Studiekvalitet ved MN-fakultetet

Utdanning er omfattende og mangfoldig og involverer så og si alle ved universitetet.  Arbeid med studie- og utdanningskvalitet er derfor sammensatt og komplekst. MN-fakultetets kvalitetsrutiner er en systematisering av sentrale deler av dette arbeidet. Rammene for kvalitetsrutinene legges av UiOs kvalitetssystem for utdanning, som er lovpålagt gjennom den såkalte studiekvalitetsforskriften.

Rutiner for studiekvalitet/Systematisk kvalitetsarbeid ved MN

Som utdanningsleder, programleder, emneansvarlig og studieadministrativ, er du en sentral del av arbeidet med studiekvalitet ved MN. Her finner du rutinene og det du har ansvar for å gjennomføre i din rolle.
 

Tabell over studiekvalitetsrutiner

ELEMENT

FORMÅL

ANSVAR

FREKVENS

Emneevaluering 

Legge til rette for tilbakemelding og dialog underveis. Vurdere behovet for justeringer/endringer i emnet.

Emneansvarlig og emneeier

Hver gang emnet tilbys

Årlig evaluering av program (bachelor og master)

Følge opp utdanningsvirksomheten med basis i kunnskapsgrunnlaget, samt vurdere behovet for endringer.

Programledelse og programeier

Årlig

Jevnlig evaluering av program (ph.d.) Oppfølging av ph.d.-programmet. Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/ vedtas. Forskningsdekan Jevnlig
Dialogmøter Vurdere behovet for justeringer i programmene eller andre endringer i utdanningsvirksomheten. Studiedekan Årlig

Fremdriftsrapportering (ph.d.)

Følge opp den enkelte ph.d.-kandidat, samt veilederforholdet. Vurdere behov for endringer og tilpasninger. Ph.d.-utvalgsleder ved institutt

Jevnlig

Periodisk evaluering av program (bachelor og master)

Vurdere kvaliteten på programmet og behovet for endringer i eller nedleggelsen av programmet.

Programledelse og programeier

Innenfor en seksårsperiode

Periodisk evaluering av program (ph.d.)

Legge til rette for kontinuerlig forbedring av ph.d.-programmet, samt vurdere behovet for endringer i programmet. Forskningsdekan Innenfor en seksårsperiode

Gjennomgang av program- og emnebeskrivelser

Legge til rette for helhetlig vurdering og videreutvikling av utdanningsporteføljen, samt jevnlig oppdatering av program- og emnebeskrivelser.

Fakultetet og institutt

Jevnlig

Utdanningsmeldinger Forankre MN-fakultetets arbeid med utdanningsutvikling i fakultetets styre og oversikt for alle ansatte ved fakultetet og instituttene. Dokumentasjon og informasjon til alle som etterspør informasjon om vårt arbeid med utdanning. Fakultetet Årlig

Hjelpesider for arbeid med studiekvalitet

Ambisjoner for utdanningsutvikling

Gruppe studenter diskuterer på seminar
  • Hva bør vi ta hensyn til når vi definerer retningen for våre utdanninger?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for et arbeids- og studiemiljø som muliggjør kontinuerlig utvikling av utdanningene?

I tråd med studiekvalitetsforskriften har ledelsen ved MN-fakultetet en ambisjon om å kontinuerlig utvikle utdanningene ved MN, i en overordnet retning som har bred forankring på fakultetet.

Les hvordan fakultetet arbeider med disse grunnleggende spørsmålene i fakultetets rammedokument for utdanningsutvikling.

Utdanningsutvikling med mennesket i sentrum

 

Kjernen i utdanning er studenter og ulike grupper av ansatte som sammen skal utvikle og forvalte kunnskap. Tilrettelegging av lærings- og arbeidsmiljø med relevante møteplasser står derfor sentralt 

Studiekvalitet ved instituttene

  • Kjemisk institutt
  • Matematisk institutt
  • Institutt for teknologisystemer
  • Institutt for teoretisk astrofysikk