Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet

Reglene gjelder for undervisning og sensur gjennomført etter 1.1. 2018. For stipendiater ansatt før denne datoen eller undervisning fullført i tidligere semester, se tidligere Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken   


Kapittel 1. Formål

Formålet med undervisningsregnskapet er over tid å sikre en jevn fordeling av de ansattes arbeidsplikt på undervisning og forskning i henhold til gjeldende regler. Uttak av plusstimer skal derfor benyttes til forskning.

Kapittel 2 Undervisnings- og eksamensplikt

§ 2.1 Prosentfordeling arbeidsoppgaver for lærere

Se 08/1679

Undervisningsåret er 12 måneder og Universitetet i Oslo beregner at ett år består av 1695 klokketimer arbeidsplikt. Prosentfordelingen er som følger: 

Stilling Forskning i % Undervisning i % Eksamen i % Administrasjon i %
Professor 47,5 39,25 8,25 5
Første-/amanuensis 47,5 39,25 8,25 5
Universitetslektor Faglig utviklingsarbeid 15 75   10
Professor II 30 65   5
Stipendiat 75 25    
Postdoktor 25 % 75 25    
Postdoktor 10 % 90 10    
Gjennomføringsstipendiat (6 mnd) 50 50    

§ 2.2 Undervisning- og eksamensplikt i klokketimer

Stilling Klokketimer plikt pr. semester
Professor 332,5 t undervisning, 70 t eksamen
Første-/amanuensis 332,5 t undervisning, 70 t eksamen
Universitetslektor 636 t undervisning
Professor II 110 t undervisning
Stipendiat 1695 t undervisning for hele fireårsperioden
Postdoktor 25 % 212 t undervisning
Postdoktor 10 % 85 t undervisning
Gjennomføringsstipendiat 425 t undervisning

Justert plikt i henhold til alder

Stilling 60-61 år 62-70 år
Professor og første/-amanuensis 325 t undervisning, 68,5 t eksamen 308 t undervisning, 65 t eksamen

§ 2.3 Oppfyllelse av undervisnings- og eksamensplikt

 1. Vitenskapelige ansatte skal oppfylle sin undervisnings- og eksamensplikt hvert semester. 
 2. Eksamensplikten kan oppfylles med deltagelse enten hvert semester, annet hvert eller minst tredje hvert semester.
 3. Uttak av plusstimer må søkes om i henhold til kap 7, videre kan faste ansatte overføre inntil 50 timer fra undervisning til eksamen og vice versa i regnskapet per semester.
 4. Stipendiater har en totalplikt for hele fireårsperioden, og plikten kan oppfylles intensivt over ett eller to semestre, eller jevnt over hele fireårsperioden.
 5. Ansatte som ikke har eksamensplikt kan oppfylle deler av undervisningsplikten med å gjennomføre eksamensarbeid. Dette gjelder også treårige stipendiater som deltar i undervisnings- og eksamensarbeid mot utvidelse av ansettelsesperioden. 
 6. Faste nytilsatte som ikke har oppfylt sin undervisnings- og eksamensplikt sitt første semester, grunnet at det ikke var mulig å finne undervisnings- og eksamensoppdrag, kan søke om fradrag slik at de ikke får minustimer. Det forutsettes at den nytilsatte har stilt seg tilgjengelig og forsøkt aktivt å få undervisnings- og eksamensoppdrag.    

§ 2.4 Særskilt om plikt til å sensurere masteroppgaver (MiR)

 1. Som en del av eksamensplikten til faste ansatte kan det pålegges å sensurere 2 masteroppgaver à 30 stp hvert semester. Den pålagte sensor 2-deltagelsen, som kommer som følge av å være veileder, vil telle som et sensoroppdrag. Se 2010/3423 sak 4
 2. Ansatte kan søke fritak for plikt om masteroppgavesensur de semestre man er veileder for 4 studenter eller flere som skriver 30 stp. masteroppgave, eller er veileder for 2 studenter eller flere som skriver 60 stp. masteroppgaver. Se 2010/3423 sak 4

§ 2.5 Særskilt om beregning av plikt for postdoktor

 1. For ansettelse i postdoktor stillinger i tre år og til og med fire år begrenses pliktarbeidet til 25 prosent av stillingen. Ved eksternfinansiering må pliktarbeid avtales særskilt.
 2. For ansettelse i postdoktor stillinger utover to år og til og inntil tre år begrenses pliktarbeidet til 10 prosent av stillingen. Ved eksternfinansiering må pliktarbeid avtales særskilt.

