EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Medienes mangfoldige uttrykksformer, innhold og bruksmåter inntar en stadig større rolle i våre liv. I dette emnet får du en grundig innføring i verktøyene som medievitenskapen bruker for å forstå mediene som omgir oss. Hva kjennetegner medie- og kommunikasjonsvitenskap, og hvordan er den viktig for å hjelpe oss å forstå hvilken betydning mediene har for individer, samfunn og kultur? 

Medie- og kommunikasjonsvitenskapen er et tverrfaglig forskningsområde forankret i humaniora og samfunnsvitenskap, og du lærer om teorier, problemstillinger og metoder som brukes i fagfeltet. Du får også trening i grunnleggende akademisk skriving, referanseteknikk og kildesøk.

Emnet er sammen med MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics og MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner ett av tre obligatoriske emner i første semester av bachelorgraden i medievitenskap.

Emnet hadde tittelen EXFAC03-MVIT - Kommunikasjon og mediering til og med høsten 2017. Studenter som har bestått emnet under denne tittelen vil ikke få tildelt studiepoeng dersom de tar emnet på nytt.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet skal du kunne:

 • Forstå og drøfte:
  • Sentrale medie- og kommunikasjonsvitenskapelige temaer og problemstillinger, som mediering, identitetskonstruksjon, påvirkningsteorier, offentligheten, medieproduksjon, medieinnhold og mediebruk
  • Humaniora som vitenskapstradisjon, med fokus på historie, språk, tekst og fortolkning
  • Samfunnsvitenskap som vitenskapstradisjon, med fokus på samfunnet som institusjon, kvalitative og kvantitative forskningsopplegg, vitenskapsteori og forskningsetikk 
  • Likheter og forskjeller mellom humaniora og samfunnsvitenskap, og hvordan tverrfaglighet bidrar til en mangfoldig medieforskning.
 • Skrive akademiske tekster med riktig kildebruk og referanseteknikk
 • Gjennomføre kildesøk i litteraturdatabaser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Dette emnet er beregnet for bachelorstudenter i medievitenskap. Andre bachelorprogramstudenter ved Universitetet i Oslo kan også ta emnet, men bachelorstudenter i medievitenskap vil prioriteres ved opptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Overlappende emner

 • Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.
 • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarundervisning, og kurs om akademisk skriving og kildebruk. Detaljert undervisningsplan vil foreligge på semestersiden ved semesterstart.

Dette emnet har obligatoriske aktiviteter. For å kunne gå opp til eksamen, må du:

 • Møte opp på minst 75% av seminarene
 • Innlevering av tre obligatoriske skriftlige oppgaver (en kildeoppgave og to teorioppgaver, ca. 2-3 sider hver) underveis semesteret. 
 • Delta på et obligatorisk kurs om kildesøk. På kurset jobber man med den obligatoriske kildeoppgaven. 

Innleveringsfrister for kvalifiseringsoppgavene vil bli gjort kjent innen semesterstart.

Det er ditt ansvar å overholde gjeldende oppmøtekrav og frister for obligatoriske aktiviteter. Dersom du blir syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, ta kontakt med studieadministrasjonen på IMK. Husk at fraværet må dokumenteres innen tre dager fra den aktuelle datoen for oppmøtet/innleveringen. Sykemeldingen sendes i posten eller leveres personlig til studieseksjonen (vennligst ikke send den på epost). 

 

Eksamen

Vurderingsformen for dette emnet er en tredagers digital hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsen skal være på inntil 10 normalsider, der hver side tilsvarer ca. 2300 tegn uten mellomrom. Forside, litteraturliste og vedlegg telles ikke med i sidetallet.

For å kunne gå opp til eksamen må du ha fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter.

Dette emnet har automatisk begrunnelse for eksamenskarakteren. Du vil motta begrunnelsen din i Inspera etter at sensuren har falt.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Du kan sende søknaden når som helst i semesteret, men ikke senere enn tre uker før eksamensdatoen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2010

Periodisk emneevaluering høsten 2014

Periodisk emneevaluering høsten 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk