English version of this page

Pleiepenger og opplæringspenger

Hvis ditt barn blir rammet av sykdom eller skade og trenger kontinuerlig tilsyn eller pleie, kan det være aktuelt med pleiepenger. Opplæringspenger kan innvilges når du har behov for kurs eller nødvendig opplæring for å ta vare på barnet. Pleiepenger kan også innvilges hvis du pleier en nær pårørende hjemme ved forventet dødsfall.    


Pleiepenger ved barns sykdom

Når ditt barn blir syk eller skadet eller trenger kontinuerlig tilsyn og pleie grunnet en lyte, kan du ha krav på pleiepenger som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Du må ved tidspunktet for start av pleiepengene være medlem i norsk folketrygd og ha jobbet minst 4 uker eller mottatt dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra NAV innenfor samme periode. I tillegg må du ha tapt arbeidsinntekt fordi du passer barnet.

Folketrygdloven §9 skiller mellom pleiepenger og graderte pleiepenger:

Krav på pleiepenger i henhold til folketrygdloven § 9-10

 • Hendelse: Ditt barn har på grunn av sykdom, skade eller lyte et behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, jf. ftl § 9-10 (lovdata.no). Barnet må ha vært til behandling hos sykehuslege eller en lege i spesialisthelsetjenesten.
 • Forutsetninger: Én av disse forutsetninger må være oppfylt:
  • Du må av hensyn til barnet oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt.
  • Du må av hensyn til barnet være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.
 • Dine rettigheter:
  • Du har rett til full lønn i perioden du får innvilget pleiepenger.
  • Pleiepenger gis fra 1. dag.
  • Pleiepenger etter ftl § 9-10 (lovdata.no) kan gis til begge foreldre samtidig ved behov. To omsorgspersoner kan dele inntil 100 prosent pleiepenger mellom seg så lenge begge har minst 20 prosent pleiepenger. For eksempel 60/40, 20/80, 50/50.
  • Aldersgrense for pleiepenger er 18 år, med mindre barnet er utviklingshemmet og er livstruende eller svært alvorlig syk.
 • Dette må du gjøre:
  • Skjemaet Søknad om pleiepenger – sykt barn NAV 09-11.05 (nav.no) skal fylles ut av deg og sykehus/lege i spesialisthelsetjenesten.
  • Lever «Arbeidsgivers eksemplar» av dette skjema til din nærmeste leder slik at UiO kan kreve refusjon av NAV. Denne delen av skjemaet skal ikke inneholde helseopplysninger om barnet.

Krav på graderte pleiepenger i henhold til folketrygdloven § 9-11

 • Hendelse: Ditt barn har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, men det er etablert tilsyns- eller avlastningsordninger, jf. ftl § 9-11 (lovdata.no).
 • Forutsetninger:
  • Barnet har tilsyn av andre mindre enn 80 prosent.
  • Eventuelt, du kan ikke være i arbeid fordi det er behov for tilsyn og pleie av barnet om natten eller du må være i beredskap ved tilsynsordning.
 • Dine rettigheter:
  • Du har rett til full lønn i perioden du får innvilget pleiepenger.
  • Pleiepenger gis fra 1. dag.
  • Pleiepenger etter ftl § 9-11 (lovdata.no) kan gis til begge foreldre samtidig dersom det er behov for dette. Pleiepengene kan graderes ned til 20 prosent.
 • Dette må du gjøre:
  • Skjemaet Søknad om pleiepenger – sykt barn NAV 09-11.05 (nav.no) skal fylles ut av deg og sykehus/lege i spesialisthelsetjenesten.
  • Lever «Arbeidsgivers eksemplar» av dette skjema til din nærmeste leder slik at UiO kan kreve refusjon av NAV. Denne delen av skjemaet skal ikke inneholde helseopplysninger om barnet.

Opplæringspenger ved funksjonshemmede eller langvarig syke barn

Når barnet ditt har en funksjonshemming eller en langvarig sykdom kan det innvilges opplæringspenger. Hvis sykdommen forventes å vare mer enn ett år regnes den som langvarig. Opplæringspenger gis til en person som har nær omsorgsrelasjon for barnet. Det kan være andre enn foreldrene, som for eksempel en samboer til en som er alene om omsorgen for barnet eller besteforeldre. For opplæringspenger gjelder de samme reglene som ved pleiepenger i forhold til medlemskap i norsk folketrygd og pensjonsgivende inntekt.

Krav på opplæringspenger i henhold til folketrygdloven § 9-14

 • Hendelse: Ditt barn har en funksjonshemming eller en langvarig sykdom som gjør at det er nødvendig for omsorgspersonene med opplæring for å kunne ta seg av og behandle barnet, jf. ftl. §9-14 (lovdata.no).
 • Forutsetninger: Opplæringen må foregå på en godkjent helseinstitusjon eller man deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.
 • Dine rettigheter:
  • Du har rett til full lønn i perioden du får opplæringspenger.
  • Opplæringspenger gis fra 1. dag.
  • Opplæringspengene kan graderes ned til 20 prosent. Opplæring eller kurs som tilsvarer mindre enn 1 dag pr uke, kan ikke dekkes av opplæringspenger. Ved graderte opplæringspenger kan reisetid mellom hjemmet og opplæringssted regnes med.
  • Opplæring på lørdag og søndag regnes ikke med.
  • Det er ingen begrensning på hvor lenge du kan få opplæringspenger. Behovet for at opplæringen skal være nødvendig for å ta seg av og behandle barnet vil avgrense stønadsperioden.
 • Dette må du gjøre:
  • Skjemaet Søknad om opplæringspenger NAV 09-11.08 (nav.no) skal fylles ut av deg og lege ved den helseinstitusjon eller det kompetansesenteret som er ansvarlig for opplæringen.
  • Lever «Arbeidsgivers eksemplar» av dette skjema til din nærmeste leder slik at UiO kan kreve refusjon av NAV. Denne delen av skjemaet skal ikke inneholde helseopplysninger om barnet.

