Forskningsadministrativt nettverk (FANE - UiO)

Forskningsadministrativt nettverk (FANE - UiO) er et samarbeidsforum for forskningsadministrasjon ved UiO. FANE- UiO er Avdeling for fagstøttes nettverk med forskningsadministrasjonen på UiO, og består av forskningskontaktene ved fakultetene, sentrene og museene.

Litt om FANE - UiO

Fra Avdeling for fagstøtte deltar avdelingsledelsen og aktuelle saksbehandlere. Gruppen møtes ca. en gang i måneden for å diskutere aktuelle saker og utveksle informasjon og erfaring. Agendaen reflekterer ofte Forum for forskningsdekaners agenda og årshjulet for plan-, rapporterings- og budsjettprosessen. For øvrig kan nettverkets medlemmer og saksbehandlerne i Avdeling for fagstøtte melde inn saker som ønskes tatt opp. Saker knyttet til forskerutdanningen tas opp i et separat Forum for forskerutdanning.

Referater fra møtene

Referater og dokumenter fra FANE-møtene legges ut og er tilgjengelig for UiO-ansatte. Tilgang krever at man er logget inn.

Kommende møter

Tilgang krever at man er logget inn (tilgjengelig for UiO-ansatte).

Emneord: FANE-UiO, FANE, Forskningsadministrativt nettverk
Publisert 19. sep. 2008 13:39 - Sist endret 27. juli 2017 11:40