Kapittel 3 Uttelling undervisning

§ 3.1 Generelt

Det er kun undervisning som er godkjent i fakultetets undervisningsplaner som gis uttelling i regnskapet.

§ 3.2 Forberedelsesfaktor for undervisning

 1. Forberedelsesfaktor for professorer, første/-amanuenser og universitetslektorer er 4,43 og er lik for all type undervisning.
 2. Forberedelsesfaktor for postdoktorer og gjennomføringsstipendiater er 5. og er lik for all type undervisning, med unntak av TULSA hvor faktoren er 2.
 3. Forberedelsesfaktor for stipendiater er 10 og er lik for alle type undervisning med unntak av TULSA hvor faktoren er 4. 
 4. Ved deltagelse av flere lærere i samme undervisning reduseres godskrivningen til 2/3 på hver.

§ 3.3 Forberedelsesfaktor for undervisning som filmes

 1. Det gis ingen ekstra uttelling for ordinær undervisning som filmes eller podcastes.
 2. For utarbeidelse av undervisning i studio gis det følgende uttelling:
  Ordinær faktor: 15 min film tilsvarer 2/3 undervisningstime (11,8 min uttelling for hvert min film)
  Høy faktor: 15 min film tilsvarer 1 undervisningstime (17,7 min uttelling for hvert min film) 

§ 3.4 Uttelling for oppgaveretting og veiledning  

Aktivitet Uttelling

Oppgaveretting

Gjelder fakultetsoppgaver, kursoppgaver og obligatorisk oppgave på 3. studieår på MiR. Mock exams på engelskspråklige emner, øvingsoppgaver og prosjektbeskrivelse som gis ved IKRS  

0,9 t pr oppgave
Veiledning og retting semesteroppgaven JUS2211 1,6 pr oppgave 
Utarbeidelse av obligatoriske oppgaver og retteveiledninger på JUS1111 5 t per oppgave
Veiledning undervisning  
Veiledning KRIM2101 Fordypningsoppgave i kriminologi 9 t pr student
Veiledning KRIM4104/RSOS41042  Prosjekt- og metodeseminar 8 t pr student
Veiledning FINF4031 Individuell semesteroppgave 5 t pr student
Emneansvarlig MARL5120 Maritime Law in practice: Mock Trial – Forberedelse, undervisning, veiledning i emnet 88,6 t
Veiledning masteroppgaver  
30 stp oppgave, individuell 15 t
30 stp oppgave, gruppe m 2 studenter 25 t
60 stp oppgave, individuell 30 t
60 stp oppgave, gruppe m 2 studenter 50 t
Veiledning doktorgrad  
Veiledning av doktorgradskandidat Inntil 31 t pr. semester i opptil 4 år pr. kandidat, timene fordeles mellom hoved- og biveileder. Som hovedregel fordeles timene med 1/3 til biveileder og 2/3 til hovedveileder.
Midtveisevaluator for PhD-avhandlinger 18 t 

Kapittel 4 Uttelling eksamen

§ 4.1 Generelt

All uttelling for sensur er lik uavhengig om det er ordinær eksamen, utsatt eksamen eller klage på eksamen.

