Midlertidighet ved UiO

Rektor har nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe overordnet med å finne hovedutfordringene i arbeidet med å redusere midlertidighet og foreslå noen sentrale områder å konsentrere det videre arbeidet om. Arbeidsgruppens forslag vil danne videre arbeid med konkretisering av tiltak og revidering av handlingsplan.

Møter

 • 9. mai: oppstartmøte
  Agenda (pdf)
 • 28.-29. mai: seminar
  Program
 • 14. september: møte
 • 12. oktober: møte
 • 15. november: møte
 • 13. desember: møte
 • 21. februar: avsluttende møte

Resultat

Arbeidsgruppen har levert et omforent notat (pdf) med beskrivelse av dagens situasjon, overordnede mål og premisser for UiOs videre arbeid med midlertidighet, samt forslag til konkrete tiltak. Notatet og forslag til tiltak ble behandlet i universitetsstyret 12.03.2019 (pdf).