Disponeringsskriv

Universitetsstyret vedtar disponering av tildelt bevilgning og øvrige inntekter universitetet kan disponere. På bakgrunn av dette vedtaket utformer universitetsdirektøren et eget disponeringsskriv til fakulteter og tilsvarende enheter.

Disponeringsskrivet angir

Dersom universitetsstyret ikke bestemmer at fakultetene selv skal disponere de tildelte midlene, kan enhetene innenfor de rammer universitetsdirektøren har fastsatt, delegere budsjettdisponeringsmyndigheten til sine underliggende grunnenheter. Fakultetene skal i så fall utforme et disponeringsskriv som angir hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet og hvordan budsjettdisponeringsmyndigheten skal utøves.

Disponeringsskrivets innhold

Disponeringsskrivet gjengir hovedpunktene i årsplanen med spesielt fokus på følgende områder:

  • mål og resultatkrav
  • fordeling av nettobevilgningen
  • retningslinjer og forutsetninger for disponering av midlene, herunder krav til økonomistyring
  • andre aktuelle føringer

Disponeringsskrivet må minimum inneholde:

  • tildelt bevilgning i henhold til universitetets vedtatte kontostreng (art, sted, prosjekt) med spesifikasjoner etter behov
  • hva disponeringsmyndigheten innebærer av ansvar og myndighet
  • hvilke resultat som skal oppnås og ansvaret for å oppnå de angitte resultater
  • hvilke rapporter som skal sendes inn til hvilke tidspunkter

Tilsvarende skal fakulteter og tilsvarende enheter utforme et internt disponeringsskriv for de tildelinger de selv skal disponere.

Publisert 6. mai 2015 15:28 - Sist endret 3. juni 2020 10:03