Regler og rutine for lån av varebilen

Type bil: Toyota HiAce (diesel), reg.nr. DK36890

Bilen er en varebil av lang type. Dette innebærer at bilen har en betydelig større svingradius enn det som er vanlig for personbiler, i tillegg til dårligere sikt bakover og til sidene. Dette krever spesiell årvåkenhet og erfaring fra fører ved manøvrering, spesielt i trange situasjoner ved bykjøring, parkering o.l.

Rutine for lån av varebilen

 1. Reserver varebilen i Outlook-kalenderen (KHM varebil). NB! Åpne opp kalenderen for selve varebilen for å se og unngå eventuelle dobbelt bookinger. Se veiledning

 2. Nøkkel hentes i 3. etg., Historisk museum. Samtidig kvitterer man for lån av varebilen i utlånsprotokollen der.

 3. I bilen ligger det en kjørebok som skal fylles ut.

 4. Ved levering av nøkler skal man kvittere for levert bil i utlånsprotokollen.

Regler for lån og bruk av varebilen

 1. Varebilen kan rekvireres av seksjoner ved KHM ved transportbehov knyttet til den daglige drift og ved andre tjenestelige behov. Bilen skal ikke benyttes til private formål.
 2. Fører skal være ansatt ved KHM - i fast stilling, vikariat eller lengervarende engasjement. Kun personer med kjøreerfaring fra varebiler av samme eller lignende type som KHM-bilen kan gis kjøreadgang.
 3. Ønsket brukstid registreres av fører selv i Outlook-kalenderen og utlånsprotokollen i ekspedisjonen 3.etg. Frederiksgt.2.
 4. Hvis ønsket brukstid overstiger en (1) hel arbeidsdag skal dette avklares med driftsansvarlig.
 5. Bilnøkkel oppbevares i nøkkelsafe i ekspedisjonen i 3 etg. Frederiksgt.2. Nøkkel returneres dit umiddelbart etter endt kjøring.
 6. Før og etter bruk av varebilen skal de nødvendige data føres inn i utlånsprotokollen i ekspedisjonen 3. etg., Frederiksgt. 2 og i bilens kjørebok. Navnet på føreren skal fremgå tydelig av både utlånsprotokollen og kjøreboken.
 7. Brukerne forplikter seg til å sette seg inn i regelverket, Statens personalhåndbok, "Alminnelige bestemmelser om bruk av statens motorvogner", herunder særlig §5, §6 og §12, som også er gjengitt på de første sidene av kjøreboken.  
 8. Brukerne skal påse at bilen er ryddet etter endt bruk. Tomflasker og annet skal fjernes både fra førerrom og lasterom.
 9. Festestropper skal brukes for å sikre last og lasterom mot skader. Disse oppbevares på eget sted i lasterommet.
 10. Føreren er personlig ansvarlig for evt. (parkeringsbøter, fartsbøter) han/hun pådrar seg under kjøringen.
 11. Drivstoffnivå sjekkes før kjøring. Ved behov kan Esso-kort medbringes. Dette oppbevares sammen med bilnøkkel, Frederiksgt. 2. Er Esso-kort ikke medbragt, må føreren selv legge ut for drivstoffet og skrive ordinær utleggsrefusjon. NB! Bilen har dieselmotor og ved tomkjøring av drivstofftank kan det ikke foretas ny påfylling av diesel og ny oppstart før en egen utluftingsprosedyre er gjennomført !
 12. Bilen er utstyrt med køfribrikke for passering gjennom Oslo-bomringen. Ved passering gjennom andre bompengesystemer må fører selv legge ut der dette er nødvendig, jfr. pkt. 11. Vinterstid er bilen utstyrt med piggfrie vinterdekk.
 13. Ved evt. skader og/eller ulykker skal driftsansvarlig umiddelbart varsles. Føreren skal også fylle ut et eget skademeldingsskjema (tilgjengelig i bilen og ekspedisjonen 3. etg.) samt gjøre anmerkning om skaden i utlånsprotokollen. Bilførerern plikter ellers å ivareta alle plikter som følger av lovverket på evt. ulykkessted, se pkt. 7.
 14. KHM er som statsinstitusjon selvassurandør ved erstatninger av skade på eget eller andres kjøretøy. Dette innebærer at KHM selv må dekke kostnadene ved reparasjoner på egen varebil og/eller ved påløpt erstatningsansvar. Dersom ulykken skyldes grov uforstand fra KHM-førerens side, kan krav om hel eller delvis regress fremmes.
 15. Andre feil/mangler på varebilen, herunder forhold som skyldes alminnelig slitasje, skal umiddelbart varsles til driftsansvarlig.

Rutiner for tilsyn og vedlikehold av KHMs varebil

Driftsansvarlig påser at vinter- og sommerhjul er montert, og videre at PKK/service blir fulgt opp.

Driftsansvarlig: Inge Bjørgen, Mob: 480 48139; tlf: 22859973

 

Publisert 10. nov. 2015 22:50 - Sist endret 30. sep. 2021 09:07