Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten

Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten er en ramme for kvalitetsarbeidet for hele UiO. Det består av en felles systembeskrivelse, fakultetsvise rutiner for kvalitetsarbeidet og arenaer for erfaringsdeling. 

Ansvar og involvering

UiO-nivået

Ansvar og involvering i kvalitetsarbeidet er fordelt på universitetsstyret og universitetsledelsen samt felles kollegiale organer og støttetjenester.

Fakultets- og instituttnivå

Fakultetene og instituttene har utdanningsledere, kollegiale organer og støttetjenester med ansvar for kvalitetsarbeidet på sine enheter.

 

Kunnskapsgrunnlag for kvalitetsarbeidet

Kvalitetssystemet skal bidra til et bredt kunnskapsgrunnlag der både kvalitativ og kvantitativ informasjon og forsknings- og utviklingsaktiviteter inngår. Systemet skal legge til rette for at studenter og ph.d.-kandidater, undervisere og andre aktører kan gi innspill.

Emneevaluering

Emner skal evalueres hver gang de gjennomføres. I 2022 tester UiO et system for digital emneevaluering. 

Programevaluering

Innenfor en seksårsperiode skal det foretas en evaluering av helheten i hvert program.

Undersøkelser og analyser

Undersøkelser og analyser er et viktig grunnlag for den jevnlige oppfølgingen av utdanningsvirksomheten.

FoU-aktiviteter

Både LINK, fakultetenes satsinger og sentrene for fremragende utdanning bidrar til utdanningskvaliteten.

Si fra-systemet

Studentene kan melde fra når de er fornøyd eller når noe må forbedres, særlig om alvorlige, kritikkverdige forhold. 

Arenaer for erfaringsdeling

Kvalitetsnettverket

Kvalitetsnettverket er et administrativt forum for saksbehandlere fra studie- og ph.d.-administrasjonen på fakultetene og i Studieavdelingen. ​Nettverket diskuterer på tvers og deler erfaringer og god praksis. Møteinnkallinger og andre ressurser deles i Teams. Les nettverkets mandat.