Mer om kravene til opptak på ph.d.-programmet ved fakultetet

Denne nettsiden går i detalj på vår praktisering av opptakskravene og av tvilstilfeller, inkludert krav for enkelte fag (opphold på enheten, GRE-test) og søkergrupper.

Krav til forutdanning

I følgende tilfeller er ikke en 5-årig mastergrad med to år på masternivå tilstrekkelig:

  • Søkeren har en erfaringsbasert master uten tilstrekkelig forskningsforberedelse til doktorgradsstudiet.
  • Søkeren har en toårig masterutdanning, men i et annet/nærliggende fagområde (vurder mulighetene for opptak på fakultetsprogrammet generelt).
  • Den femårige utenlandske masterutdanningen har for lavt faglig nivå, eksempelvis fordi immatrikuleringsgrunnlaget er lavere enn ved norske universiteter.

Erfaringsbaserte mastergrader

Det er opp til den enkelte kandidat å synliggjøre at vedkommende er kvalifisert for opptak. Dette kan gjøres gjennom å legge fram masteroppgaven, vise til valg/emner i studiet og/eller andre meriterende arbeider, som viser et tilfredsstillende forskningsforberedende nivå. Det er opp til den aktuelle enheten å gi sin anbefaling overfor programstyret/tilsettingsmyndigheten om den finner nivået tilfredsstillende. 
 

Krav til utdanning i faget for opptak til studieretningen, eventuelt til fakultetsprogrammet generelt

Enhetene stiller ulike krav til innholdet i forutdanningen for opptak til studieretningen i ph.d.-programmet. Disse kravene fremgår av studieplanen.

Det er opp til enheten selv å ta opp kandidater med annen masterutdanning uten å stille tilleggskrav om utdanning. Enheten vurderer om disse kandidatene har god nok bakgrunn til å avlegge de obligatoriske kursene i studieplanen.

Tilleggskrav om utdanning kan stilles som betingelse for opptak, eller betinget av at kandidaten tar det under doktorgradsstudiet. Et tillegg på 30 studiepoeng (1/2 år) er det maksimale i sistnevnte tilfelle, dersom ikke kandidaten har fått utvidet sin opptaksperiode for å fullføre tilleggsutdanningen (TIDSBEGRENSNING? FS-RUTINER?).

Enheten kan anbefale opptak direkte til ph.d.-programmet ved fakultetet, uten å gi opptak i faget/studieretningen. Dette kan være aktuelt for svært kvalifiserte søkere med et faglig interessant prosjekt. Kandidaten knyttes på ordinær måte til enheten og får et individuelt studieopplegg på 30 studiepoeng. Enheten godkjenner/bestemmer dette opplegget etter innspill fra kandidat og veileder, med fakultetets ph.d.-program som en ramme. Den individuelle studieplanen skal være godkjent innen 3 måneder etter opptaksdatoen.
 

Immatrikuleringsgrunnlaget er ikke godt nok?

Sjekk NOKUTs informasjon ang. krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning. Listen viser land og læresteder der det kreves ett år i tillegg for å nå generell studiekompetanse (immatrikuleringsgrunnlag). Siden en treårig bachelor + toårig master bare vurderes til fire års universitetsutdanning skulle vi i prinsippet kreve et sjette år på toppen, på masternivå. Her må det utvises skjønn, ikke minst ut fra kvaliteten på masteroppgaven/utdanningen.
 

Karakterkravet til utdanningen

Presering av kravene for opptak beskriver den såkalte tredjedelsregelen som et karakterkrav for opptak.

  • Hvilke karakterer legges det vekt på?

Karakteren på masteroppgaven er den mest tungtveiende. Andre karakterer kan tillegges vekt, spesielt metodeeksamener på masternivå og større eksamener generelt. Når karakteren er "bestått" på masteroppgaven tillegges de andre karakterene tilsvarende stor vekt.

  • Hva med grensetilfeller og kompensasjonsmuligheter ved for dårlige karakterer?

Dersom en potensiell søker har en masteroppgave i den dårligste tredjedelen for sin utdanning/sitt kull (for eksempel en D), så kan vitenskapelig produksjon på godt nivå etter mastergraden rette opp inntrykket. For karakterer i grenseland kan en meget god prosjektbeskrivelse og et godt forskningsmiljø ut fra en totalvurdering tilsi opptak.
 

Krav til språkkunnskaper og eventuelt andre ferdigheter

Se Utfyllende regler til UiO-forskriften § 5.1.

Utfyllende regler åpner også for at det kan stilles krav til en søker eller søkergruppe om at faglige forutsetninger dokumenteres gjennom intervju, interne eller ekstrene tester. Andre generelle krav til grupper av søkere må være tatt inn i studieplanen for at de skal kunne benyttes. I samfunnsøkonomi er det tatt inn et slikt krav i studieplanen til GRE General test.
 

