Arbeidskonflikt

Innenfor visse rammer kan partene i arbeidslivet ty til arbeidskamp ved streik for arbeidstakerne eller lockout for arbeidsgiver, for å vinne frem med sine krav.

  • Slike midler kan bare brukes når det foregår et lønnsoppgjør, dvs. ved inngåelse av en ny tariffavtale eller ved revidering av en tariffavtale. Det er dette som kalles en interessetvist mellom partene.
  • I staten inngås det forhandlinger om nye hovedtariffavtaler (regjeringen.no) annet hvert år. Partene kan også avtale at hovedtariffavtalene skal tas opp til revisjon i mellomliggende år, de såkalte mellomoppgjør. I disse periodene hvor partene forhandler seg fram til nye avtaler, er det altså mulig å ty til arbeidskamp.
  • Utenom lønnsoppgjørene har ikke partene lov til å ty til slike midler. Dette kalles fredsplikt. Eventuell uenighet om tolking av avtalene må løses ved forhandlinger eller i arbeidsretten.
  • Det vises også til heftet Arbeidskonflikter i staten (regjeringen.no) som tar for seg forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp.
  • For arbeidsgivere er det utarbeidet egne informasjonssider ved fare for streik. Tilgang til disse sidene er adgangsbegrenset, og tilgangene vil bli oppdatert hvis en slik situasjon oppstår (ikke når det er fredsplikt). Spørsmål om tilganger rettes til ap-streik@admin.uio.no.
Publisert 13. mai 2009 12:55 - Sist endret 27. nov. 2019 10:27