Ledig åremål som ph.d.-leder ved HF

Vil du være med på å utvikle fakultetets forskerutdanningstilbud og ph.d.-program? Vi søker en dyktig ph.d.-leder, med interesse og engasjement for forskerutdanning, doktorgradsarbeid og veiledning og med god oversikt over utviklingen på det humanistiske forskningsfeltet. Søknadsfrist 14. mars.

Fotografi av Niels Treschows hus og P.A. Munchs hus sett fra SV-fakultetet

Foto: Wikimedia commons

Fakultetet har nylig vedtatt en handlingsplan for forskerutdanning, og en ny ph.d.-leder på fakultetet vil ha en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle og etablere både et godt faglig tilbud og en hensiktsmessig organisering av forskerutdanningen.

Fakultetets ph.d.-leder vil ha hovedansvaret for å følge opp helheten i forskerutdanningstilbudet og sikre at tilbudet holder høy kvalitet og er i tråd med programplanen og ph.d.-forskriften.

Ph.d.-lederen skal, i samarbeid med fakultetets programråd, sørge for at instituttenes kurstilbud dekker kandidatenes opplæringsbehov, bidra til en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom instituttene, og sikre at vi utnytter vår faglige bredde samtidig som instituttene kan nyttiggjøre seg hverandres tilbud og kompetanse.

Fakultetets ph.d.-leder er ansvarlig for fakultetets obligatoriske felleskurs i etikk, vitenskapsteori og formidling. Disse kursene skal tilbys to ganger i året. Til stillingen ligger også oversyn med og koordinering av instituttenes kurstilbud.

Ph.d.-lederen rapporterer til prodekan for forskning og forskerutdanning.

Fakultetets ph.d.-leder skal:

  • Lede fakultetets ph.d.-programråd
  • I samarbeid med instituttenes ph.d.-ledere koordinere, planlegge og kvalitetssikre instituttenes forskerutdanningstilbud
  • Utvikle, planlegge og arrangere fakultetets obligatoriske felleskurs og felleskurs i forskerferdigheter (generiske kurs)
  • Følge opp eventuelle veiledersamlinger og -nettverk

Mer om åremålet

  • Fakultetets ph.d.-leder oppnevnes på åremål, for tre år med mulighet for 2 års forlengelse. Søker må være fast vitenskapelig ansatt
  • Tiltredelse så snart som mulig, og senest 01.08.2022
  • Ph.d.-leder frikjøpes fra deler av arbeidsplikten ved instituttet. (45-47% av samlet arbeidsplikt, 763-797 timer)
  • Ph.d.-leder får et kronetillegg og ekstra driftsmidler

Søknad

Søknad skal være på inntil 2 sider, der søkeren på bakgrunn i den vedtatte handlingsplanen, beskrivelsen av ph.d.-ledervervet og søkerens egen kompetanse og erfaring, reflekterer over utfordringer og muligheter både i rollen som ph.d.-leder og for utvikling av HFs forskerutdanningstilbud.

Aktuelle kandidater vil bli invitert inn til en samtale.

Søknad sendes til Rasmus G. Andresen: r.g.andresen@hf.uio.no og Mathilde Skoie: mathilde.skoie@hf.uio.no

Søknadsfrist: 14. mars 2022

Av Rasmus G. Andresen
Publisert 18. feb. 2022 10:49 - Sist endret 18. feb. 2022 10:49