Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et av de farmasøytiske fagområdene. Oppgaven er på 45 studiepoeng og utgjør en arbeidsmengde på ett og et halvt semesters fulltidstudium. Gjennom masteroppgaven er du tilknyttet en av instituttets forskningsgrupper eller en ekstern forskningsgruppe. Oppgaven gjennomføres i løpet av det 5. studieåret.

Les mer om retningslinjer og informasjon om praktisk gjennomføring av masteroppgaven. 

Regelverk rundt masteroppgaven er angitt i Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • Bidra til kunnskapsutvikling innen ditt spesialområde
 • Treffe kritiske og reflekterte valg blant sentrale metoder og tidsaktuelle verktøy innen det aktuelle fagfeltet
 • Gjennomføre et selvstendig, definert forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Bearbeide, analysere og tolke data som beslutningsgrunnlag i vitenskapelig baserte valg
 • Beherske muntlig og skriftlig kommunikasjon av vitenskapelige arbeid
 • Anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og i samarbeid med andre, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Opptak og adgangsregulering

Masteroppgaven er en obligatorisk del av det femårige masterprogrammet Farmasi, og forutsetter opptak til dette studieprogrammet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Alle emner t.o.m. 7.semester må være bestått.
 • De obligatoriske HMS-emnene må også være bestått.

Nærmere beskrivelser av hvilke emner dette gjelder, er beskrevet under Oppbygning og gjennomføring på studieprogrammet Farmasi (master - 5 år).

Anbefalte forkunnskaper

FRM4110 – Anvendt statistikk for farmasøyter (emnet er under revidering, ny emnekode/emnebeskrivelse kommer)

Overlappende emner

45 studiepoeng mot FRM5945 - Masteroppgave i farmasi. Som eksamensforsøk ses FARM5945 og FRM5945 som ett emne.

Undervisning

I arbeidet med masteroppgaven skal du gjennomføre et selvstendig, tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Undervisningen vil bli gitt i form av:

 • Informasjonsmøte/oppstart på masteroppgaven (obligatorisk)
 • Litteratursøk- og EndNotekurs (obligatorisk)
 • Individuell veiledning
 • Forskningsgruppemøter
 • Øvelse i presentasjon/kommunikasjon av prosjektet både på norsk og engelsk

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt på fusk/forsøk på fusk.

Eksamen

Eksamen består av:

 • masteroppgave på 45 studiepoeng som skal leveres innen en gitt frist i DUO vitenarkiv og Inspera.
 • muntlig presentasjon av masteroppgaven på 30 minutter med påfølgende eksaminasjon

Du skal ikke avlegge muntlig eksamen dersom oppgaven er vurdert til karakteren F (ikke bestått). Du vil da bli kontaktet av studieadministrasjonen før fastsatt eksamensdag.

Dersom du får bestått karakter på masteroppgaven, men stryker på muntlig eksamen, vil du få mulighet til å gå opp til ny muntlig eksamen.

En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Se Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for utfyllende informasjon om avsluttende mastergradseksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Les om bruk av karakterbeskrivelse for masteroppgaver

Begrunnelse og klage

Det gis muntlig begrunnelse på sensuren fra sensorene i forbindelse med offentliggjøring av karakteren etter muntlig eksamen.

Det er mulig å klage på den skriftlige karakteren på masteroppgaven. Ved en klage vil en klagekommisjon bli oppnevnt som består av en ny intern og ekstern sensor. Ved endring i karakteren vil det bli gjennomført en ny muntlig eksamen. Det gjennomføres ikke ny muntlig eksamen dersom karakteren opprettholdes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

45

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Avholdes første gang høsten 2021/våren 2022.

Eksamen

Hver vår

Avholdes første gang våren 2022.