FARM5210 – Nye legemiddelformer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet vil fokusere på legemiddelformer omtalt som «Novel drug delivery systems (NDDS)». Dette er et internasjonalt begrep som omfatter formuleringer, systemer og teknologi som kreves for å transportere et legemiddel i kroppen slik at det kommer frem til virkestedet og kan utøve sin effekt på en trygg måte. Emnet fokuserer på utvikling av slike avanserte legemiddelformuleringer for optimalisert effekt, og inkluderer både småmolekylære API og biofarmaka. Regulatoriske aspekter relatert til ulike systemer og teknologi blir diskutert.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du inngående kunnskap om bruk av nanopartikulære systemer, biokonjugater, geler og implantater, samt nye systemer og teknologiske løsninger som teranostika (kombinasjon av diagnostikk og terapi i et enkelt preparat), fotokjemisk internalisering av makromolekyler m.m. ved målstyring av legemidler.
 • har du inngående kjennskap til in vitro utfordringer (e.g. drug load, løselighet, stabilitet, frisetting) relatert til ulike NDDS.
 • har du inngående kjennskap til in vivo utfordringer (e.g. biologiske barrierer, aktuelle fysiologiske faktorer på ulike applikasjonssteder, bivirkninger, toksikologi) relatert til ulike NDDS.
 • kan du drøfte krav til «quality and safety» ved anvendelse av NDDS.
 • kan du samarbeide med andre studenter og utarbeide og presentere forslag til løsning for å levere et gitt legemiddelmolekyl til et bestemt «target» (administrasjonsvei eller målceller)
 • kan du kommunisere om faglige problemstillinger og løsninger med andre fagpersoner

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved Universitetet i Oslo. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

 • 2 timer introforelesninger (obligatorisk fremmøte)
 • 4 timer gruppearbeid med veiledning
 • 15 timer gruppearbeid i kombinasjon med omvendt undervisning for utarbeidelse av miniforelesninger og poster
 • 4 timer miniforelesninger (obligatorisk, godkjent/ikke godkjent)
 • 2 timer posterpresentasjon (obligatorisk, godkjent/ikke godkjent)
 • 3 timer bedriftsbesøk (obligatorisk)

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt gyldig forfall til Studieadministrasjonen, epostadresse: studieinfo@farmasi.uio.no.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent obligatorisk undervisning og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Miniforelesninger, posterfremstilling og posterpresentasjon skal være godkjent før eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FRM5530 – Formulering og målstyring av legemidler.

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen. Det er ikke lov til å benytte egen kalkulator på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk. Engelsk på forespørsel.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2021 00:10:59

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet er avlyst våren 2021.