English version of this page

Utbetaling av stipend

Stipend betegner som regel en utbetaling til noen som har konkurrert om retten til å motta midler øremerket et bestemt formål. De fleste stipend som utbetales ved UiO er skattepliktige.


Forutsetninger for utbetaling

 • Alle stipendutbetalinger forutsetter et tildelings- eller bevilgningsbrev til stipendmottakeren.
 • Lokal enhet utarbeider budsjett som grunnlag for stipendtildelingen. Viser grunnlaget et overskudd, skal stipendet deles i en skattepliktig og en ikke-skattepliktig del.
 • Utbetalingsbilag (odt) med tildelingsbrev og budsjett oversendes Seksjon for lønn.
 • Stipendet utbetales tidligst én måned før oppstart av stipendaktivitet.
 • Stipendmottaker må dokumentere påløpte utgifter med originalkvitteringer og lage en regnskapsoversikt. Lokal enhet må kontrollere denne regnskapsoversikten og gi melding til Seksjon for lønn hvis det oppstår en skattepliktig del.
 • Ved reiser utbetales stipend og reisestøtte til ansatte som et reiseforskudd i lønnssystemet. Disse må gjøres opp ved innsending av reiseregning til Seksjon for lønn.

Hvordan beskattes stipend?

 • Lovverk: Enhver fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-1 første ledd (lovdata.no). Fordel vunnet ved arbeid er bl.a. lønn, honorarer, feriepenger og annen godtgjørelse vunnet ved arbeid i og utenfor tjenesteforhold. Annen godtgjørelse er bl.a. stipend og lignende ytelser, jf. skatteloven § 5-10 første ledd bokstav a (lovdata.no).
 • Hovedregel: Lønnskomponenten av et stipend er skattbar sammen med eventuelle overskudd (differansen mellom stipenbeløpet og godkjente utleggsrefusjoner). Refusjon av utlegg må dokumenteres på ordinær måte.
 • Kriterier for skatteplikt er stipendets formål, stipendbeløpets størrelse, dokumentasjon av utgiftene og stipendmottakerens tilknytningsforhold til UiO.
  • Stipend til ansatte er i utgangspunktet skattepliktig. Hvis det kan dokumenteres merutgifter så er det normalt bare overskuddet som skattlegges.
  • Stipend til studenter og andre er normalt skattefrie. Merk at dersom det kreves en motytelse fra stipendmottakeren, skal mottakeren behandles som en ansatt. Stipend etter avsluttende eksamen er også skattepliktig hvis stipendet er egnet til å bidra vesentlig til mottakers leveomkostninger i stipendperioden.
 • Stipend fra eksterne kilder: Den skattemessige behandlingen er uavhengig av stipendets finansieringsskilde.

Les mer om skatteplikt under de enkelte stipendtyper.

Mer om utbetaling av enkelte stipendtyper

Reisestipend

Stipend som faktisk benyttes til dekning av reiseutgifter, herunder merutgifter knyttet til reisen. Stipend for deltakelse på konferanser vil typisk bli regnet som reisestipend.

Ansatte ved UiO

 • Et reisestipend må forstås som en forhåndsgodkjenning av en kostnadsramme knyttet til et reiseformål. I praksis behandles derfor et reisestipend til ansatte som et reiseoppgjør innenfor regler hjemlet i Innenlandsregulativet (lovdata.no) og Utenlandsregulativet (lovdata.no).
 • Reisestipend utbetales som regel som et reiseoppgjør, i noen spesielle tilfeller som et reiseforskudd. Søknad om forskudd skal omfatte en oversikt over anslåtte utgifter til reisen.
 • Reisestipend utbetalt av UiO må alltid gjøres opp ved innsending av et reiseoppgjør. Overskytende beløp må tilbakebetales hvis ikke det skal registreres som trekkpliktig stipend. Merk at arbeidsgiveravgift vil påløpe på den delen av stipendet som eventuelt blir registrert som skattepliktig stipend.
 • Som hovedregel vil en reise det gis stipend til å gjennomføre bli ansett som en tjenestereise. Det vil da ikke være anledning til å få dekket utgifter til kost og losji utover satsene i statens reiseregulativ.

