Sjekkliste før pilotering

Under utarbeidelse

 

Mål:  

Hovedmål for pilot: 

 • Unngå dobbeltarbeid og dobbeltregistreringer (FS/vortex) 

 • Prosessforbedring: oversiktlig og forutsigbar prosess for emneplanlegging 

 • Kommunikasjon om når endringer i emnebeskrivelser skjer blir tydelig 

 • Arbeidsprosessen for emne fra idé til registrering av undervisning og eksamen blir strømlinjeformet 

 • Tydeligere arbeidsdeling mellom faglig innhold og administrative registreringer i emnebeskrivelser 

 • Oversikt over emneendringer på forskjellige nivåer (fagperson, studiekonsulent, fakultet) 

 • Flytte all emneinformasjon fra vortex til FS som autoritativ kilde.  

 • Publisere emneinformasjon til vortex fra FS.  

 • Eksport av emneinfo til eksterne aktører (vitnemålsportalen) 

 

Omfang: Hvor stor del av prosessen skal piloteres? Hvilke kontaktpunkter, arbeidsprosesser og rutiner skal inngå i piloten? 

 • Import av emnebeskrivelser fra Vortex til FS 

 • Revidering av eksisterende emner 

 • Opprettelse av nye emner 

 • Nedleggelse av vedtatt nedlagte emner 

 • Eksport av emneinfo fra FS til Vortex. 

 • MN reviderer sine saksbehandlerrutiner og sitt årshjul for emneplanleggingen 

 • De enkelte instituttene må justere lokale vedtaksdatoer og frister 

 

 

Tid: Juni - desember 

Deltakere: Vitenskapelige og studieadministrative ansatte på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som er involvert i emneplanarbeid. 

Studiewebredaktør på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Seksjon for Kommunikasjon, AKS 

Avdeling for studieadministrasjon 

Webseksjonen, USIT 

Interessenter: 

MN-studieinfo 

Studenter 

Studieledernettverket 

 

Informasjon: Hvilken informasjon skal gå til deltakerne? Og i hva slags form? E-post, nettinformasjon, arbeidsstuer 

Prosjektgruppen utarbeider en kommunikasjonplan innen EpN-perioden starter (medio juni). 

DIG sender ut e-post i god tid før EpN åpner, med lenke til veiledninger og innlogging.

Det vil bli holdt arbeidsstuer i august og september.

Ut mot allmennheten: nettsidene til prosjektet 

 

Opplæring: Hva kreves av opplæring før piloten settes i gang? 

Opplæring i regi av DIG gis til studiekonsulentene på instituttene. De gir så opplæring til sine fagpersoner.  

Det opprettes en RT-kø for EpN ved UiO. Saksbehandlere i køen vil være fra Seksjon for digitale tjenester og Studieseksjonen på MN. 

Det vil vurderes om vi skal fortsette med egen RT-køetter pilot, antagelig minst mens utrulling pågår året etter ved resten av UiO. Deretter vurdere om den skal innpasses i FS-hjelp-hierarkiet eller ikke.   

Brukere med behov for hjelp sender epost direkte til RT-køen med MNs FS-epostadresse i kopi. Dette sikrer at alle involverte i brukerstøtte blir informert om eventuelle feil og mangler eller behov for ytterligere brukeropplæring. 

 

 

Feilhåndtering: Hvordan skal feil som oppstår under piloten håndteres? Hvordan rigges vi oss best til å håndtere feil? 

Det vil bli foretatt en ROS-analyse før pilotperioden starter medio juni. 

 

Måling: Hvordan kan dere måle effekter/gevinster allerede under piloten? 

Det er vanskelig å konkret måle om en arbeidsprosess har blitt mer strukturert og oversiktlig. 

Vi vil derfor gjøre kvalitative undersøkelser med studiekonsulentene på  de avtalte statusmøtene i august og september, og ha et evalueringsmøte for de studieadministrative brukerne i desember/januar. 

På evalueringsmøtet ønsker vi å gjennomføre en brukerreise for å identifisere de kritiske punktene i arbeidsflyten med EpN som verktøy. 

Det ble også foreslått å lage en dif-rapport for å vise feilregistreringer mellom FS og Vortex i dag, men prosjektgruppen er usikre på hvor mye vi vil få ut av et slikt arbeid. 

Konkrete målinger:

Antall saker i RT-køen epn-hjelp. 

Antall feilmeldinger sendt til Unit og hvor lang tid det tar å få svar.

MN logger antall henvendelser de får til sin interne epn-epostliste. 

Spørreundersøkelse sendes til studiekonsulentene

 

 

Observasjon: Hvordan skal dere observere hvordan brukere og ansatte opplever og benytter tjenesten? 

Se punktet over. 

 

Evaluering fra brukerne? 

Dokumentasjon: Hvordan skal dere dokumentere funn underveis på en strukturert måte? 

DIG fører logg over tilbakemeldinger, observasjoner og feil på en nettside åpen for alle her: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/epn/index.html

Publisert 21. mai 2019 08:43 - Sist endret 27. juni 2019 11:03