Resultatindikatorer ved UiO

Formålet med mål- og resultatstyring er å fastsette meningsfylte målsettinger og skape sammenheng mellom målsettinger, handling og tiltak ved UiO.

UiO baserer sin metodikk for mål- og resultatstyring på Direktorat for økonomistyrings rammeverk for mål-, resultat- og risikostyring.

UiO har lagt vekt på enkelhet ved sin tilpasning til mål- og resultatstyring. Universitetsstyret har vedtatt 24 resultatindikatorer som ledd i oppfølging av Strategi2020.18 av disse resultatidikatorene vil følges opp på resultatbasis, mens Universitetsstyret har vedtatt ambisjoner for følgende 6 interne resultatindikatorer:

  • Studiepoeng per heltidsekvivalent
  • Gjennomsnittlig gjennomføringstid (netto) for doktograder
  • Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter
  • Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk
  • EU-tildeling - volum
  • NFR-tildeling - volum

Disse indikatorene kjennetegnes av at:

  • Resultatene er sentrale for UiOs kjerneaktivitet
  • UiO selv kan påvirke resultatet
  • Resultatene innen disse påvirker UiOs og fakultetenes økonomi

Fastsettelse og oppfølging

Fastsettelse av ambisjoner og rapportering av resultater foregår som en del av plan- og styringsprosessen ved UiO.

Universitetsledelsen diskuterer enhetenes ambisjoner, og hvordan den enkelte enhet kan bidra til at UiO skal nå sine overordnede mål, i plandialogene. Etter plandialogen kommer et endelig disponeringsskriv som gir spesifikke føringer til hver enkelt enhet.

Enhetenes årsplaner skal avspeile prioriteringene fastsatt i disponeringskrivene. Enhetene må avsette ressurser til å gjennomføre tiltak for å oppnå målsettingene, i tråd med det som er beskrevet i årsplanen. Målsettinger og vesentlige avvik rapporteres i enhetenes tertialrapporteringer og følges opp i styringsdialogen med universitetsledelsen. Ledelsen ved enhetene er ansvarlig for å følge opp tiltakene for å sikre fremdrift.

 

 

Publisert 6. mai 2015 15:28 - Sist endret 31. okt. 2019 15:08