Instruks for programledere

Studieutvalget fungerer som programutvalg for fakultetets studieprogrammer. Studiedekanen nedsetter i samråd med utdanningsstrategisk utvalg adhoc-utvalg for oppfølging og utvikling av programmene etter behov. Alle utdanningstilbud som leder fram til en grad har en programleder. Programledere fungerer ut fra en instruks vedtatt av dekanen, og rapporterer til studiedekanen.

Programlederne for studieprogrammene har følgende oppgaver:

 • Den daglige oppfølging av programmets drift
 • Delta aktivt i planleggingen av kommende semesters (kalenderårs) undervisning på bakgrunn av studiedekanens forutgående innspill
 • Oppstartssamtale med nye studenter
 • Informasjonsmøter ved semesteråpning
 • Planlegging av ekskursjoner i samråd med studieadministrasjonen
 • Gjennomføre programsamtaler og semestersamtaler med lærere og studenter i programmet
 • Ta initiativ til å evaluere og revidere emner og å vurdere valgemner i samråd med fagmiljøet og studiedekanen
 • Kvalitetssikring av emnebeskrivelser og pensumlister for emnene i programmet
 • Faglig-pedagogisk utviklingsarbeid i programmet
 • Å sørge for gode og konkrete tiltak for studentoppfølgingen i programmet
 • Utvikling av nettinformasjon om programmet i samråd med studiewebredaktør
Publisert 14. sep. 2015 16:43 - Sist endret 20. juni 2017 11:49