UiOs komité for Scholars at Risk (SAR-komiteen)

I august 2009 ble det for første gang opprettet en komité for Scholars at Risk ved UiO. Nåværende medlemmer er oppnevnt for perioden 2018-20.

Komiteen har en fleksibel arbeidsform tilpasset dens oppgaver med oppfølging av UiOs engasjement i nettverket Scholars at Risk.

 Mandat

 1. SAR-komiteen er en rådgivende komité for Universitetsdirektøren i spørsmål knyttet til UiOs samarbeid med universitetsnettverket Scholars at Risk.
 2. Komiteen skal koordinere UiOs aktiviteter i tilknytning til Universitetet i Oslos medlemskap i Scholars at Risk, deriblant:
  1. Vurdere potensielle SAR-kandidater til å hospitere ved UiO samt rekruttere og følge opp mottakerenheter.
  2. Initiere og koordinere eventuelle andre aktiviteter ved UiO relatert til Scholars at Risk.
  3. Søke samarbeid med andre organisasjoner som kan støtte opp om universitetets arbeid for akademisk frihet og samarbeid med Scholars at Risk.

Sammensetning

SAR-komiteen skal ha følgende sammensetning:

 • En representant fra Norsk senter for menneskerettigheter
 • To representanter fra det øvrige vitenskapelige personalet ved UiO
 • En studentrepresentant oppnevnt av Studentparlamentet (for ett år av gangen)

UiOs SAR-koordinator er sekretær for komiteen. Oppnevningen gjelder for to år bortsett fra studenten.

Se aktuell sammensetning.

Arbeidsmåte

Alle komiteens medlemmer meldes på Scholars at Risks interne kommunikasjonskanaler, som også gir tilgang til sensitiv informasjon som må behandles konfidensielt. Komiteen velger selv egnede samarbeidsmåter, men det skal holdes minst ett møte per år.

Vedtaksrett

Vedtak kan fattes ved at flertallet av representantene i SAR-komiteen gir sin tilslutning.

Sekretariat

Avdeling for forskningsadministrasjon er sekretariat for SAR-komiteen.

Publisert 28. aug. 2009 14:38 - Sist endret 9. jan. 2019 13:43