§ 4.2 Uttelling sensur

Aktivitet Uttelling
Sensur av 5- og 6 t skriftlig eksamen 1,27 t pr besvarelse
Sensur av 4 t skriftlig eksamen 0,9 t pr besvarelse
Sensur av JUS1111 4 t skriftlig eksamen med karakterregel B/IB 0,75 t pr besvarelse
Sensur praksisrapporter JUS5010 og HUMR4504 0,25 t pr praksisrapport
Sensur muntlig eksamen, ca 20 min   0,75 t pr kandidat
Muntlig tilbakemelding etter masteroppgaven (IKRS) 2 t pr kandidat
Sensur av skriftlig og muntlig Egnethetsprøven 13,5 t pr kandidat

§ 4.3 Uttelling sensur av skriftlige innleveringer

Aktivitet Uttelling
Skriftlige innleveringer (inkluderer også draft) på 1000-2000 ord (2,5-5 s.) 1 t pr besvarelse
Skriftlige innleveringer (inkluderer også draft) på 2001-4000 ord (5-10 s.) 1,5 t pr besvarelse
Skriftlige innleveringer på 4001-6000 ord (10-15 s.) 2 t pr besvarelse
Skriftlige innleveringer 6001-8000 ord 2,5 t pr besvarelse
Fordypnings/prosjektoppgave 8001-12000 ord (20-30 s) 5 t pr besvarelse
Semesteroppgave med karakterregel B/IB på JUS2211 1,5 t pr kandidat 

§ 4.4 Uttelling faglig eksamensarbeid

Aktivitet Uttelling
Faglig eksamensleder 1.-4. studieår 50 t (samlet uttelling for å både være vara og leder)
Utarbeidelse av eksamensoppgave/sett 1.- 4. studieår MiR 6 t pr. side tekst, likevel slik at det gis en minste uttelling på 6 t 
Utarbeidelse av eksamensoppgave til valgemner (gjelder kun ved andre oppgavetyper enn teori) MiR 3 t pr. side tekst, likevel sik at det gis en minste uttelling på 3 t
Utarbeidelse av teorioppgave Ingen uttelling
Utarbeidelse av sensorveiledning til 1.-4. studieår MiR 21 t ved 6 t eksamen og 14 t ved 4 t eksamen
Utarbeidelse av sensorveiledning valgemner (per emne) MiR 9 t
Oversetting av eksamensoppgaver til nynorsk/bokmål 1 t pr. side tekst, likevel slik at det gis en minste uttelling på 0,5 t per oppgave
MARL5120 – Maritime Law in Practice: Mock Trial  Kursleder gis 8 t for eksamensarbeid, rettens formann gis time for time under mock trial og 10 t til forberedelse
Egnethetsprøven, utarbeidelse av halvdags oppgave  4,5 t

§ 4.5 Uttelling sensur masteroppgaver

Aktivitet Uttelling
30 stp oppgave, individuell 6,5 t
60 stp oppgave individuell 13,5 t
30 stp oppgave, gruppe m 2 studenter 10 t
60 stp oppgave, gruppe m 2 studenter 26,5 t

Kapittel 5 Fradrag

§ 5.1 Generelt

Fradrag registreres som hovedregel på undervisningssiden, den ansatte kan selv melde inn om det er ønskelig at det går til fratrekk av eksamensplikten.   

§ 5.2 Fradrag for ledelsesverv

Verv Fradrag pr semester
Dekan Fullt fradrag for undervisning og eksamen
Prodekaner 180 t undervisning og fullt fradrag for eksamen
Instituttledere ved IKRS, IOR og IFP 225 t
Instituttleder ved NIFS og Senterleder ved SMR 200 t
Nestledere ved instituttene og SMR 50 t
Daglig leder EU-rett og SERI 30 t

§ 5.3 Fradrag for undervisningsledelse

Aktivitet Fradrag pr semester
Programleder for engelskspråklige mastergrader (90 stp) 50 t
Programleder HUMR 65 t
Programleder for de tre studieprogrammene ved IKRS 150 t
Programleder FINF 50 t
Studieårsansvarlige MiR 90 t
Utenlandsansvarlig 25 t
Hovedkoordinator for masteroppgaver, MiR 25 t
Fagspesifikke koordinatorer masteroppgaver, MiR 0,5 t pr oppnevnte veileder/sensor 2, likevel slik at det gis en minste uttelling på 5 t
Ansvarlig faglærer 1.-4. studieår MiR 5 t pr stp for hele fireårsperioden
Ansvarlig faglærer for prosedyreøvelsen på JUS2211 15 t pr semester 
Emneansvarlig ved IKRS 1 t pr stp
Faglig leder Juss-Buss Etter avtale med instituttleder
Praksisansvarlig HUMR4504 60 t

