Retningslinjer for forvaltning av UiOs yrkeskoder

UiO skal til enhver tid ha korrekte og pålitelige grunnlags-, styrings- og analysedata for intern analyse av årsverk- og stillingssammensetning.

Formålet med retningslinjene er å beskrive overordnet eierskap og ansvar for forvaltning av yrkeskodene ved UiO. I tillegg til disse retningslinjene er det utarbeidet en veiledning for fastsetting av yrkeskoder ved UiO. Retningslinjene og veiledningen skal bidra til at UiO får et enhetlig vurderingsgrunnlag ved fastsetting av yrkeskoder. Dette er sentralt for å kunne bruke yrkeskodene til analyseformål. Retningslinjene og veiledningen skal også sikre at bruken av yrkeskodene er i tråd med regelverk for øvrig, slik at også korrekte og pålitelige data innrapporteres til myndighetene.
 


1 Regelverk

2 Formålet med yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering (STYRK) har som formål å klassifisere og aggregere informasjon om yrker. STYRK er basert på en internasjonal standard (International Standard of Classification (ISCO)). Alle statlige virksomheter må melde inn yrkesklassifisering til SSB, og UiO har et selvstendig ansvar for å fastsette yrkeskodene iht. gjeldende standard. Virksomheter kan kun bruke yrkeskoder fra SSBs yrkeskatalog. Med utgangspunkt i SSBs yrkeskatalog, har UiO utarbeidet en intern katalog over yrkeskoder for å bidra til mer enhetlig praksis internt i virksomheten.

3 Gruppering av yrkesstandard

UiO viser til SSBs rettledning for statlige arbeidsgivere (pdf) (sbb.no):

Yrkesstandarden grupperer enkeltyrker etter likhet i arbeidsoppgaver basert på kompetanse og spesialisering. Kompetansenivået er definert ut fra hvilket utdanningsnivå som vanligvis kreves i yrket i dag.

STYRK er delt inn i 9 yrkesfelt:

Yrkesfelt

Kompetansenivå som kreves i yrket

1. Administrative ledere og politikere

 

Vurderes etter type arbeidsoppgaver; eks. lederansvar ut over det rent faglige. Selvstendig ansvar i planlegging av virksomheten i enheten man leder, resultatansvar for driften, formelt ansvar i tilsetting av ansatte, delegert budsjettansvar o.l. Mesteparten av tiden brukes på ledelsesoppgavene ol.

2. Akademiske yrker

Dekker yrker hvor det kreves kompetanse tilsvarende mastergradsnivå

3. Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og teknikere

Dekker yrker hvor det kreves kompetanse tilsvarende høyere utdanning, 1-3 år utover videregående skole.

4. Kontor og serviceyrker

Dekker yrker hvor det kreves kompetanse som tilsvarer videregående skole nivå.

5. Salgs-, service-, og omsorgsyrker

Dekker yrker hvor det kreves kompetanse som tilsvarer videregående skole nivå.

6. Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske

Dekker yrker hvor det kreves kompetanse som tilsvarer videregående skole nivå.

7. Håndverker og liknende

Dekker yrker hvor det kreves kompetanse som tilsvarer videregående skole nivå.

8. Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv

Dekker yrker hvor det kreves kompetanse som tilsvarer videregående skole nivå.

9. Yrker uten krav til utdanning

Dekker yrker hvor det normalt ikke er særskilte krav til utdanningsnivå.

10. Militære yrker (0111 103-0113 109) og uoppgitt

 

Vurderes etter type arbeidsoppgaver.

For nærmere beskrivelse om oppbygging og hvordan sifrene angir kompetansenivå og spesialisering viser vi til SSBs rettledning for statlige arbeidsgivere (pdf) (sbb.no).

3 Ansvar og eierskap

3.1 Ansvar for forvaltning av yrkeskodene

Avdeling for personalstøtte (AP) har det overordnede eierskapet og ansvaret for forvaltningen av yrkeskodene, herunder disse retningslinjene og veiledningen for fastsetting av yrkeskoder. Alle eventuelle behov for endringer/tilføyelser eller liknende knyttet til yrkeskoder og spørsmål knyttet til retningslinjene og veiledningen, skal meldes til AP.

3.2 Forvaltningsgruppen for yrkeskoder ved UiO

Det er opprettet en forvaltningsgruppe for yrkeskoder ved UiO. Forvaltningsgruppen koordineres og ledes av AP, og består av representanter fra Avdeling for administrativ støtte (ADS) og fra Enhet for lederstøtte/VØS.

AP foretar nærmere vurderinger og avklaringer om ev. tilføyelser av yrkeskoder som ikke finnes i UiOs katalog over yrkeskoder i samarbeid med forvaltningsgruppen.

AP foretar nærmere vurderinger og avklaringer om ev. opprettelser/tilføyelser av nye yrkeskoder som ikke finnes i SSBs yrkeskatalog i samarbeid med forvaltningsgruppen. Dersom det er et behov for å opprette en ny yrkeskode som ikke finnes i SSBs yrkeskatalog, tar AP kontakt med SSB.

3.3 Operativ drift, vedlikehold og innrapportering til myndighetene

Avdeling for administrativ støtte (ADS) har ansvaret for operativ drift og vedlikehold (SAP) av UiOs utvalg over yrkeskoder fra SSB yrkeskatalog, samt innrapportering (Skatteetaten/SSB).

3.4 Fakultet/enheter

Brukere ved fakulteter/enheter som skal fastsette og registrere yrkeskode på arbeidsforhold er ansvarlig for å følge gjeldende retningslinjer og veiledning for fastsetting av yrkeskoder ved UiO.

4 Revisjon/kontroll

Det skal foretas en årlig kontroll av at bruken av yrkeskoder er i tråd med retningslinjene og veiledningen. Kontrollen foretas årlig innen utløpet av 2. kvartal.

5 Iverksetting

Retningslinjene trer i kraft fra 20. oktober 2019.

Publisert 30. okt. 2019 10:39 - Sist endret 29. jan. 2020 20:23