Januarseminaret 2019

Fastlegens rolle i livets sluttfase

Palliativ medisin, rolleforståelse og samarbeidende tilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Utsikt

Utsikt fra Soria Moria. Foto: UiO

Emnekurs: Kurset er godkjent med 16 poeng/ timer som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen for spesialiteten i allmennmedisin.

Målgruppe: Universitetslektorer med praksisundervisning i allmennpraksis, sykehjem og sykehus

Målsetting: Etter endt kurs skal deltagerne kunne mer om praktisk palliativ medisin og ha større rolleforståelse som fastlege, samt kjenne til samarbeidene tilbud i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Kursleder (emnekurs): Erik L. Werner, professor, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO og fastlege

Kurskomite: Mette Brekke, professor og fastlege, Harald Jodalen, førsteamanuensis og fastlege, Sture Rognstad, universitetslektor og fastlege, Ragnhild Bjørneng, rådgiver

 
Påmelding Frist: 30. november 2018

Program

Med forbehold for mindre  justeringer i programmet

Mandag 14. januar
09.00 Registrering Ragnhild Bjørneng, Siri E. Janssen
09.30 Åpning Erik L. Werner
09.45 Erfaringer med medikamentell smertebehandling av pasienter i en palliativ setting Harriet Haukeland, fastlege Tanum legekontor, Slependen og overlege på Hospice, Stabekk
11.00 Pause

 

11.15 Palliasjon - mer enn medikamenter Harriet Haukeland
12.00 Lunsj  
13.00 Fastlegers erfaring og rolleforståelse ved palliasjon Anne Fasting, PhD stipendiat Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) Trondheim, spesialist i allmennmedisin og overlege palliativt team, Kristiansund sykehus, Helse Møre og Romsdal
13.45 Pasienten og pårørendes ønsker og forventninger til legen ved livets slutt på sykehjem Anette Fosse, forsker AFE Bergen og Nasjonalt Senter for distriktsmedisin (NSDM), fastlege og sykehjemslege Mo i Rana

14.30

Pause  
14.45 Om "Palliativ plan" i Møre og RomsdalOm "Palliativ plan" i Møre og RomsdalOm "Palliativ plan " i Møre og Romsdal Anne FastingAnne Fasting
15.15 Pause  
15.30 Deltagernes erfaringer med palliativ behandling og samarbeid med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Diskusjon i grupper ved bordene
16.30 Organspesialistens rolle og sykehusavdelingens ansvar når diagnosen er stilt og kurativ behandling ikke lenger er aktueltOrganspesialistens rolle og sykehusavdelingens ansvar når diagnosen er stilt og kurativ behandling ikke lenger er aktueltOrganspesialistens rolle og sykehusavdelingens ansvar når diagnosen er stilt og kurativ behandling ikke lenger er aktuelt Øistein Hovde, førsteamanuensis UiO og overlege ved Sykehuset Innlandet HF GjøvikØØistein Hovde, førsteamanusensis UiO og overlege ved Sykehuset Innlandet Gjøvik HF
17.15 Pause  
17.30

Separat program for universitetslektorene i allmennpraksis, sykehjem og sykehus

 

18.30 Akademisk allmennmedisin 50 år: urgammel praksis - ungt fag Jørund Straand, professor, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

 20.00       Middag

Tirsdag 15. januar
09.00 Nytt fra fakultetet Elin Olaug Rosvold, professor, studiedekan ved Det medisinske fakultet, UiO
09.30

Fastlegen som samtalepartner: "Er det mer du vil snakke om?"

Ole Rikard Haavet, professor, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO og fastlege
10.00 Pause  
10.15 Ole Rikard Haavet
11.00 Pause  
11.15 Ole Rikard Haavet
12.00 Lunsj  
13.00 Legens arbeid med døende sykehjemspasienter: usikkerhet og strategier Kristian Jansen, forsker AFE Bergen, fastlege og sykehjemslege
13.45 Pause  
14.00 Nasjonal handlingsplan for palliasjon i kreftomsorgen Nina Aass, onkolog og professor II ved Avdeling for kreftbehandling, Institutt for klinisk medisin, UiO
14.45 Pause  
15.00 "På liv og død" - hvem gjør hva? Samarbeid mellom helsetjenestenivåene.  Innledning til plenumsdiskusjon. Nina Aass
15.15

Hva nå? Ble vi tryggere på vår rolle som fastleger i livets sluttfase?

Oppsummering/ Plenumsdiskusjon

Erik L. Werner

Kontakt

Arrangør

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn

Publisert 12. okt. 2018 14:13 - Sist endret 11. feb. 2019 15:13