§ 5.4 Fradrag for opptakskomite

Aktivitet Fradrag
Leder opptakskomite LLM 7,5 t
Leder opptakskomite HUMR 10 t
Leder opptakskomite for de to masterprogrammene ved IKRS 13,5 t
Representant for rettssosiologi, opptakskomite 4 t
Leder opptakskomite FINF 1 t

§ 5.5 Fradrag for bedømmelser

For eksterne medlemmer i bedømmelseskomiteer gjelder egne satser

Aktivitet Fradrag 
Doktorgradsbedømmelser 35 t i grunntimetall
1. opponent 18 t
2. opponent 8 t
   
Retting av essay på PhD-programmet  
Oppgaver inntill 10 sider 1,7 t pr. oppgave
Oppgaver inntil 20 sider 2,6 t pr. oppgave
   
Stillingsbedømmelser  
Professorater 30 t i grunntimetall, 15 t for 2., 3. og 4. søker, 7,5 t for 5., 6. og 7. søker og 6 t for 8., 9 og 10. søker.
Førsteamanuensis 25 t i grunntimetall, 11 t for 2., 3. og 4. søker, 6,5 t for 5., 6. og 7. søker og 4,5 t for 8., 9. og 10. søker.
Postdoktor 15 t i grunntimetall, 7 t for 2., 3. og 4. søker, 4 t for 5., 6. og 7. søker og 3,5 t for 8., 9. og 10 søker.
Stipendiat- og lektorstilling

Mellom 1 og 25 søknader: 5 timer i grunntimetall. 1 time per søker som intervjues. 1 time per søker som gis grundig omtale i innstillingen. Komiteen bør normalt ikke intervjue og/eller omtale grundig fler enn 2-4 søkere per utlyste stilling, og normalt ikke mer enn 10 stk totalt.

Mellom 26-75 søknader: 10 timer i grunntimetall. 1 time per søker som intervjues. 1 time per søker som gis grundig omtale i innstillingen. Komiteen bør normalt ikke intervjue og/eller omtale grundig fler enn 2-4 søkere per utlyste stilling, og normalt ikke mer enn 10 stk totalt.

Mer enn 76 søknader: 15 timer i grunntimetall. 1 time per søker som intervjues. 1 time per søker som gis grundig omtale i innstillingen. Komiteen bør normalt ikke intervjue og/eller omtale grundig fler enn 2-4 søkere per utlyste stilling, og normalt ikke mer enn 10 stk totalt.

 

Opprykk 30 t per søker
Lektor Ingen uttelling

§ 5.6 Fradrag for midlertidige tilsatte 

Aktivitet Fradrag pr semester
Fradrag for generell administrasjon: Stipendiat 42 t
Fradrag for generell administrasjon: Postdoktor 25 % 12 t
Fradrag for generell administrasjon: Postdoktor 10 % 5 t

§ 5.7 Andre fradrag

Aktivitet Fradrag
Medlem i PFF 22 t
Deltagelse på kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse (UiO) 150 t Fradraget gis kun til faste ansatte og postdoktorer 
Administrasjon av Internasjonal sommerskole i menneskerettigheter 75 t
Mentor for kvinnelige stipendiater 5 t
Utarbeidelse av rapport på 1.-4. studieår i forbindelse med emneevaluering 1 t

§ 5.8 Søknad om fradrag for andre oppgaver

Etter særskilt søknad kan studiedekanen gi rett til fradrag i regnskapet for andre oppgaver som det er naturlig at fakultetets ansatte utfører. 

Kapittel 6 Plusstimer i regnskapet

§ 6.1 Generelt

 1. Faste ansatte kan søke om å ta uttak av plusstimer i regnskapet, plusstimer gir ingen krav til timegodtgjørelse i form av lønn eller overtidsbetaling.   
 2. Midlertidige ansatte kan ikke opparbeide seg plusstimer i regnskapet, eventuell undervisning som går utover den fastsatte undervisningsplikten må avtales som pålagt overtid.  