Krav til opphold på enheten (oppholds/residensplikt)

På samme måte som over må et slikt generelt krav for grupper av søkere være tatt inn i den enkelte studieplan. Det er gjort i samfunnsøkonomi med virkning fra høsten 2009. Men dersom en søker ikke er knyttet til noe akseptabelt forskningsmiljø (se punkt 5 under), og instituttet kan tilby det for deler av opptaksperioden, kan instituttet kan stille krav om opphold ved forskningsmiljøet hos dem (eller et i prinsippet tilsvarende fagmiljø) for opptak.

 

Krav til prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være på 5-10 sider (lokale variasjoner) med normal skrift, inklusive litteraturliste. Avvik fra sidetallsnormen kan føre til avvisning. Søkere kan henvises til veiledning for utforming av prosjektbeskriver - på norsk eller engelsk.

I vurderingen av søkerne vil den faglige komiteen vurdere om prosjektet følger forskningsetiske retningslinjer og at prosjektet ikke forutsetter infrastruktur, utenlandsopphold eller lignende som det ikke er angitt en ressursmessig dekning for.
 

Finansieringen

Enhetene trenger ikke vurdere søkere der det er tvil om finansieringen er tilstrekkelig. I disse sakene overlates saksbehandlingen og avgjørelsen til rådgiver på fakultetet, blant annet for å sikre likebehandling. Her er tre ulike tvilssituasjoner:

  • Søkeren har ikke fullt ut 3 års finansiering, og kan f.eks. vise til privat finansiering eller fritid for den resterende delen. Søkeren kan også ha avlagt noen kurs under forskerutdanningen: Den skjønnsmessige vurderingen tas i samråd med enheten, men slik at vi ikke går mye på akkord med kravet om 3 år.
  • Søkeren har ikke eller kan ikke dokumentere finansieringen fullt ut i 3 år, for eksempel fordi finansieringskilden sier at den bare gir støtte for ett år av gangen. Eventuelt har søker finansiering i to år, og arbeidsgiver bekrefter at de vil søke om finansiering til sluttføring av prosjektet et tredje år: Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av sannsynligheten for fullfinansiering i opptaksperioden. Hvis det er aktuelt, bør fakultetet søke om "garanti" for sluttfinansieringen fra arbeidsgiveren.
  • Finansieringen er på 3 år, men den er privat eller fra andre kilder enn forskerstipend eller lønn (fristilt til forskning i en fast stilling)/ Finansieringskilden er usikker.
    Privat finansiering avvises av fakultetet (oppsparte midler, trygd, leve på ektefelle eller familie). Erfaringen her er at dersom søkeren eller familien "beholder pengene" dersom utdanningen avsluttes, så skal det mindre til å kutte ut studiet enn om kandidaten i så fall "mister" midlene.

 

Krav til tilgjengelig veiledning og forskningsmiljø

Søkere plikter selv, i hht Utfyllende regler, "å etablere kontakt med mulige/aktuelle veileder(e) ved søknad om opptak, og vise til resultatet av kontakten". I søknadsfasen er det derfor søkerens oppgave å ta kontakter med aktuelle veiledere. Fakultetet har ikke praktisert dette kravet strengt. I søknadsskjemaet ber vi søkere presisere om foreslåtte hoved- og medveiledere er kontaktet og eventuelt har sagt ja. Det kan bli belastende for det vitenskapelige personalet om vi holder strengt på kravet til at alle utenlandske søkere skal kontakte aktuelle veiledere. Men for norske søkere bør vi håndheve kravet om at søkere skal vise til eller foreslå veileder(e) som faglig sett synes aktuelle.

I innstillingsfasen er det for de søkere som ellers synes aktuelle for opptak enhetens oppgave å avklare om det er villige, tilgjengelige veileder(e) i personalet, ikke kandidatens oppgave.

Dersom enhetens side er forbeholden til veiledere og/eller fagmiljøtilknytning, må det avklares før innstillingen oversendes fakultetet.
Kravet til fagmiljøtilknytning er kommet sterkere inn i forskerutdanningen ved UiO de senere årene. I malen for søknadsskjemaet er søkerne bedt om å gjøre rede for eventuell (ønsket) tilkniytning til vitenskapelig/faglig miljø. Det er ikke avklart hvordan et slik krav skal etterkommes, for eksempel for søkere fra høyskoler uten et lokalt vitenskapelig miljø på området, utenom det krav til oppholdsplikt som er nevnt over for samfunnsøkonomene.

Publisert 30. juli 2015 08:34 - Sist endret 3. nov. 2015 07:42