Vurderingskombinasjon samlebilde

 
Vurderingskombinasjonen styrer reglene for vurdering til emnet.

Varianter av vurderingkombinasjoner

Ordning skal det bare finnes én av pr valg studenten skal gjøre. Det er mulig for en vurderingskombinasjon å være både ordning og type/form.

Toppkombinasjon

Toppkombinasjonen er bare nødvendig hvis det finnes flere vurderingsordninger for et emne. Toppkombinasjoner skal genereres og ikke opprettes manuelt. Toppkombinasjonen skal ha følgende verdier:

 • Kode: 0
 • Navn: Toppkombinasjon
 • Eksamensavvikling: N
 • Vurdering: N
 • Aktiv: J

Merk at underkombinasjonene til toppkombinasjonen alltid skal være vurderingsordninger. Det kan være valg mellom dem, eller én aktiv og én eller flere utgåtte:

Vurderingsordning

Det skal alltid finnes minst én vurderingsordning. Dersom det finnes flere aktive vurderingsordninger kan studenten velge mellom disse. Én av emnets vurderingsordninger må markeres som default, denne vil komme fram først ved oppmelding i StudentWeb. Dette genererer som regel spørsmål.

Vurderingsordningen skal ligge på øverste nivå (og kun der) hvis det ikke finnes toppkombinasjon. Hvis det finnes toppkombinasjon skal ordningen ligge på nivå to (og kun der).

Vurderingsordninger skal ha følgende verdier:

 • Kode: Skal gjenspeile ordningen, f.eks. HS (for hjemmeeksamen og skriftlig)
 • Navn: Beskrivende navn av ordningen, f.eks. Hjemmeoppgave og skriftlig eksamen
 • Vurderingsordning: Velg fra listen, det som passer
 • Eksamensavvikling: det kommer an på
 • Vurdering: J
 • Aktiv: J (utgåtte ordninger skal ha N)
 • Kandidatnr: J (dersom det finnes skoleeksamen her eller på underliggende del)
 • Knr. type: TILFELDIGS og ALFABETISK er det ordinære. OBS! Vær oppmerksom på at noen kandidatnummereringstyper genererer automatisk kandidatnummerering ved oppmelding til eksamen. 
 • Karakterregel: Velg (30 A-F skala eller 38 bestått/ikke-bestått)
 • Med på karakterutskrift: J
 • Resultatimport til protokoll: J/N. J dersom resultater med behandlingsstatus KO skal overføres direkte til protokoll ved hjelp av en rutine som oppdateres hvert 15.minutt. 

 Eksempel på ordning som ikke er en vurderingstype, men bare en overordnet helhet:


Eksempel på ordning som er vurderingstype i tillegg:

Vurderingsform og vurderingstype

En vurderingsformen og vurderingstypen finnes enten under en vurderingsordning eller på samme kombinasjon som ordningen (hvis form = ordning). Vurderingsformen angir en faktisk eksamen eller oppgave. Mens vurderingstypen angir hvorvidt dette er en eksamen med avvikling, mappeeksamen eller oppgaveeksamen, eller om det er en obligatorisk aktivitet.

Eksempler på vurderingstyper og kodebruk for hhv ordning og form

Avvikling

 • Kode: Hvis formen er en ordning avgjøres det i punktet over. Ellers skal ordningen være prefiks og formen suffiks, feks: HS-S (der ordningen er HS og formen er S)
 • Navn: Skriftlig eksamen, Muntlig eksamen, Praktisk eksamen
 • Vurderingsordning: Skal fylles ut kun dersom det også er en ordning
 • Vurderingsform: S, M eller T
 • Vurderingstype: AVVIKLING
 • Eksamensavvikling: J
 • Vurdering: J (unntak: eksamensdeldager på muntlig)
 • Aktiv: J (utgåtte vurderinger skal ha N)
 • Varighet: antallet timer for eksamen
 • Kandidatnr: J
 • Knr. type: TILFELDIGS og ALFABETISK  er det ordinære
 • Karakterregel: Velg 30=A-F eller 38=Bestått/Ikke-bestått
 • Med på karakterutskrift: J eller N
 • Individuelt tidspunkt: Vanlig ved muntlig eksamen

Oppgave/mappe/hjemmeeksamen

 • Kode: Hvis formen er en ordning avgjøres det i punktet over. Ellers skal ordningen være prefiks og formen suffiks, feks: HS-H (der ordningen er HS og formen er H)
 • Navn: f.eks Oppgave
 • Vurderingsordning: Skal fylles ut kun dersom det også er en ordning
 • Vurderingsform: O, L eller H
 • Vurderingstype: En av OPPGAVE/MAPPE/HJEMME
 • Eksamensavvikling: N
 • Vurdering: J
 • Aktiv: J (utgåtte vurderinger skal ha N)
 • Varighet: Skal være blank
 • Kandidatnr: J eller N
 • Knr. type: TILFELDIGS eller ALFABETISK er det ordinære
 • Karakterregel: Velg 30=A-F eller 38=Bestått/Ikke-bestått
 • Med på karakterutskrift: J eller N

