FARM5140 – Idrettsfarmasi og antidoping

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring i legemiddelbruk for idrettsutøvere sett i lys av antidopingregelverket. Det vil bli fokusert på hvilken rolle farmasøyter kan spille for å forhindre dopingsaker, som et resultat av både bevisst og ubevisst doping.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du

  • kjennskap til rollen og ansvar til medisinsk støttepersonell når det gjelder administrasjon av legemidler til idrettsutøvere og til hvilken rolle farmasøyter kan spille for å forebygge doping
  • inngående kunnskap om regelverk (World Anti-Doping Code, internasjonale standarder, nasjonalt regelverk) og nasjonalt og internasjonalt antidopingarbeid
  • inngående kunnskap om WADAs dopingliste, medisinsk fritak og legemiddelsøk, og kan bruke denne kunnskapen i veiledning av riktig legemiddelbruk til idrettsutøvere
  • avansert kunnskap om vanlige diagnoser hos idrettsutøvere og behandling av disse, inkludert smertebehandling, betennelsesdempende legemidler, astmabehandling, hormonbehandling og bruk av stimulerende legemidler, inkludert rusmidler
  • kjennskap til dopinganalyse, inkludert prosedyrer, metoder og resultathåndtering, og legemiddeldosering i lys av dopinglisten og dopinganalyse
  • kjennskap til bruk av kosttilskudd, og kan benytte denne til å foreta risikovurdering av kosttilskudd, samt kjennskap til forebyggende arbeid både i og utenfor idretten.

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved Universitetet i Oslo. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av 17 timer forelesninger, 13 timer studentaktiviserende undervisning (case-baserte diskusjoner, quiz) og deltakelse som observatør på en dopingkontroll.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent obligatorisk undervisning og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk. Engelsk på forespørsel.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 21:10:39

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)