§ 6.2 Regler for uttak av plusstimer 

 1. Faste ansatte kan selv velge å ta ut inntil 50 timer pr. semester uten søknad, såfremt det er undervisningsmessig forsvarlig.
 2. Ved uttak av inntil et halvt semesters undervisningsplikt (166 t) må en søke til studieårsansvarlig/programleder og instituttleder, dette kan godkjennes såfremt det er undervisningsmessig forsvarlig. Vitenskapelige ansatte som underviser ved flere studieår/studieprogram må ha godkjenning fra alle studieårsansvarlige/programledere som berøres.
 3. Ved uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer (over 166 t) må man søke innen 1. august for påfølgende vårsemester, og innen 1. februar for påfølgende høstsemester. Søknaden bør imøtekommes så fremt det er undervisningsmessig forsvarlig. Søker må fylle ut skjema for undervisningsfri. Søknaden sees i forhold til de totale interne undervisningsressursene for et fagområde. Søknaden behandles av studiedekanen etter innstilling av instituttleder og studieårsansvarlige/programleder for alle studieår/studieprogram som berøres.
 4. Ved uttak av helt semesters undervisningsplikt må man søke innen 1. august for påfølgende vårsemester, og innen 1. februar for påfølgende høstsemester. Slike søknader følger Retningslinjer for forskningstermin, plan for forskning og skjema for undervisningsfri må vedlegges søknaden. Søknaden sees i forhold til de totale interne undervisningsressursene for et fagområde. Søknaden behandles i dekanatet etter innstilling av prodekaner for forskning og undervisning, instituttleder og studieårsansvarlige/programleder for alle studieår/studieprogram som berøres. Det er ønskelig at ansatte som hovedregel gjennomfører uttak av plusstimer som uttak av halvt semesters plikt eller mindre.
 5. Uttak utover 50 timer pr. semester kan ikke avtales som del av seniorsamtale. Uttak som seniorpolitisk tiltak følger samme regler ordinært med tanke på behov for godkjenning og undervisningsmessig forsvarlighet.          

Kapittel 7 Sykdom

 1. Faste ansatte som fremlegger sykemelding får fradrag for andel plikt i sykdomsperioden. Ved graderte sykemeldinger gis fradraget i henhold til sykemeldingens prosentandel.
 2. Postdoktorer og stipendiater får som hovedregel ingen fradrag ved sykdom på over to uker, dette da sykemeldinger på over to uker gir rett til utvidelse i ansettelsesperioden.

Kapittel 8 Avslutting av undervisningsregnskapet

 1. Administrasjonen sender ut ferdig utfylt regnskap basert på de opplysninger de på utsendelsestidspunktet er i besittelse av. Vitenskapelige ansatte er selv ansvarlig for å kontrollere at opplysningene er riktige. Dersom regnskapet ikke returneres til administrasjonen vil de ferdigutfylte opplysningene legges til grunn.
 2. Undervisnings- og eksamensregnskapet avsluttes semesteret etter undervisningen/eksamen er utført, og det er ikke anledning til å korrigere opplysninger i regnskap som ligger mer enn ett semester tilbake i tid.

Kapittel 9 Overgangsregler

 1. For stipendiater tilsatt før 1.1.2018 gjelder tidligere regler knyttet til fradrag og forberedelsesfaktor for undervisning ut ansettelsesperioden. Fradrag for hele fireårsperioden er 1136 t og forberedelsesfaktor for undervisning er 5, med unntak av TULSA hvor faktoren er 2.
 2. Følgende uttelling gjelder for følgende emner som er vedtatt nedlagt, frem til de utgår: 
Programleder DRI 44,5 t
Prosjektoppgave DRI3001 4,3 t pr kandidat (inkludert muntlig)
Veiledning FINF5001 35 t fordelt på to semestre
Veiledning på DRI3001 og FINF4002 8,8 t pr kandidat

Kapittel 10 Ikrafttredelse

Vedtatt av fakultetsrådet 13. desember 1994 med senere korrigeringer, sist endret etter dekanvedtak 27.03.2019.

 

Publisert 10. jan. 2018 14:32 - Sist endret 10. feb. 2022 14:45