Periodisk programevaluering

Alle bachelor- og masterprogrammer skal minimum hvert sjette år gjennomføre en evaluering av helheten i programmet. Evalueringen skal i utgangspunktet dekke tiden siden forrige periodiske programevaluering. Er det i mellomtiden gjort større endringer i programmet, konsentrerer man evalueringen om tiden etter disse.

Evalueringen vurderer sammenhengen mellom programmets læringsutbytte, faglige innhold, undervisningsformer og vurderingsordninger. Andre viktige tema er programmets læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, internasjonalisering og infrastruktur samt studentenes gjennomføring. Evalueringen gir grunnlag for faglige og strategiske vurderinger av kvaliteten på programmet og mulighetene for videreutvikling av programmet.

Oversikt over hvilke programmer som evalueres når

2021

Bachelor Master

Biovitenskap
Elektronikk, informatikk og teknologi
Fysikk og astronomi
Geofysikk og klima
Geologi og geografi
Informatikk: design, bruk, interaksjon
Informatikk: digital økonomi og ledelse
Informatikk: robotikk og intelligente systemer
Informatikk: programmering og systemarkitektur
Informatikk: språkteknologi
Kjemi og biokjemi
Matematikk med informatikk
Matematikk og økonomi
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi
 

Astronomi
Elektronikk, informatikk og teknologi

2022

Bachelor Master

 

Biodiversity and Systematics
Biovitenskap
Fluidmekanikk
Fysikk
Entreprenørskap og innovasjonsledelse
Informatikk: design, bruk, interaksjon
Informatikk: digital økonomi og ledelse
Informatikk: informasjonssikkerhet
Informatikk: programmering og systemarkitektur
Informatikk: robotikk og intelligente systemer
Informatikk: språkteknologi
Kjemi
Matematikk
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi
Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse
Farmasi (master - 5 år)

2023

Bachelor Master

Honours-programmet

Årsenhet i Realfag

 

Computational Science
Data Science
Fornybare energisystemer
IT og ledelse (master - erfaringsbasert)
Klinisk farmasi (master - erfaringsbasert)

 

Forslag til tidsplan for periodisk programevaluering

Frist for innlevering av rapport fra eksternt panel er satt til 1. november. Følgende tidsplan er foreslått, se prosedyrebeskrivelse for forslag til mer detaljert beskrivelse av gjennomføring:

 • Januar/februar: Programmet starter arbeidet med egenevalueringen og finne medlemmer til det eksterne panelet.
 • Mai/juni: Ekstern komite oppnevnt av programeier.
 • Juni/august: Egenevaluering godkjennes i programråd og oversendes til eksternt panel.
 • November: Eksternt panel leverer sin rapport, som publiseres på programsidene, oppbygging og gjennomføring.

Hva må gjøres?

Den periodiske programevalueringen består av en egenevaluering og en ekstern evaluering.  I det følgende skisseres hovedelementene i periodisk programevaluering. Som hjelp til den praktiske gjennomføringen finnes forslag til prosedyrebeskrivelse.

Egenevaluering

Programledelsen skriver en egenevaluering på grunnlag av relevante rapporter og informasjon siden forrige evaluering. Evalueringsgrunnlaget omfatter blant annet disse elementene:

 • statistikk om opptak og gjennomføring
 • tilbakemeldinger fra studenter og eventuelt ansatte
 • rapporter fra sluttevalueringer av emner/emneevalueringer fra emner som er obligatoriske eller som mange av programstudentene tar
 • kandidatundersøkelser og arbeidsgiverundersøkelser
 • rapporter fra ekstern(e) programrådgiver(e)
 • programmets underveisevalueringer, rådsreferater, presentasjoner og referater fra dialogmøter med fakultetet

Det er utviklet en rapportmal for programmets egenevaluering, med forslag til bakgrunnsdokumenter som hjelp til refleksjon ved behov.

Ekstern evaluering

Den eksterne evalueringen gjennomføres av et evalueringspanel og baseres på programledelsens egenevaluering og annet relevant materiale. Instituttet som er programeier sørger for at panelet får tilgang til nødvendig informasjon.

Evalueringspanelet oppnevnes av instituttet som er programeier og skal til sammen ha følgende kompetanse:

 • Panelet skal ha spesialistkompetanse i programmets faglige kjerneområde(r).
 • Panelet skal ha kompetanse fra undervisning.
 • Panelet skal ha minst én deltaker som er student.
 • Panelet skal ha minst én deltaker fra arbeids- eller samfunnsliv.

Sammensetning av panelet, se prosedyrebeskrivelse punkt. 3.2.

På bakgrunn av programmets egenevaluering og øvrig tilsendt materiale gir panelet en samlet vurdering av hvorvidt målene i programbeskrivelsen er oppnådd, om de er godt formulert og om de fortsatt er hensiktsmessige, sammen med forslag til tiltak som bør gjennomføres for å forbedre studieprogrammet.

Det finnes en egen rapportmal for den eksterne evalueringsrapporten.

Publisering

Det eksterne panelets rapport lenkes opp fra programmets nettsider, oppbygging og gjennomføring.

Bruk

Rapporten brukes av instituttledelse, programråd og lærerne som utgangspunkt for vedtak om tiltak for forbedring av studieprogrammet eller om å foreslå nedleggelse. Resultatene fra evalueringene følges først og fremst opp av programledelsen med støtte fra fagmiljøet og programeier, men inngår også i den jevnlige videreutviklingen av utdanningsporteføljen.

 

Publisert 15. feb. 2021 16:35 - Sist endret 21. sep. 2022 12:00