Studenter og andre

 • Reisestipend til studenter utbetales også som et reiseoppgjør eller som et reiseforskudd. Søknad om forskudd skal omfatte en oversikt over anslåtte utgifter til reisen.
 • Dersom reiseoppgjøret viser et overskudd, vil dette bli ansett å være utgifter som dekker private levekostnader. Mottaker blir da vurdert som "ansatt" og overskuddsbeløp skal behandles som skattepliktig stipend.
 • Merk at arbeidsgiveravgift vil påløpe på den delen av stipendiet som eventuelt blir registrert som skattepliktig stipend. UiO løper altså en risiko for å få høyere utgifter enn det vi har fått tilført som stipendmidler. I slike tilfeller må arbeidsgiveravgiften dekkes av basismidlene. For å redusere risikoen for dette anbefales det at store stipend utbetales i flere omganger.

Utdanningsstipend

 • Stipend som faktisk benyttes til utdanning, f.eks. utgifter til kursavgift, materiell m.v. Det kan også omfatte reiser til og oppholdsutgifter under utdanningen.
 • For egne ansatte er dette skattefritt, men overskudd er skattepliktig. Skatteetaten har fastsatt særskilte regler for bruk av utdanningsstipend (skatteetaten.no).
 • For studenter er stipend i forbindelse med utdanning på universitet frem til avsluttende eksamen i hovedregelen skattefrie.

NFR stipend

Stipend som gis etter søknad og bevilges av Norges forskningsråd. Det er flere forskjellige stipendtyper innenfor NFR-stipend-paraplyen. Felles for alle er at eventuelle overskudd, i tillegg til lønnskomponenten, er skattbare.

Skatteplikt

 • Selv om et stipend utbetales i hht. satser hos Norges Forskningsråd, så innebærer dette ikke skattefritak.
 • Det er UiO i arbeidsgiverrollen som bærer ansvaret for en riktig forhåndsvurdering av skatte- og arbeidsgiveravgiftsbehandlingen av utbetalingen som administreres av UiO.
 • Den endelige skattebehandlingen skjer i ligningsoppgjøret mellom den ansatte og lokalt skattekontor.

Skattemessig behandling av de enkelte stipendtypene

 • Personlig doktorgradstipend (forskningsradet.no)
  Utbetales som skattepliktig lønn.
 • Personlig postdoktorstipend (forskningsradet.no)
  Utbetales som skattepliktig lønn.
 • Personlig gjesteforskerstipend (forskningsradet.no)
  • Gjesteforskerstipend som rammetilskudd til dekning av merutgifter etter faste satser.
  • Dersom det i tillegg er behov for å dekke lønnsutgifter, må vertsinstitusjonen normalt selv gjøre det. Forskningsrådet kan dekke slik lønn, men da må gjesteforskeroppholdet være en del av et større forskningsprosjekt og søknadstypen "Forskerprosjekt" benyttes.
  • Det skal dokumenteres at stipendiet brukes til merutgifter.
 • Personlig utenlandsstipend (forskningsradet.no)
  • Merutgifter til etablering og opphold (etter faste satser) og reiseutgifter.
  • Det skal dokumenteres at stipendiet brukes til merutgifter.
 • Studentstipend
  Midler til studentstipend kan inngå i en større tildeling fra NFR. Stipendet skal dekke dokumenterte utgifter ved utdanning og et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt, avhengig av skattemyndighetenes vurdering. UiO vil normalt ikke kreve oppgjør eller foreta forskuddstrekk.
 • Annet personlig stipend
  Disse stipendiene vil i utgangspunktet være skattepliktige. Vurdering må foretas i hvert enkelttilfelle før utbetaling.
 • Personlig stipend fra andre enn Forskningsrådet
  Noen stipend utbetales fra NFR selv om de finansieres av andre. Forskningsrådet fungerer i slike tilfeller som en postkasse for andre forskningsfinansierende organer. Skattemessig vil disse stipendiene bli behandlet som andre stipend fra NFR.

