EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet får du en grundig og praktisk innføring i de ulike verktøyene og kildene som medievitenskapen bruker for å bedrive forskning og formidling. Du får god trening i grunnleggende akademiske ferdigheter som lesing, skriving, litteratur- og databasesøk og referanseteknikk. Du oppøver deg kritisk digital lese- og skrivekyndighet og lærer å forholde deg til og bruke digitale og medierte kilder. Du lærer også å planlegge og forberede et medievitenskapelig prosjektarbeid.

Emnet gir deg grunnleggende viktige kunnskaper og ferdigheter som forbereder deg på resten av bachelorprogrammet i medievitenskap. I sjette semester tar du MEVIT3800 - Medievitenskapelige profesjonsferdigheter, som bygger videre på dette emnet.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet kan du:

  • Benytte ulike lesestrategier for å orientere deg effektivt i faglitteratur og kilder
  • Beherske de grunnleggende prinsippene for akademisk skriving (struktur og oppsett, språkbruk, saklighet, argumentasjon, referanse- og kildebruk, litteraturliste)
  • Bruke ulike typer elektroniske databaser (som for eksempel Oria og Retriever) for å innhente og sortere informasjon
  • Finne og bruke relevant faglitteratur og forskning i medievitenskapelig arbeid
  • Finne og bruke relevante digitale og medierte kilder i medievitenskapelig arbeid
  • Planlegge et medievitenskapelig prosjektarbeid og skrive rapport

Opptak og adgangsregulering

Kun programstudenter på bachelorprogrammet i medievitenskap kan få opptak til dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Overlappende emner

  • Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.
  • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
  • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen gis som workshops og kurs. Undervisningen forutsetter ulike forberedelsesaktiviteter. Fokuset i undervisningen ligger på praktisk oppøving av grunnferdigheter. Opplegget vil være todelt: i første del jobber vi med generelle lese- og skrivestrategier hvor studentene selv skriver egne kortere tekster og vurderer andres tekster. Vi jobber også med ulike lesestrategier i denne delen.

I andre del fokuserer vi på å finne, forstå og bruke digitale og medierte kilder til ulike formål. Studentene gjennomfører et biblioteks- og litteratursøkskurs samt et kurs om andre søkedatabaser. Denne delen fokuserer på å jobbe med semesteroppgaven.

Obligatorisk aktivitet:

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet.

Obligatorisk kvalifiseringsoppgave: skriftlig individuell innlevering om et oppgitt tema med refleksjonsnotat der studenten vurderer egen innsats og progresjon med akademisk lesing og skriving. Vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk akivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Eksamen

Semesteroppgave: Rapport med utkast til et medievitenskapelig prosjektarbeid. Rapporten skal inneholde en redegjørelse for valg av tema og en detaljert liste over de ulike kildene som er tenkt å være relevante for prosjektet. Kandidaten må diskutere sine egne søkestrategier og begrunne valget av kildene.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2010

Periodisk emneevaluering høsten 2014

Periodisk emneevaluering høsten 2015

Periodisk emneevaluering høsten 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk