English version of this page

Gjennomføringsstipend

Ordningen gjelder alle stipendiater med 3-års ansettelse ved en av Det humanistiske fakultets enheter og innebærer tilbud om forlenget ansettelse etter innlevering av doktoravhandlingen.

Intensjonen med ordningen er å redusere gjennomføringstiden og øke antallet avlagte doktorgrader ved fakultetet. Gjennomføringsstipendet skal brukes som et viderekvalifiseringstiltak med det siktemål å øke bredden på stipendiatenes kompetanse.

Hvem omfattes av ordningen

Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Ordningen omfatter doktorgradsstipendiater HF har arbeidsgiveransvar for, inkludert stipendiater fra NFR som er ansatt ved HF. Ordningen omfatter ikke stipendiater med 4 års ansettelse inkludert 25 % arbeidsplikt.

Ordningen gjelder ikke dr.philos-kandidater.

Gjennomføringstid

Grensen på 3 år eller 3 ½ år er absolutte. Det betyr at man vil få 6 måneder stipend dersom man leverer etter for eksempel 3 år + 1 uke. Tilsvarende vil man ikke få stipend dersom man leverer etter 3 ½ år + 1 uke.

Eventuelle permisjoner eller redusert stilling tatt ut for å utføre undervisningsarbeid eller annet arbeid ved eller utenfor instituttet i stipendiatperioden, vil regnes inn i den samlede perioden. Stipendiatene må selv påse at slike permisjoner ikke ødelegger deres muligheter til å motta gjennomføringsstipend fra fakultetet, dersom de vil prioritere et slikt stipend. Stipendiatene står fortsatt fritt til å påta seg undervisningsarbeid underveis i stipendiatperioden dersom de får tilbud om det. Påtar man seg f.eks. undervisningsarbeid av av inntil ½ års samlet varighet, vil man fortsatt kunne få ½ års gjennomføringsstipend, så sant man leverer innenfor 3 ½-års grensen.

Perioder med sykemeldinger og uttak av lov- og tariffestede permisjoner (svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon eller annen velferdspermisjon), vil derimot trekkes fra den samlede tiden fra påbegynt stipend og vil derfor ikke ha konsekvenser for den enkeltes mulighet til å motta gjennomføringsstipend. Dette gjelder også ved redusert stilling pga. omsorg for barn og nær familie.

Gjennomføringsstipendet gis for 6 eller 12 måneder. Det gis ikke stipend for perioder kortere enn 6 mnd, lengre enn 12 mnd eller for 7-11 mnd.

De som ønsker gjennomføringsstipend og tror de vil klare å levere avhandlingen innenfor tidsgrensene, skal skriftlig varsle sitt institutt, ved forskningskonsulent eller instituttleder, senest 6 måneder før planlagt innlevering.

Universitetspedagogisk utdanning (Uniped)

Mottakerne av stipendet kan gjennomføre kurset i universitetspedagogikk for faste og midlertidig vitenskapelig ansatte. Stipendiaten må i samarbaid med instituttet må vurdere hvorvidt det er mulig å gjennomføre hele eller deler av kurset i universitetspedagogikk. Kursene ved LINK - senter for læring og utdanning har oppstart ved begynnelsen av hvert semester. Hele basisopplæringen er stipulert til 200 timers arbeid, der en felles introduksjonsdel utgjør 120 timer.

Stipendiatene må planlegge gjennomføring av opplæring i god tid før innlevering av avhandling dersom de ønsker å ta Uniped. For informasjon om kurs og påmelding, se LINKs nettsider.

Planlegging av gjennomføringsstipendperioden

Instituttlederne er forpliktet til å holde seg orientert om sine stipendiaters progresjon, med tanke på å kunne inkludere mottakerne av gjennomføringsstipend i sine planer.

Under følger eksempler på andre oppgaver som kan inngå i ordningen:

  • Hospitering i undervisning hos en annen foreleser.
  • Undervisningsvikariater.
  • Deltakelse i sensurarbeid.
  • Utarbeidelse av undervisningsplaner og annet faglig relevant prosjektarbeid.
  • Utarbeidelse og gjennomføring av evalueringsopplegg og utføring av annet kvalitetssikringsarbeid.
  • Deltakelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av faglige seminarer og konferanser.
  • Deltakelse i utforming av relevante forskningsprosjekter og/eller søknader om ekstern finansiering.
  • Utforming av post doc.-prosjekter eller andre forskningsprosjekter.
  • Vitenskapelig arbeid i forlengelse av doktorgradsavhandlingen, f.eks. skrive vitenskapelig artikkel.
  • Popularisering av egen forskning eller annet formidlingsarbeid.

Det kan være aktuelt å knytte stipendiatene til faglig relevant arbeid ved andre enheter.

Det nærmere innholdet i gjennomføringsstipendet for den enkelte avtales med instituttleder. Det må her tas hensyn til hvilke kompetansehevingstiltak det enkelte institutt kan tilby, samt hvilke tiltak som er særlig aktuelle for kandidaten. Hoveddelen av arbeidet skal normalt knyttes til oppgaver som hever stipendiatens pedagogiske kompetanse. Når stipendiatperioden avsluttes, skal instituttleder attestere hvilke kompetansefremmende oppgaver kandidaten har gjennomført.

Fakultetet forutsetter at det vil være snakk om meritterende og faglig relevant arbeid, og det skal inngås en skriftlig avtale om innholdet i arbeidet ved avtaleperiodens start.

Mottakerne av stipendet skal som hovedregel tiltre umiddelbart etter avlevering av avhandlingen.

Fakultetet fullfinansierer ordningen.

Før innlevering av avhandling

Før innlevering av avhandling til bedømmelse: Instituttet skal to uker før forventet innlevering varsle personalkonsulenten og oversende a) avtalen om stipendiatens arbeid og b) veilederens skriftlige anbefaling. Av veilederens anbefaling skal det fremgå at han/hun har lest det ferdigstilte avhandlingsmanuset og anser dette som klart til bedømmelse. Avtale og anbefaling sendes til HF, Postboks 1079.

Iverksettelse av gjennomføringsstipendperioden

HFs personalkonsulenter står for den administrative håndteringen av gjennomføringsstipendene.

Det utarbeides en egen arbeidsavtale for gjennomføringsstipendperioden, eventuelt en forlengelse dersom det ikke er opphold mellom ordinær og gjennomføringsstipendperiode. Avtalen trer i kraft fra dagen etter avslutning av ordinær stipendperiode. Gjennomføringsstipendiaten fortsetter med det lønnstrinn vedkommende hadde ved avslutning av ordinær stipendperiode.

Etter disputas har gjennomføringsstipendiaten krav på lønnsopprykk dersom vedkommende fortsatt er ansatt ved HF, jf. Reglement for lønnsopprykk for doktorgrad. Det må gis melding til instituttets personalkonsulent om at disputas er gjennomført.

Rutiner ved instituttene

Publisert 12. mai 2017 11:17 - Sist endret 5. juli 2021 01:45