkeltbrukere. Lærer kan se analyser/analytics for rommet eller for enkeltstudenter. 
 • Lærer kan opprette, endre og slette innhold (moduler, sider, filer, diskusjoner, oppgaver/tester, oppgavebanker, læringsresultat/learning outcomes og rubrikker), og kan publisere rom og endre synligtheten for disse (emne, institusjon, eller offentlig synlighet). 
 • Lærer kan se innleveringer og sette, endre eller slette vurderingsresultat og kommentarer for disse i Speedgrader og i Karakteroversikten i emnet. 
 • Lærer kan opprette, endre og slette studentgrupper i rommet, og kan tillate eller hindre studentene i å lage egne studentgrupper. 
 • Lærer kan opprette konferanser og samarbeid. 

Student

 • Studentrollen se alle aktive personer i rommet, og sende meldinger til enkeltpersoner eller hele seksjoner.
 • Studenter kan se publisert innhold i publiserte rom. De kan opprette og delta i diskusjoner, og kommentere på kunngjøringer. 
 • Studenter kan levere oppgaver og tester, se og kommentere på egne innleveringer, og se sine egne vurderingsresultater i Karakterer. 
 • Studenter kan opprette konferanser og samarbeid. 

Student kan aldri

 • opprette, endre eller slette oppgaver, tester eller spørsmålbanker
 • opprette, endre eller slette emneinnhold, sider, emnefiler eller rubrikker
  • Obs: man kan endre rettigheten på enkeltsider i emnet slik at studenter kan gjøre endringer
 • opprette seksjoner
 • publisere eller avslutte emner
 • se bruksrapport og aktivitetstid på emner
 • endre synlighet på emne (emne, institusjon, offentlig)
 • gi eller endre karakter på en oppgave
 • se karakter for andre i emnet
 • endre eller slette studentgrupper som er opprettet av andre enn seg selv
 • legge til LTI på emnet
 • importere learning utcomes i emnet
 • legge til eller fjerne andre brukere i et emne
 • se innloggingsinformasjon for andre studenter

Observatør

 • Observatører kan se kunngjøringer og publisert innhold.

Observatører kan aldri:

 • se analyser/analytics på emne eller person
 • opprette, endre eller slette kalenderhendelser
 • opprette seksjoner
 • publisere eller avslutte emner
 • se bruksrapport og aktivitetstid på emner
 • endre synlighet på emne (emne, institusjon, offentlig)
 • legge til, endre eller se besvarelser og karakterer på innleveringer og tester
 • opprette, endre eller slette studentgrupper
 • legge til, endre eller fjerne LTI, learning outcomes, og rubrikker
 • se SIS-informasjon eller innloggingsinformasjon
 • legge til eller gjerne brukere i et emne

LA

LA (læringsassistent) har mange av de samme rettighetene som lærer, men kan ikke publisere rom eller endre læringsresultat.

 • LA kan se alle personer i rommet, og sende meldinger til enkeltpersoner eller hele seksjoner. LA kan også se SIS- og innloggingsinformasjon, samt foretrukket e-postadresse for enkeltbrukere. LA kan se analyser/analytics for rommet eller for enkeltstudenter. 
 • LA kan opprette, endre og slette innhold (moduler, sider, filer, diskusjoner, oppgaver/tester, oppgavebanker og rubrikker), og kan endre synligtheten for rommet (emne, institusjon, eller offentlig synlighet). 
 • LA kan se innleveringer og sette, endre eller slette vurderingsresultat og kommentarer for disse i Speedgrader og i Karakteroversikten i emnet. 
 • LA kan opprette, endre og slette studentgrupper i rommet, og kan tillate eller hindre studentene i å lage egne studentgrupper. 
 • LA kan opprette konferanser og samarbeid. 

IAKH (Historie), ILN og Farmasi har en egen LA-rolle som begrenser læringsassistenter fra å se studentenes innleveringer og karakterer. NB! Personer som skal få denne begrensede rollen må legges inn i rommet manuelt i en egen manuellopprettet seksjon, ikke via FS som med andre læringsassistenter.

Designer

Designer er en rolle som gir rettighet til å opprette innhold i et rom, uten at man får rettighet til å delta i undervisningen i rommet. Personer med rollen designer vil heller ikke synes i personlisten i rommet. 

