Rapportering av personalsaker i undervisningssammenheng ved Farmasøytisk institutt

Rutine godkjent av LAMU 2. februar 2006

Om rutinen

 • Rutinen gjelder rapportering, oppfølging og ansvar for alvorlige problemer av personalmessig karakter med ansatte som deltar aktivt i eller bidrar til undervisningen ved Farmasøytisk institutt. Eksempler på alvorlige problemer er utilbørlig fysisk eller verbal atferd ovenfor studenter eller kollegaer, rusmisbruk, psykiske lidelser og mislighold av undervisningsansvar.
 • Tjenestelinjen i rapportering av personalsaker er avdelingsleder – instituttdirektør.
 • Alternativ rapporteringslinje er via verneombudene lokalt, hovedverneombudet og til sist HMS-avdelingen UiO.

Akutte situasjoner

 • Leder for laboratoriekurs eller annen organisert undervisning (kursleder) har ansvar for sikkerheten i forbindelse med undervisningen. Kursleder har myndighet til å foreta risikovurderinger, og bortvise ansatte fra undervisningen om det vurderes som nødvendig. Avdelingsleder involveres hvis mulig.
 • Driftsgruppeleder/emneansvarlig har samme myndighet ved annen undervisning.
 • Kursleder/driftsgruppeleder/emneansvarlig informerer avdelingsleder om personalproblemer.
 • Avdelingsleder informerer og følger opp den ansatte. Opplysningskilden holdes anonym hvis vedkommende ønsker det.
 • Avdelingsleder dokumenterer saken skriftlig, med dato og avdelingsleders signatur.
 • Avdelingsleder informerer driftsgruppeleder/emneansvarlig, som har taushetsplikt i personalsaker.

Gjentagende problemer og saker av særlig alvorlig karakter

 • Ved gjentagende eller langvarige personalproblemer, eller problemer av særlig alvorlig karakter, påligger det avdelingsleder å aktivt følge opp saken og iverksette nødvendige undervisningstiltak i samråd med kursleder/driftsgruppeleder/emneansvarlig. Avdelingsleder kan bla. beslutte å trekke den ansatte ut av undervisningen for en kortere eller lengre periode, eller overføre vedkommende til andre undervisningsoppgaver.
 • Ved uenighet mellom kursleder/driftsgruppeleder/emneansvarlig og avdelingsleder om nødvendige tiltak skal saken gå tjenestelinje.
 • Driftsgruppeleder/emneansvarlig skal informeres forut for iverksetting av tiltak.
Publisert 11. nov. 2015 15:31 - Sist endret 11. nov. 2015 15:31