Vurderingsformer

Hvilke vurderingsformer fagmiljøet kan bruke på et emne reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved UiO, se særlig § 5.1. Legg merke til at deltagelse og øvinger kun kan brukes som obligatorisk aktiviteter.

Vurderingsformliste og tilhørende kodebruk i FS

Vurderingsform Formkode Type Forklaring på vurderingsform
individuell skriftlig prøve S Avvikling Eksamen under tilsyn, "skoleeksamen" (som regel 2-6 timer)
individuell skriftlig oppgave O Oppgave Oppgave(r) som løses over lengre tidsrom
individuell muntlig prøve M Avvikling Typisk muntlig eksamen
individuell muntlig presentasjon F Avvikling Typisk muntlig presentasjon/fremlegg/prøveforelesning
skriftlig gruppeoppgave G Oppgave Som O, men utføres av gruppe studenter
muntlig gruppepresentasjon I Avvikling Som F, men utføres av gruppe studenter
hjemmeeksamen H Hjemme Gitt problemstilling som løses over et kortere tidsrom (som regel 3-7 dager)
klinisk eksamen K Avvikling  -
mappeinnlevering L Mappe Mindre innleveringer, hjemmearbeid eller tilsvarende som sensureres samlet
masteroppgave Q Oppgave Selvstendig arbeid under individuell veiledning (20-60 stp.)
praksis P Praksis  -
praktisk eksamen T Avvikling  -
rapport R Oppgave Innlevering basert på praksis, eksperiment, labøvelse eller tilsvarende
deltagelse (bare for obl. aktiviteter) D Oblig Obligatorisk oppmøte
øving (bare for obl. aktiviteter) Ø Oblig Obligatoriske øvelser (div. typer)

Forklarende navn på vurderingskombinasjoner

Fakultetene kan bruke mer forklarende betegnelser i navnene på vurderingskombinasjoner i FS. For eksempel kan koden ”individuell skriftlig oppgave” dekke bacheloroppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave, essay osv.

Eksempler på vurderingskombinasjoner i bruk.

Vurderingskombinasjonstyper (styrer FS-funksjonalitet for vurderingsformene)

 • Avvikling (= behov for tid og/eller rom, åpner for å bruke funksjonaliteter i FS knyttet til fordeling på rom og tid)
 • Hjemme (= ut- og innlevering på vurderingsenheten)
 • Oblig (= får aktivt bilde "Godkjenning av obligatorisk aktivitet, innlevering på vurderingsenheten)
 • Oppgave (= ut- og innlevering på vurderingsenheten)
 • Mappe (= ut- og innlevering på vurderingsenheten)
 • Praksis

Vurderingsordninger (kombinasjon av eksamensformer som er i bruk)

Vurderingsordningskoden består av én bokstav for hver eksamensform som inngår i vurderingsordningen i alfabetisk rekkefølge. Dersom en eksamensform brukes flere ganger i vurderingsordningen, gjentas bokstaven ikke. Obligatoriske aktiviteter tas ikke med i koden.

Eksempler:

 • OS = individuell(e) skriftlig(e) oppgave(r) og skriftlig(e) eksamen(er)
 • HM = hjemmeeksamen(er) og muntlig(e) eksamen(er)
 • LS = mappeinnleveringer og skriftlig eksamen

Oversikt over hvilke vurderingsordninger du kan velge i FS ved UIO.

Vurderingskombinasjonskoder:

Vurderingskombinasjonskoden består av vurderingsordningskoden, pluss eventuelt et løpenummer dersom den samme vurderingsordningskoden benyttes flere ganger for samme emne.

Vurderingsformer som fra 2009 ikke lenger er i bruk

 • A Avhandling (dekkes av O)
 • B - muntlig gruppeoppgave (dekkes av I)
 • C Semesteroppgave (dekkes av O)
 • E Evaluert praksis (dekkes av P)
 • J Journal (dekkes av O eller R)
 • U Utøvende aktivitet (kun oblig - dekkes av Ø
 • V Hovedoppgave (UTGÅTT)
 • W Oppgave på web (ikke i bruk ved UiO)
 • X Ikke oppgitt (enhver vurderingsform skal kunne angis av øvrige koder, mener du det er behov for ny kode? Kontakt din superbruker/koordinator)
 • Z Spesielt tilrettelagt eksamen. (ikke i bruk ved UiO)

Vi oppdaterte FS i oktober 2015 slik at disse vurderingsformene ikke lenger skal kunne velges for nye vurderingskombinasjoner.

Publisert 27. okt. 2015 09:58 - Sist endret 3. nov. 2015 13:26