 • Designer kan se alle personer i rommet, og sende meldinger til enkeltpersoner eller hele seksjoner. Designer kan også se SIS-informasjon, samt foretrukket e-postadresse for enkeltbrukere. 
 • Designer kan opprette, endre og slette innhold (moduler, sider, filer, diskusjoner, oppgaver/tester, oppgavebanker og rubrikker), og kan endre synligtheten for rommet (emne, institusjon, eller offentlig synlighet). 
 • Designer kan se alle innleveringer og tester, samt alle vurderingsresultater i Karakterer. 
 • Designer kan opprette, endre og slette studentgrupper i rommet, og kan tillate eller hindre studentene i å lage egne studentgrupper. 
 • Designer kan opprette konferanser og samarbeid. 

Designer kan aldri

 • se analyser/analytics på emne eller person
 • legge til eller endre karakterer på innleveringer eller tester
 • Se SIS-informasjon for rom eller personer, og heller ikke innloggingsinformasjon for personer. 

Roller på emnenivå

Studiekonsulent (basert på lærer) 

Studiekonsulentrollen har de samme rettighetene som lærer, med noen ytterligere administrative rettigheter:

 • Studiekonsulent opprette, endre og slette seksjoner manuelt i rommet, og legge til eller fjerne personer i rommet manuelt
 • Studiekonsulent se bruksrapporter og totaltid for rom og personer

Emneansvarlig (basert på lærer)

Emneansvarlig har de samme rettighetene som lærer, med noen ytterligere rettigheter:

 • Emneansvarlig kan opprette, endre og slette seksjoner manuelt i rommet 
 • Emneansvarlig kan legge til, endre eller fjerne godkjente LTI'er

Oppgaveretter (basert på LA)

Oppgaveretter er en sterkt begrenset versjon av LA-rollen. En person med oppgaveretter-rollen på et rom vil kun ha mulighet til å gå inn i Speedgrader og legge inn, endre eller slette vurderingsresultat der.

Innholdsdesigner (basert på designer)

Innholdsdesigner er ment for læringsassistenter som skal lage innhold i Canvasemner uten å ha tilgang til personliste, vurderingsresultater eller lignende.

 • Innholdsdesigner kan opprette, endre og slette noe innhold (moduler, sider, filer, oppgaver/tester og oppgavebanker), og kan publisere rom. 
 • Innholdsdesigner kan se kunngjøringer.

Kullstudent (basert på student)

Kullstudent er en avgrenset studentrolle som brukes i rom fra studieprogram, kull og klasse. Kullstudent har de samme rettighetene som student, med noen unntak: 

 • Kullstudent kan ikke se personlisten i rommet, og kan heller ikke sende meldinger til enkeltpersoner i rommet, eller til hele rommet. 
 • Kullstudent kan ikke starte diskusjoner, men kan se og delta i eksisterende diskusjoner. 
 • Kullstudent kan ikke starte konferanser eller samarbeid.

Eksamensmeldt (basert på student fra og med H20)

Eksamensmeldtrollen  var tidligere basert på rollen observatør, og hadde ikke mulighet til å levere noen tester i rommet, uavhengig av om de var karaktersatt.

Fra og med høsten 2020 er rollen basert på student, slik at også eksamenmeldte kan delta i eksamensforberedende tester. 

Eksamensmeldt-rollen kan se

 • innhold i rommet
 • kunngjøringer
 • oppgaver og tester, og levere svar på disse dersom det er tilordnet til seksjonen for eksamensmeldte

Eksamensmeldt-rollen kan ikke se personlisten i rommet, og kan heller ikke sende meldinger til enkeltpersoner i rommet, eller til hele rommet. 

Deltaker (basert på student)

Deltakerrollen er en avgrenset rolle som er ment å brukes på kurs som ikke tilhører et vanlig emne, og ikke er et tilbud i UiOs emne- og EVU-kursportefølje.

 Deltakerrollen har de samme rettighetene som student, med noen unntak:

 • Deltaker kan ikke se personlisten i rommet, og kan heller ikke sende meldinger til enkeltpersoner i rommet, eller til hele rommet. 
 • Deltaker kan ikke starte konferanser eller samarbeid.