Pleiepenger for pleie av en nærstående

Hvis en nærstående er i livets sluttfase, kan du få innvilget inntil 60 dager med pleiepenger for å yte omsorg og pleie for ham eller henne i hjemmet. Hjemmet kan være hos den syke og/eller hos den som utøver omsorgen. Hvem som er nærstående defineres av den syke selv og hans eller hennes ønske om hvem som skal yte pleie. Det kan være familie, venner, nabo eller andre personer i nærmiljøet. Er den syke for syk til selv å avgi samtykke for hvem som skal yte pleie, skal det fremgå av legeerklæringen hvem dette er. De samme reglene for medlemskap i norsk folketrygd og pensjonsgivende inntekt gjelder her som ved pleiepenger for syke barn.

Krav på pleiepenger i henhold til folketrygdloven § 9-13

 • Hendelse: En nærstående er i livets sluttfase og du yter omsorg og pleie i hjemmet, jf. ftl. §9-13 (lovdata.no).
 • Forutsetninger:
  • Den pleietrengende bor hjemme hos seg selv eller hos den som yter pleie og er ikke innlagt på institusjon.
  • Den pleietrengende samtykker i pleien eller det kommer fram i legeerklæringen hvem som skal pleie
 • Dine rettigheter:
  • Du har rett til full lønn i perioden du får pleiepenger.
  • Pleiepenger gis fra 1. dag.
  • Pleiepengene kan graderes ned til 20 prosent. Hvis det er flere som skal dele på pleien, blir det 60 dager til sammen for en pleietrengende. Imidlertid så kan ikke flere personer få pleiepenger på samme dager.
  • Pleier du deler av dagen, tilsvarer det bruk av 1 av de 60 dagene som er til rådighet.
  • Jobber du deltid og pleier en hel uke, bruker du 5 dager. 
  • Pleiepengene kan tas ut på enkeltdager over flere uker. Det avgjørende er at den syke vurderes til å være i livets sluttfase under hele perioden.
 • Dette må du gjøre:
  • Skjemaet Søknad om pleiepenger – nærstående NAV 09-12.05 (nav.no) skal fylles ut av deg og legen eller helseinstitusjonen som har behandlet pasienten
  • Lever «Arbeidsgivers eksemplar» av dette skjema til din nærmeste leder slik at UiO kan kreve refusjon av NAV. Denne delen av skjemaet skal ikke inneholde helseopplysninger om den pleietrengende.

Pleiepenger og opplæringspenger ved opphold i utlandet

Hovedregelen er at du har rett på ytelsene så lenge du oppholder deg i Norge eller du har fått innvilget frivillig medlemskap i norsk folketrygd, jf. ftl §9-4 (lovdata.no). Hvis du har rett på pleiepenger eller opplæringspenger etter norsk lov, vil du i noen tilfeller kunne ta med deg pleiepenger eller opplæringspenger til utlandet. Når oppholdet er i et annet EU/EØS-land kan det gis ytelse etter kapittel 9 utover åtte uker, hvis vilkårene for ytelsen er oppfylt i perioden

For opphold i land utover EU/EØS gjelder følgende: 

De avtaler trygden har med enkelte land utover EU, er bestemmende for om du har rett til å ta med ytelsen til utlandet eller ikke. Det er NAV som vurderer om du kan det eller ikke.

Utover medlemskap i folketrygden og opptjening av rett gjennom arbeid eller mottak av ytelser fra NAV som likestilles med arbeidsinntekt, er perioden med opphold i utlandet med det syke barnet, begrenset til åtte uker i løpet av en 12 måneders periode. Du må melde fra til NAV om du skal oppholde deg i utlandet i tilleggsopplysninger på søknadsskjema om pleiepenger eller opplæringspenger, eller ved å sende en beskjed til NAV (nav.no).  

Ved pleiepenger for syke barn og opplæringspenger kan du ha rett til å beholde ytelsen ved opphold i utlandet dersom

 • barnet blir lagt inn på helseinstitusjon i utlandet på norsk offentlig regning
 • det er behov for å delta på kurs/samlinger i utlandet da det ikke finnes kompetansesenter eller fagmiljø i Norge, tilstanden er sjelden og det finnes et faglig program som skal gi omsorgspersonene kunnskap om håndtering av sykdommen i hverdagen og treffe andre i samme situasjon
 • det er innvilget bidrag til dekning av nødvendige utgifter til deltagelse på kurs/samlinger i utlandet, jf ftl. §5-22 (lovdata.no)

Ved pleiepenger for å gi omsorg eller pleie en nærstående i hjemmet i livets siste fase, kan du har rett til ytelsen ved opphold i utlandet dersom NAV innvilger deg dispensasjon fra vilkåret om opphold i Norge, jf ftl. §8-9 (lovdata.no). Du må også kunne sannsynliggjøre at den nærstående er i livets sluttfase og at du yter pleie for ham eller henne i hjemmet.
 

Publisert 18. apr. 2018 14:35 - Sist endret 7. nov. 2019 12:29