Kommunikasjonsnettverket

UiO etablerte et informasjonsråd 18. mai 2009. Rådet samarbeider om intern og ekstern informasjon og profilering av UiO, og endret navn til Kommunikasjonsnettverket fra 2015.

Mandat for nettverket:

Eier

Kommunikasjonsnettverket ledes av sjefen i Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon i Avdeling for fagstøtte.

Formål

 • Bidra til at kommunikasjonsarbeidet ved UiO bygger opp under strategi og planer
 • Styrke og profesjonalisere kommunikasjonsarbeidet på alle nivåer i organisasjonen
 • Bedre informasjonsflyt mellom enheter på kommunikasjonsfeltet
 • Legge til rette for erfaringsdeling og kompetanseutvikling
 • Samarbeide om felles prosjekter
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av felles standarder og veiledninger

Medlemmenes ansvar og forpliktelser

Leder av nettverket er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over organisering av kommunikasjonsarbeidet sentralt, kjennskap til planer og særlige satsinger på feltet
 • koordinering med andre relevante nettverk, for eksempel nettredaksjonen og nettverk for studentrekruttering
 • at planer for større utviklingsarbeid forankres i linja

Den enkelte representant skal:

 • ha oversikt over organisering av kommunikasjonsarbeidet lokalt, kjennskap til planer og særlige satsinger på feltet
 • formidle lokale behov for veiledninger, standarder og kompetanseutvikling på kommunikasjonsfeltet
 • bruke nettverket til erfaringsdeling og som et diskusjonsforum for å teste idéer og for å gi hverandre råd i faglige spørsmål
 • delta i arbeidsgrupper ved felles prosjekter, eller bidra til å finne representanter med relevant kompetanse
 • distribuere informasjon fra nettverket til kollegaer på enheten/ underliggende enheter.

Medlemmer

Disse skal møte:

 • Seksjonssjef, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon (nettverkets leder)
 • Kommunikasjonsdirektør, Enhet for lederstøtte
 • Seksjonssjef, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer
 • Kommunikasjonsleder ved fakultetene, museene og Universitetsbiblioteket (eller sentralt plassert kommunikasjonsmedarbeider)

Kommunikasjonsnettverkets medlemmer:

Leder er seksjonsleder Elisabeth Josefine Lackner.

Representanter fra enhetene:

Møtekoordinering og møtefrekvens

Antall møter: 4-5 per semester.  Agenda og møtereferat legges på nett. Saker meldes til sekretær seneste én uke før møtet.

 

Mandatet er vedtatt av Universitetsdirektøren i februar 2015.

Publisert 22. jan. 2016 10:23 - Sist endret 12. okt. 2018 14:05