Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – Latin-Amerika-studier (80LATAM)

Om emnegruppen

Emnegruppen utgjør fordypningen på studieretningen for Latin-Amerika-studier på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område

Emnegruppen består av et variert tilfang av emner om Latin-Amerika fra historiske, økonomiske, politiske, sosiale og internasjonale perspektiver. Den gir en grundig innsikt i områdets historie fra før 1492 til i dag, med mulighet for studentene til å fokusere på enkeltland og på temaer som er relevante i forhold til det kultur- eller samfunnsfaget de har valgt i sin 40-gruppe i programmet. Alle studenter bør ha et opphold ved et latinamerikansk universitet i minst ett semester i løpet av bachelorgraden, og 80-gruppen gir rom for innpassing av emner fra utlandet.


Læringsutbytte
Etter fullført 80-gruppe skal du kunne:

• Redegjøre for alle perioder i latinamerikansk historie fra 1492 til i dag med vekt på økonomiske, politiske og sosiale aspekter.
• Redegjøre mer detaljert for den politiske og økonomiske utviklingen i de største latinamerikanske statene fra ca 1900 til dag.
• Forklare de viktigste overordnede teoriene om latinamerikansk utvikling i moderne tid.
• Syntetisere og vurdere sentrale faglige debatter om latinamerikanske samfunn og kulturer.
• Presentere hvordan latinamerikanske virkeligheter forklares og presenteres i Latin-Amerika
• Anvende metoder og teorier fra et kultur- og samfunnsfag på latinamerikansk materiale, og vite hvor noe av dette materiale kan finnes.
• Analysere og vurdere tekster om eller fra Latin-Amerika i henhold til akseptable humanistiske og samfunnsfaglige standarder.
• Lokalisere seriøse vitenskapelig studier av latinamerikanske kulturer og samfunn fra ledende tidsskrifter og forlag i og utenfor regionen.
• Forstå og anvende vitenskapelige og allmenne tekster på spansk og/eller portugisisk


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen innledes med et obligatorisk emne som gir en bred innføring i iberisk og latinamerikansk historie (IBER1501). Dernest velger studentene 50 studiepoeng blant mer avanserte og spesialiserte emner på 2000-nivå som gir dem innsikt i sentrale faglige debatter om latinamerikanske kulturer og samfunn. De fleste studentene vil velge 20 studiepoeng blant LATAM-emner på 2000-nivå og 30 studiepoeng i latinamerikanske områdestudier fra ett av våre samarbeidsuniversiteter i Latin-Amerika. Men emnegruppen er lagt opp med stor grad av fleksibilitet slik at studenter som ønsker det kan fullføre hele emnegruppen ved UiO eller få innpass for et helt studieår ved et latinamerikansk universitet. Emnene på 2000-nivå gir mulighet for at en del av pensum leses på spansk eller portugisisk. Det er også lagt inn et krav om et metodeemne i 80-gruppen for å sikre at alle studentene har grunnleggende ferdigheter i minst én samfunnsfaglig eller humanistisk metode. Emnegruppen avsluttes med en obligatorisk bacheloroppgave der studentene skriver om et selvvalgt latinamerikansk tema. Det forutsettes da at studentene kan bruke grunnlagsmateriale på spansk eller portugisisk, at de har innsikt i sentrale faglige debatter som danner utgangspunkt for oppgaven og at de har metodiske og teoretiske innsikter fra et kultur- og samfunnsfag som de kan nyttiggjøre seg i arbeidet.


Utenlandsopphold
Universitetet i Oslo har nå flere samarbeidsavtaler med ledende universiteter i Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico og Peru. Det er lagt opp til at alle studenter på denne 80-gruppen skal kunne studere minst ett semester ved ett av dem. Studieoppholdet vil som regel finne sted i fjerde eller femte semester av bachelorløpet. Mer informasjon om delstudier ved latinamerikanske universiteter er lagt ut på en egen nettside for studieretning Latin-Amerika-studier.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

10 studiepoeng velges blant følgende metodeemner:

Minst 20 studiepoeng velges blant:

Alle emner på 2000-nivå med LATAM-kode:

30 studiepoeng velges blant:

Emner i latinamerikanske områdestudier ved et latinamerikansk universitet. Undervisningsspråket skal være spansk eller portugisisk.

eller

Minst 20 studiepoeng blant emner der undervisningsspråket er enten spansk eller portugisisk:

Inntil 10 studiepoeng kan velges blant emner som ikke har et eksplisitt latinamerikansk fokus, men som plasserer området i en global eller sammenlignende kontekst. Ta kontakt med studiekonsulenten.


Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode, men har tidligere vært mulig å ta som del av denne emnegruppen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet