Saksgang ved opptak av interne stipendiater

Her beskrives saksgangen ved opptak på programmet for stipendiater som er tilsatt ved fakultetet, med de unntak som gjelder.

Fullføring av forenklet avtale om opptak og registrering i ePhorte og FS:

Ansvarlig

Oppgave

Merknader

Programsekretæren på fakultetet (rådgiver)

Eventuell oppdatering av tilleggsavtaleskjemaet

Siste viktige oppdatering i april 2012.

Personal-konsulent på enheten

Sørger for at ph.d.-konsulenten på enheten får kopi av arbeidsavtalen og søknaden, enten automatisk når arbeidsavtalen legges inn i personaldatabasen ved UiO, eller manuelt.

Dette bør skje kort tid etter at tilsettingsperioden er klar.

Ph.d.-konsulenten på enheten

1) Informerer fakultetet om at kandidaten er ansatt og kan opprettes i FS. 2)Henter ned et tilleggsskjema om opptak, fyller ut alle opplysningene i skjemaet, og får underskrift fra alle veiledere og fra instituttleder. Sender deretter originalavtalen over til saksbehandler på fakultetet (Halvard Slåtten)

 

Saksbehandler på fakultetet

Får underskrift fra fakultetsdirektøren og sender kopi av den endelige avtalen til kandidaten.

Oversender avtale til arkiv som oppretter kandidat-mappe i ePhorte og arkivere søknaden til kandidaten.

 

Sist oppdatert 12:09.2018


Unntak:

Kandidater som mangler individuell prosjektbeskrivelse

UiO-forskriften krever en prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan for opptak. I § 5.3 heter det at "Det skal normalt søkes om opptak på ph.d.-program innen 3 måneder etter oppstart av det forskningsprosjekt som skal lede fram til ph.d.-graden". For å sikre at opptaket av en stipendiat på ph.d.-programmet er basert på en godkjent prosjektbeskrivelse, følges denne prosedyren:

  • Dersom en stipendiatstilling er kunngjort uten krav til søkerne om å levere prosjektbeskrivelse, tar personalkonsulenten kontakt med ph.d.-konsulenten for å avklare om den som skal tilsettes har levert en individuell prosjektbeskrivelse.
  • Dersom en individuell prosjektbeskrivelse ikke foreligger, føyer personalkonsulenten denne formuleringen inn i arbeidsavtalen: ”Godkjent plan for forskerutdanning (individuell prosjektbeskrivelse) må foreligge innen 3 måneder etter tiltredelsesdatoen”.
  • Når kandidaten, etter samråd med prosjektleder, har utarbeidet sin plan for forskerutdanningen med en individuell prosjektbeskrivelse, sendes den til ph.d.-konsulenten på e-post. Videre legges den frem for faglig ph.d.-ansvarlig for vurdering. Når prosjektbeskrivelsen er godkjent sender ph.d.-konsulenten den per e-post til rådgiver ved fakultetet med melding om den positive innstillingen. Innstillingen og opptaket regnes som godkjent dersom ph.d.-konsulenten ikke får noen tilbakemelding i løpet av tre dager.

 

Kandidater som får opptak til ph.d.-programmet ved fakultetet, uten å gis opptak i faget/studieretningen

Søkere som har en toårig masterutdanning i et nærliggende fagområde enn den studieretningen de ønsker opptak på kan søke opptak til fakultetsprogrammet generelt. Dette er særlig aktuelt for søkere med et prosjekt som er faglig interessant for studieretningen/i tverrfaglig sammenheng, men der forutdanningen for studieretningen vurderes som for snau eller svak. Kandidaten knyttes på ordinær måte til enheten hvorav forskjellen består i at vedkommende har et individuelt studieopplegg på 30 studiepoeng. Enheten godkjenner/bestemmer dette opplegget etter innspill fra kandidat og veileder, og med fakultetets ph.d.-program som en ramme. Den individuelle studieplanen skal være godkjent innen 3 måneder etter opptaksdatoen.

 

Kandidater som får opptak med krav om ekstra utdanning innenfor studieretningen

Enhetene ved SV stiller ulike krav til hva som kan aksepteres av mangler knyttet til egen mastergrad og avgjør selv om kandidater med nærliggende masterutdanninger har god nok bakgrunn til å følge kursene under egen studieplan. Tilleggskrav om utdanning kan stilles som betingelse for opptak til studieretningen, eller betinget av at kandidaten tar det under doktorgradsstudiet. Et tillegg på 30 studiepoeng (1/2 år) er det maksimale i sistnevnte tilfelle med mindre opptaksperioden utvides for å fullføre tilleggsutdanningen. Eventuelle krav om ekstra utdanning må fremgå av tilleggsavtalen.

Publisert 30. juli 2015 08:34 - Sist endret 8. jan. 2021 13:44