Kvalitetssystem ved Det odontologiske fakultet

Kvalitetssystemet skal bidra til å sikre at studentene får en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning. Det foreligger en egen  rutinebeskrivelse for forskerutdanningen som ligger på forskerutdanningssiden.

PSS (Programutvalg studie- og studieprogram) har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på studieprogrammene i henhold til UiOs kvalitetssystem og har, som en oppfølging av dette, ansvar for å ta initiativ til større endringer i programplanene som beskrevet i systembeskrivelsen av kvalitetssystemet.

Midtsemesterevaluering og sluttsemesterevaluering

Semesterutvalgene for hvert årskull på masterprogrammet og semesterutvalget for tannpleie arrangerer midtsemesterevalueringer. Midtveisevalueringene har som formål å fange opp og vurdere behovet  for endringer av studieprogrammene og emnene. Alle fagområder er representert på disse evalueringene. I enkelte emner gjennomføres også sluttevaluering av emner.

Tilsynssensor

Fakultetet oppnevner tilsynssensor som skal holde tilsyn med Masterprogrammet i odontologi, Bachelorprogrammet i tannpleie, samt spesialistutdanningen. Fakultetet har besøk av tilsynssensor omtrent annethvert år.

Programevaluering

I henhold til UiOs kvalitetssystem, skal det foretas en helheltlig periodisk programevaluering innenfor en 6-årsperiode. Dette vil være aktuelt tidligst når det første kullet etter nåværende studieplan skal uteksamineres. Nåværende studieplan for bachelorprogrammet i tannpleie og for 5.-10. semester for masterprogrammet i odontologi ble implementert høsten 2013.

Programevaluering vil samlet foregå slik:

1. Midtsemesterevalueringer av alle semestre

2. Skriftlig semester-/emneevaluering som beskrevet i matrise, i form av en spørreundersøkelse på nett.

3. Evaluering av praksisstudiet

4. Besøk av tilsynssensor

Kontaktutvalg

Et utvalg på Institutt for klinisk odontologi hvor studentrepresentanter fra hvert kull møter instituttleder og klinikkledere. Kullkontakter kan bringe frem problemstillinger som har med klinikkundervisning å gjøre. I preklinikken har også instituttleder jevnlige møter med kullkontaktene.

Eksamenskommisjon

Det opprettes en eksamenskommisjon for hvert emne som kvalitetssikrer innhold i skriftlige eksamener for hvert semester.

 

Publisert 22. mars 2013 16:37 - Sist endret 13. mars 2019 12:25