Andre roller på kontonivå (dokumentasjon kommer)

Kontoroller gir rettigheter på en hel underkonto, samt alle emner som hører til under denne kontoen. De fleste admin-rollene legges til på underkontoen på et fakultet eller institutt. Kun ansatte i sentraladministrasjonen, LINK og USIT har mulighet til å få kontorolle på rotnivå.

Adminroller på underkontonivå kan aldri

 • Opptre som, eller redigere detaljer for brukere på sin underkonto
 • Importere eller redigere SIS-data
 • Administrere utviklernøkler/developer keys
 • Opprette eller endre semestre i Canvas

Account Admin (konto)

Account Admin er en toppadministratorrolle som er forbeholdt noen få ansatte i sentraladministrasjonen, USIT og LINK. Rollen har alle rettigheter i Canvas, på alle underkontoer, og noen rettigheter er forbeholdt denne rollen. 

Kun account admin kan:

 • Administrere tillatelser for andre emne- og kontoroller
 • Administrere tilgang til Canvas Data Portal
 • Administrere utviklernøkler (developer keys)
 • Installere og avinstallere LTI'er

Sentraladmin (konto)

Sentraladmin er en toppadminrolle som benyttes av sentraladministrasjonen, USIT og LINK. Rollen har nesten alle rettigheter i Canvas, med unntak av de som er forbeholdt Account Admin. 

FK (konto)

FK-rollen skal kun brukes av fakultetskoordinatorene for Canvas og deres varaer. Rollen har utvidete rettigheter på den underkontoen den tilhører, samt alle underkontoer under denne. 

FK-rollen kan: 

 • Legge til, endre og slette:
  • Administratorer på egen og underliggende kontoer
  • blueprintrom
  • kalenderhendelser
  • alle Canvasrom på egen og underliggende kontoer
  • emneinnhold (sider, moduler, diskusjoner osv)
  • globale kunngjøringer
  • læringsutbytte (learning outcomes)
  • rubrikker
 • Administrere:
  • Publisere/avpublisere emner
  • feature options for egen underkonto
  • emner og seksjoner
  • standardmaler
  • manuelt legge til og fjerne brukere i rom
 • Se: Analyser (Analytics) og SIS-data (SIS-ID for emner og seksjoner)

Studiekonsulent-enhet (konto)

Studiekonsulent-enhet er en generell administratorrolle som kan brukes på fakultets- og instituttnivå. Studiekonsulent-enhet gir rettigheter for å utføre vanlige studieadministrative oppgaver i Canvasrom, og rollen kan se emnedeltakere og emneinnhold for alle Canvasrom på egen og underliggende kontoer.

 • Kan legge til, endre og slette:
  • Blueprintrom
  • kalenderhendelser
  • alle Canvasrom på egen og underliggende kontoer
  • emneinnhold (sider, moduler, diskusjoner osv)
  • rubrikker
 • Administrere:
  • ​​​​​​​Publisere/avpublisere emner
  • emner og seksjoner
  • standardmaler
  • manuelt legge til og fjerne brukere i rom

Superbruker institutt (konto)

Superbruker institutt er en egen administratorrolle som er ment å brukes for de lokale superbrukerene og deres varaer på hver enhet. 

Superbruker institutt har samme rettigheter som studiekonsulent-enhet, men kan i tillegg:

 • Legge til og fjerne administratorer på egen og underliggende kontoer
 • Publisere og slette globale kunngjøringer

Studentinfo (konto)

 • Kan se:
  • listen over Canvasrom på egen og underliggende konto
  • emneinnhold i rommene
  • personlisten i rommene
  • eventuelle kunngjøringer i rommet. 

Innsyn-enhet (konto)

 • Kan se:
  • Listen over emner på underkontoen
  • Det faglige innholdet i emnene (sider, moduler, filer, og oppgavetekster for innleveringer og tester)
  • Innstillingene i rommet (men kan ikke gjøre noen endringer)

Tekniske roller

En del roller i Canvas er utviklet for å gi avgrenset tilgang til LTI'er og integrasjoner. De fleste av disse er på kontonivå. Disse er ikke nærmere beskrevet her. 

Publisert 19. juni 2020 12:53 - Sist endret 26. sep. 2022 15:19