Statlige stipend

NORAD / NUFU - stipend

 • Disse stipendiene er gitt som støtte til opphold og studier i Norge, også til opphold med sikte på å avlegge doktorgrad.
 • Disse stipendiatene får ikke ansettelse ved UiO. Stipendsatsen er satt slik at det ikke skal påløpe skatteplikt.

ERASMUS

 • Erasmus-stipendiater får ansettelse og lønn i henhold til vanlig regelverk.
 • De mottar også:
  • Mobility Allowance til dekning av merkostnader ved ikke å bo i hjemlandet. Utbetales som trekkfritt stipend.
   Merk: Mottakere av Mobility Allowance kan ikke kreve 10% standardfradrag for utlendinger i selvangivelsen (skatteetaten.no), det vil si at de skal ikke ha skattekort i 7300- og 7400-seriene.
  • Travel Allowance - en årlig reisebevilgning. Gjøres opp etter regelene for tjenestereiser. Et evt. overskudd behandles av UiO som et skattepliktig stipend.

Marie Curie

Behandles tilsvarende Erasmus-stipend.

Leif Eriksson

Nordisk Ministerråd

Tjenesteutvekslingsstipend fra Ministerrådet er skattefritt, jf. Statens Personalhåndbok pkt 10.7.3 (lovdata.no) og PM 2018-17 (lovdata.no).

Andre stipend

Ulike stipendordninger som er registrert brukt ved UiO. Hovedregelen om skatteplikt gjelder.

Ansatte og personer der UiO har et arbeidsgiveransvar

Stipendutbetalingene er skatte- og avgiftspliktige for alle "ikke dokumenterbare og godkjente refusjoner av utlegg".

Studenter og andre ikke-ansatte

Stipend er fritatt skatte- og avgiftsplikt. Merk: I det øyeblikk stipendet gir dekning av levekostnader er det skattepliktig som for ansatte.

Enkelte stipend og utbetalingsordninger

 • Osloforskning
  Stipend som utbetales til studenter er skattefrie. Dersom stipend utbetales fra Osloforskning-midler til ansatte ved UiO, skal de behandles som lønn. Les mer om Osloforskning.
 • Interne stipend ved UiO
  UiO kan ikke tildele stipend fra basisbevilgningen. Utbetalinger skattlegges som lønn med unntak av godkjente refusjonsutlegg.
 • Stipend fra prosjektmidler
  UiO skal ikke tildele stipend av eksterne midler med mindre dette var fastlagt i avtalen med de som tildelte prosjektmidlene.
 • Støtte til utenlandsopphold fra UiO
  Enkelte enheter har støtteordninger for utenlandsopphold. Slik støtte skal gjøres opp som utgiftsrefusjon, eventuelt som oppgjør av forskudd. Satser og beløp skal være i tråd med satsene i Utenlandsregulativet (lovdata.no), og øvrige interne og statlige reglementer.

Til saksbehandler: masseregistrering av utbetalingsbilag

For utbetalinger til flere personer med identisk kontering/årsak ved stipend kan du bruke mal for masseregistrering av utbetalingsbilag (xlsm). Hvis det er utbetaling til mindre enn 15 personer, skriver du ut listen og sender den til Seksjon for lønn i internposten. Hvis listen inneholder mer enn 15 linjer, må du av sikkerhetshensyn sende den inn elektronisk. Dette må avtales nærmere med Seksjon for lønn. Saksbehandler må ha lesetilgang til SAP for kontroll av dataene.
 

Publisert 25. mars 2015 10:59 - Sist endret 1. mars 2020 18:55