Undervisningsformer og timeplan

For å skille undervisning på et emne bruker man ulike undervisningsformer, som forelesning, seminar, lab osv. Undervisningsformene påvirker studentweb, fronter, undervisningsregnskap og timeplaner (semesterside og mine studier).

Fellesundervisning eller gruppeundervisning (parti)

Vi deler undervisningsformer inn i fellesundervisning og gruppeundervisning. Alle studentene skal kunne delta på fellesundervisningen, men gruppeundervisning (partiundervisning) er når man deler studentene opp i ulike grupper (partier). Dette lager ulike overskrifter i timeplanen på semestersiden, og bestemmer hvilken undervisning den enkelte student får se i Mine studier.

Undervisningsformer som er fellesundervisning

Under fellesundervisning finner vi undervisningsaktiviteter hvor alle studentene skal følge undervisning samtidig på samme tid og sted.
Alle studenter på emnet ser fellesundervisning i mine studier.

(kode: overskrift på norsk/engelsk/nynorsk)

EKSAMEN:Eksamen / Exam / Eksamen
FELL: Fellesundervisning / Plenary sessions / Fellesundervisning
FOR: Forelesninger / Lectures / Forelesingar
HSEM: Heldagsseminar / All day seminar / Heildagsseminar
KLINIKK-F: Fellesklinikk / Clinic / Fellesklinikk
KOL-F: Kollokvium / Colloquium / Kollokvium
LAB-F: Laboratorium / Laboratorium / Laboratorium
OBLOPPG: Obligatoriske oppgaver / Compulsory assignments / Obligatoriske oppgåver
PLENUMØV: Plenumsøvelse / '' / ''
PRAKSIS-F: Praksis / Practical / Praksis
REGNEO: Regneøvelser / Computing exercises / Rekneøvingar
SEM-F: Seminar / Seminar / Seminar
SEMFOR: Seminar / Seminar / Seminar
TBL: Teambasert læring / Team based learning / Teambasert læring
ØV-F: Fellesøvelser / Plenary exercises / Fellesøvingar

Undervisningsformer som er gruppeundervisning

Når studentene blir fordelt på ulike partier via studentweb eller manuelt, skal man bruke undervisningsformer som er gruppeundervisning (partiundervisning).
Merk at alle studenter som skal se denne undervisningen i mine studier må være påmeldt gruppen (undervisningspartiet) i FS.

(kode: overskrift på norsk/engelsk/nynorsk)

BAS: Basisgruppe / Exercises / Basisgruppe
BIB:Bibliotekskurs / Biblioteque / Bibliotekskurs
EKSKUR: Ekskursjon / Excursion / Ekskursjon
FELT: Feltarbeid / Field work / Feltarbeid
GR: Gruppe / Group / Gruppe
GR-DATA: Gruppe / Group / Gruppe
JOUR: Journalskriving / Patient record / Journalskriving
KBL: Kasuistikkbasert læring  / Case based learning / Kaustikkbasert læring
KLASSE: Klasse / Klasse / Class
KLINIKK: Klinikk / Clinic / Klinikk
KLIN-SMÅGR: Klinisk smågruppe / Clinical small group / Klinisk smågruppe
KOL: Kollokvium / Colloquium / Kollokvium
KURS: Kurs / Course / Kurs
LAB: Laboratorium / Laboratorium / Laboratorium
LSB: Lærerledede smågrupper i basalfag / Basal groups / Lærarleia smågrupper i basalfag
NETT: Nettbasert undervisning / Web based education / Nettundervisning
OBL: Obligatorisk undervisning / Compulsory attendance / Obligatorisk undervisning
OBLUND: Obligatorisk undervisning / Compulsory attendance / Obligatorisk undervisning
PBL: PBL / PBL / PBL
PRAKSIS: Praksis / Practical / Praksis
PRO: Prosjektoppgave / Project / Prosjektoppgåve
RIGG: Rigging / Rigging / Rigging
SELV: Selvstudium / Reading / Sjøvstudium
SEM: Seminar / Seminar / Seminar
VEIL: Veiledning / Guidance / Rettleiing
ØV: Øvelser / Exercises / Øvingar
ØVE: Øvelser / Exercises / Øvingar

Publisert 15. sep. 2018 10:07 - Sist endret 15. sep. 2018 10:16