FARM5220 – Farmakoepidemiologi og legemiddelovervåkning i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet knytter sammen to sentrale fagområder som er nødvendig for å overvåke sikkerhet ved legemiddelbruk i befolkningen; farmakoepidemiologi og legemiddelovervåking. Du vil få jobbe med reelle og dagsaktuelle problemstillinger for legemiddelmyndigheter og legemiddelindustri, og tilegne deg grunnleggende kunnskaper for å studere og vurdere nytte opp mot risiko for legemidler. Du vil få praktisk erfaring med å analysere reelle datasett fra bivirkningsdatabaser (signaldeteksjon), vurdere om signalene bør føre til endringer i bruk av legemidlet og delta i diskusjoner om hvilke regulatoriske tiltak som er nødvendig.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du

  • ha inngående kunnskap om systemet for legemiddelovervåking, inkludert spontanrapporteringssystemet, håndtering av bivirkningssignaler og risikohåndteringsplaner
  • kunne anvende kunnskap om grunnleggende og mer avanserte farmakoepidemiologiske metoder for å vurdere og analysere «real-world evidence» knyttet til overvåking av effekt og sikkerhet for legemidler
  • kunne skissere en risikominimeringsplan for et markedsført legemiddel
  • ha inngående kunnskap om prosessen som ligger til grunn for oppdatering av produktinformasjon (preparatomtale og pakningsvedlegg)
  • kunne kommunisere legemiddelrelatert risiko og effektdata til helsepersonell og lekmenn
  • kunne vurdere styrker og svakheter ved vanlige risikoreduserende tiltak for markedsførte legemidler

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved Universitetet i Oslo. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert datalab, diskusjonsforum og journal club

  • 10 timer forelesninger
  • 14 timer datalab (obligatorisk)
  • 8 timer nettbasert diskusjonsforum og journal club (obligatorisk)

Deltakelse i obligatorisk undervisning og obligatorisk innlevering av datalabrapport må være gjennomført og godkjent før man kan ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent obligatorisk undervisning og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen over 2 uker, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Plagiatkontroll blir gjennomført.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Du vil få tilgang til kalkulator i Inspera under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 13:11:00

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk