Henvendelser

Utenlandske statsborgere som ønsker informasjon om forskerutdanningen

Ordinær faglig vurdering av søknad om opptak vil gjelde:

  • Kvotesøkere som kommer positivt ut av vurderingene.
  • Andre utenlandske søkere med tilsagn om finansiering, inklusive dekning av boutgifter (siden bare kvotestudenter får studenthybler).

Utenlandske søkere bør bare få tilsendt det engelske søknadsskjemaet dersom de har tilsagn om finansiering, eller dersom søknaden baserer seg på en realistisk kvotefinansiering. Søknadsskjemaet og alle vedleggene skal sendes elektronisk.

Spørsmål om å levere en dr. philos-avhandling

Det enkelte institutt foretar en faglig vurdering av søknaden og vurderer om de ønsker å la kandidaten fremstille seg for prøven for graden dr.philos. Det er fakultetet som på bakgrunn av den faglige vurderingen fatter vedtak om dette, jf. dr.philos.-forskriftens §3 siste ledd og §4.2. Det er også fakultet som skal behandle en eventuell klage på et avslag. 

Vi venter på at Sentraladministrasjonen vedtar rutiner for innlevering av dr.philos, med krav om at kandidaten redegjør for personvern i arbeidet. I mellomtiden sendes sjekkelisten for hva som må dokumenteres til dr.philos kandidaten før innlevering. 

Oppgaver knyttet til å skaffe veileder - eller avklare om noen er tilgjengelige

Ved PSI og TIK er kandidaten selv ansvarlig for å skaffe veileder. Ved de øvrige enhetene er følgende fremgangsmåte gjeldende:

Forskningskonsulenten skal:

  • Gi råd om aktuelle veiledere (hoved- eller medveileder) ved enheten.
    Dette kan være en henvisning til kompetanseoversikter på nettet. Forskningskonsulenten er ikke forpliktet til selv å forhøre seg i det vitenskapelige personalet. Henvisningen gjelder ikke utenlandske søkere i en tidlig fase.
  • Bistå fagansvarlig med avklaring av foreslåtte veiledere, slik at det i innstillingsskjemaet om opptak går eksplisitt fram hvem instituttet foreslår, ikke bare hvem kandidaten selv har foreslått.
    UiOs forskrift krever at "Minst en veileder skal være oppnevnt på opptakstidspunktet." Instituttet skal derfor vente med å oversende sin innstilling til de selv har foreslått/akseptert minst én intern veileder. Institutttet kan komme tilbake med supplerende veileder(e) senere.
  • Etter avklart opptak: Sende kontrakt til oppnevnte, eksterne veiledere. I Avtale om opptak er det skrevet inn informasjon om veilder/kandidats plikter og rettigheter. Oppnevnt veileder får kopi av avtalen.
Publisert 30. juli 2015 08:34 - Sist endret 28. mai 2020 13:30