Obligatorisk aktivitet

 • Kode: Settes utifra punktet over. Av typen: HS-Ø eller HS-OBL eller OBL1..
 • Navn: f.eks. Obligatorisk oppgave 1
 • Vurderingsordning: Skal være blank
 • Vurderingsform: blank/Ø/D
 • Vurderingstype: OBLIG
 • Eksamensavvikling: N
 • Vurdering: J
 • Aktiv: J (utgåtte vurderinger skal ha N)
 • Kandidatnr: N er det vanlige
 • Karakterregel: 5 (Godkjent/Ikke-godkjent) skal brukes
 • Med på karakterutskrift: N

Rammen Vurdering

Rammen Vurdering blir aktiv når du har satt J i Vurdering har resultat oppe til høyre i vurderingskombinasjon samlebilde. Du kan da velge om studentene på emnet skal kandidatnummereres og på hvilken måte. Bestemme om resultatet skal komme på karakterutskrifter og vitnemål, samt sette hvilken karaktertype studentene på emnet skal få.

 • Kandidatnr: J eller N
 • Knr.type: ALFABETISK eller TILFELDIGS er vanligst ved UiO, men også KOMMISJON kan være hendig dersom du har flere sensurkommisjoner.
 • Samme kandidatnr: J dersom du har flere underkombinasjoner med vurdering og studentene skal ha samme nummer til alle eksamnene
 • Med på kar. utskrift og vitnemål: J eller N
 • Karakterregel. Ved UiO bruker vi følgende karakterregler:
  • 30 = karakterskala A-E (F er stryk)
  • 38 = bestått/ikke-bestått
  • 5 = godkjent/ikke godkjent - brukes kun om obligatoriske aktiviteter (noen unntak på ph.d.-nivå)
 • Krav til ny vurdering for alle deler ved gjentak: J dersom studenten må avlegge alle eksamensdeler på nytt hvis vedkommende vil ta emnet om igjen.
 • Strykkarakter kan aldri inngå i samlet resultat. Det skal stå N.

Rammen Eksamen

Dersom du har satt J for Eksamensavvikling opp til høyre, åpner det seg muligheter under rammen eksamen som du har brukt for ved skriftlige, praktiske eller muntlige eksamener hvor kandidatene skal fordeles på tid eller rom. Eksempelet nedenfor viser til en skriftlig eksamen hvor rutine for romfordeling brukes. Kandidatene skal også ha digital eksamen.

 • Eksamen i samme rom: Sett J dersom det er nødvendig at alle kandidatene sitter i samme eksamenslokale. (Rutine for romfordeling bruker denne)
 • Fordel på rom: Sett J dersom du vil bruke rutine for romfordeling.
 • Alle kandidater: Sett J dersom alle kandidater skal ha eksamen på samme dag (MÅ være J om du skal kunne bruke 536. 003 - plassering av kand på rom)
 • Fordel kandidater: Sett J dersom du vil bruke rutine for romfordeling.
 • Individuelt tidspunkt: Sett J dersom kandidatene skal kalles inn til individuelle tidspunkter (plassering av kandidat i timeplan)
 • Oppmøtetid: Hvis felles oppmøtetid for alle kandidater (NB: settes normalt først på vurderingsenheten av eksamenskontorene)
 • Nødvendig romtype: - har ingen funksjonalitet, kun til informasjon.
 • Eksamensfri dager foran/etter: - har ingen funksjonalitet, kun til informasjon.
 • Ekstra eksamenstid for spesialtilpasning: Brukes ikke ved UiO. Se eksamenstilpasning.
 • Digitalt eksamen-, sensur-, klage, og begrunnelsessystem: I disse feltene skal man angi systemet som brukes til eksamen, sensur, klage og begrunnelse. De fleste emner på UiO bruker INSPERA. 

Fra 9. september 2020 er feltene "-klage" og "-begrunnelse" i bruk. Feltene angir hvorvidt begrunnelse- og klagesaker skal overføres fra FS til Inspera via integrasjon.

For at integrasjonen skal sende sakene fra FS til INSPERA, må eksamen-, sensur-, klage, og begrunnelsessystem være registrert i FS på vurderingsenhet samlebilde og på vurderingskombinasjon samlebilde for automatikk i senere semestre.

 

 

Publisert 27. okt. 2015 11:44 - Sist endret 7. sep. 2020 10:20