Utdanningslederprogram

De ulike lederrollene innen utdanningsfeltet står i fokus og deltakerne lærer om egen rolle, egen organisasjon og hvordan de kan bruke handlingsrommet rollen som utdanningsleder gir.

ULP 7 i 2021

ULP7 gjennomføres i 2021. Datoer for fellessamlingene er ikke fastsatt ennå.

Målgruppe

Programmet retter seg mot både administrative og vitenskapelige utdanningsledere på institutt- og fakultetsnivå. Deltakerne må ved kursstart ha ansvar for et eller flere studieprogram eller emnegrupper med særlig stort koordineringsbehov.

Eksempler på aktuelle roller/funksjoner er programledere, programrådsledere, studieledere, semesterledere, studiekoordinatorer og undervisningsledere.

Programmet har 40 plasser. Inntil 1/3 del av plassene kan benyttes av administrative utdanningsledere og 1/3 del av plassene er også åpne for søkere fra andre institusjoner enn UiO.

Programinnhold

Utdanningslederprogrammet ved UiO er et lederprogram med blant annet følgende temaer:

  • Hva er god utdanningsledelse?
  • Meg som utdanningsleder
  • Mitt handlingsrom og hvordan bruker jeg det?

Detaljerte program og læringsmål utarbeides for hver samling.

Deltakeravgift

  • Deltakeravgiften for utdanningslederprogrammet i 2021 er ikke fastsatt ennå

Deltakeravgiften dekker overnatting mellom de oppsatte kursdagene. Utgifter til eventuelle overnattinger i for- eller etterkant av programmet dekkes ikke av deltakeravgiften.

Fakturainformasjon skal inkluderes i søknadsskjemaet. Relevant enhet er forventet å dekke deltakeravgiften for egen/egne deltakere.

Påmelding

  • Potensielle deltakere fremmer sin søknad/interesse gjennom leder ved egen enhet ved UiO (institutt/fakultet) eller ved ekstern institusjon innen den fristen enheten har satt. Mer informasjon om søknadsprosessen finnes i invitasjonsskrivet
  • Kursteamet ved UiO foretar opptak til programmet. Erfaringsmessig blir deltakerutbyttet best når det samles ledere med forskjellig bakgrunn med hensyn til erfaringer.
  • Deltakere som får plass på programmet vil motta en bekreftelse i midten av februar 2021 og vil da bli invitert til et individuelt intervju (ca. 35-40 minutter). Intervjuet brukes som gjensidig forventningsavklaring og som forberedelse til oppstart av programmet.

Kursteam ved UiO

Ikke fastsatt ennå

Kontakt

Kursdatoer i 2020

Det vil ikke bli gjennomført noe utdanningslederprogram i 2020, neste program blir i 2021